February 3, 2015


Minder nettowinst voor Fatum in 2013


February 3, 2015

FATUM Schadeverzekering N.V, heeft minder winst geboekt in 2013, blijkt uit het Jaarverslag 2013 dat recentelijk is uitgekomen. De operationele winst na aftrek van belasting, bedroeg in 2013 SRD 5,4 miljoen, terwijl het in 2012 om circa SRD 26,4 miljoen ging.  Het geconsolideerd bruto premie-inkomen is in het verslagjaar afgenomen van SRD 42,1 miljoen in 2012 tot SRD 38,2 miljoen in 2013. De verdiende premies zijn gestegen van SRD 24,9 miljoen naar SRD 28,8 miljoen. Het bruto-rendement omvat de beleggingsopbrengsten die voortvloeien uit: vastgoedprojecten, dividend, hypotheekrente en rente uit leningen op schuldbekentenissen. Na aftrek van het herverzekeringsaandeel en de te betalen schaden (mutatie technische verplichting) is het eigen aandeel in de schadelast ten opzichte van 2012 met circa 8% afgenomen. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2012 afgenomen met 8%. Als gevolg van deze ontwikkelingen van de opbrengsten en de operationele kosten, is de bedrijfswinst vóór belasting afgenomen van SRD 27 miljoen in 2012 tot SRD 13 miljoen in 2013.De nettowinst over het boekjaar 2013 vertoont ten opzichte van 2012 een daling van 52%; dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afname van de indirecte beleggingsopbrengsten, te weten de (ongerealiseerde) verliezen op de koerswaarde van effecten. In het kader van de verdere stroomlijning van de organisatiestructuur, zal in 2015/2016 tot implementatie van een aangepaste structuur worden overgegaan. Voorafgaand hieraan zal de Centrale Bank van Suriname worden geïnformeerd. In 2013 is door het bestuur van de Stichting Behoud Banensector (SBBS) een pensioen-/spaarplan ondergebracht bij FATUM Levensverzekering NV ten behoeve van de 2.600 werknemers van de SBBS. Dit pensioen-/spaarplan heeft flexibele parameters (bijdrage werknemer en werkgever en het percentage aan rendement en administratiekosten, inbouw van verzekeringen). In 2014 wil FATUM Levensverzekering NV dit pensioen-/spaarplan actief aanbieden aan andere bedrijven. Verder is er ook een variant op dit pensioenplan voor individuen in de maak.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249