February 2, 2015


Breder draagvlak afschaffing doodstraf


February 2, 2015

Er wordt naar een breder maatschappelijk draagvlak gezocht opdat de doodstraf, die momenteel als dode letter in onze wetgeving is opgenomen, definitief wordt verwijderd uit het Surinaams Wetboek van Strafrecht. Dit bleek vandaag tijdens een seminar dat de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN), met financiële ondersteuning van de Europese Unie in het Courtyard by Marriott hield over de afschaffing van de doodstraf in ons land. Vandaag werd beoogd een platform te bieden voor een debat tussen vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze-, vrouwen -, jongeren- en mensenrechtenorganisaties, alsook vertegenwoordigers van de advocatuur en de rechterlijke macht. Onder meer rechters, juristen, psychiaters, beleidsmakers, exponenten van de stichting Art of Living, de Zevende Dag Adventisten en de Bahai-gemeente, gaven acte de presence. Het seminar werd inhoudelijk geleid door de topexpert, prof. Marc Bossuyt, die ruime internationale ervaring heeft op het gebied van mensenrechten. Als auteur is hij ook betrokken geweest bij the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dat betrekking heeft op afschaffing van de doodstraf en dat overigens nog niet door Suriname is geratificeerd. Bossuyt maakte duidelijk dat in West-Europa brede maatschappelijke steun is geweest voor het idee van het afschaffen van de doodstraf en dat in onze regio merendeels uit Latijns-Amerika steun wordt verkregen. In de regio zijn het de Spaans – en ook de Portugees sprekende landen, die nu meestal partij zijn bij verdragsteksten die de doodstraf afschaffen, terwijl met name sterke weerstand wordt geboden door de Verenigde Staten, en ook het Caribisch gebied erg problematisch is. De Belgische hoogleraar volkenrecht, ziet Suriname mede gezien het feit dat ons land niet tot Latijns-Amerika behoort, voor wat dit vraagstuk betreft, vooralsnog geen voortrekkersrol vervullen naar het Caribisch gebied toe. Ons land moet er überhaupt zelf werk van maken dat het de doodstraf definitief afschaft, in dit kader wees Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 December 1982, op het onvervreemdbaar recht op leven, Oemrawsinghn las een communiqué voor waarin gesteld werd dat zonder bescherming van het recht op leven, andere mensenrechten hun betekenis verliezen. Bossuyt lichtte diverse relevante internationale verdragen toe, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (New York 1966). Artikel 6 uit dit verdrag onderstreept dat een ieder het recht heeft op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van zijn leven worden beroofd. Artikel 5 stelt voorts dat de doodstraf niet mag worden opgelegd voor misdrijven die zijn begaan door personen beneden de leeftijd van achttien jaar en niet mag worden voltrokken aan zwangere vrouwen. Een ander belangwekkend verdrag betreft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin als gevolg van de inwerkingtreding van het Zesde Protocol bij het EVRM wordt gesteld: ‘De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld’. Momenteel hebben slechts 81 staten zich via het protocol gecommitteerd de doodstraf niet toe te passen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249