Ongewenste effecten transformatieproces regering

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en assembleelid, Chan Santokhi, heeft zich gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, in gemoede afgevraagd welke aspecten uit het Ontwikkelingsplan 2012-2016 getiteld ‘Suriname in Transformatie’ getransformeerd zijn aan het eind van deze regeerperiode. Hij stelde, dat de regering wel degelijk een transformatieproces ingezet heeft,  echter met veel ongewenste effecten naar vrijwel alle sectoren van de samenleving. Zo is er een  transformatie geweest van: een stabiele economie naar een instabiele economie,  een stabiele wisselkoers naar een instabiele wisselkoers, veilige sa-menleving naar onveilige samenleving en een redelijk bestaan van de Surinaamse burger naar een armoedig bestaan.  Daarnaast is er sprake geweest van goed bestuur naar slecht bestuur, een stabiele schuldenlast naar een groeiende schuldenlast en een stabiele internationale reserve naar een afnemende internationale reserve.
Ook op andere gebieden heeft zich een transformatie voltrokken, en wel van: respect voor waarden en normen naar normverval in onze natie, corruptiebestrijding naar corruptie facilitering door de regering, sterke overheidsinstituten naar zwakke overheidsinstituten, alsook van transparant en voorspelbaar overheidsbeleid naar niet-transparant beleid. Santokhi somde verder op de transformatie van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht naar ondermijning en beïnvloeding van de rechterlijke macht, buitenlands beleid op basis van wederzijds vertrouwen naar wantrouwen en het gedogen van de president, goed imago van Suriname in internationaal opzicht naar slecht imago, gevestigd vertrouwen en eenheid in de natie Suriname naar een wantrouwen onderling tussen verschillende groepen, betaling van contractors, leveranciers en dienstverleners naar wanbetaling, investering in de energiesector naar corruptie en tekort aan energie in deze sector, gezond binnenland met gezond drinkwater naar vernietiging van ons milieu en vergiftigd drinkwater, hoop naar wanhoop en vrijheid naar intimidatie, angst en onzekerheid. De VHP-voorman hekelde het transformatieproces in de afgelopen vijf jaren tijd dat het land gestort heeft in crises op verschillende fronten, waarbij het ergerlijke is dat de regering geen oplossing heeft en de situatie elke dag erger wordt. “Een van de prioriteiten in het Ontwikkelingsplan is het verbeteren van het overheidsapparaat. Dat wilde men institutioneel versterken, zodat het efficiënter zou gaan werken met een betere performance. Als we eerlijk zijn, dan is hier niets van terecht gekomen!”, meende Santokhi, die er ook op wees dat het ambtenarenapparaat zwaarder is gaan politiseren. Men heeft vele ambtenaren gedwongen om lid te worden van de partij van de president, omdat ze anders ontheven zouden worden. Ook zou men meer decentraliseren, maar in plaats van decentralisatie en rationalisatie ziet men een toenemende machtsconcentratie bij het Kabinet van de President. “Dat is misschien het enige instituut dat versterkt is, terwijl de ministeries allemaal uitgehold zijn. Een minister is net als een districtscommissaris, gedegradeerd tot een futuboi, die any time vervangen kan worden”, aldus de volksvertegenwoordiger.

More
articles