September 30, 2018


VERPAUPERING


September 30, 2018

Dat er aan de algehele verpaupering in dit land nog geen eind is gekomen en dat die naar de mening van Keerpunt ongehinderd voortgaat, is overal te merken. Overal in Paramaribo en daarbuiten is het verval, vooral aan gebouwen, zichtbaar en het wordt steeds erger. Gewoon het bewijs dat eigenaren van panden niet over voldoende middelen beschikken om regulier onderhoud te plegen of doodgewoon de kat uit de boom kijken alvorens zaken die stuk zijn geraakt of vervallen, op een juiste wijze te herstellen. Ook de wegen en bruggen gaan zienderogen achteruit om maar niet over het verkeersmeubilair te praten. Dat het ook met de doorsneeburger steeds slechter gaat, behoeft geen betoog. Dat de aangekondigde economische groei van ons land die iets meer dan 1 procent zou bedragen, nog absoluut te merken is kan gezien worden aan het toenemend aantal armen in het land. Ook het aantal zwervers en daklozen in verschillende leeftijdsklassen in Paramaribo en de districten, heeft zeer verontrustende vormen aangenomen. Het is niet overdreven als we thans praten over enkele duizenden binnen ons territoir. We hebben er momenteel een zeer hinderlijk en afzichtelijk sociaal vraagstuk bij waar de regering geen antwoord op heeft en er zelf debet aan is dat er zich een dusdanige verergering voordoet. Zwervers en daklozen waren er reeds onder de regeringen van het Nieuw Front, maar het aantal is in de afgelopen 8 jaar zeker vertienvoudigd als we een eenvoudige inschatting mogen maken. Toen de regering Bouterse I in 2010 aantrad, werd er al gauw meegedeeld dat er een goede oplossing voor het vraagstuk van zwervers en daklozen zou worden gepresenteerd. Er werd een plan ontvouwd om op de plek waar voorheen het melaatsenoord Nieuw Chattelion gevestigd was, een oord ter opvang van zwervers en daklozen te bouwen. Het bleek al gauw een niet goed doordachte oplossing te zijn, want je kunt niet zomaar mensen oppakken en van hun vrijheid beroven en afzonderen op een locatie aan de rechteroever van de Surinamerivier zonder dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een strafbaar feit of een andere wettelijke overtreding. Er zou eerst moeten worden gewerkt aan nieuwe verbeterde c.q. gewijzigde wetgeving op het vlak van de landloperij. Maar zoals het in de afgelopen 8 jaar met deze regering is gegaan, was er meer aandacht voor andere prioriteiten waaronder de verspilling aan zaken die niet dringend noodzakelijk waren. Voor het toen reeds nijpende vraagstuk van zwervers en daklozen verbleekte de aandacht en men legde zich slechts toe op het verstrekken van maaltijden die overigens veelal werden gegeven door niet-overheidsinstanties. Het aantal mensen dat door de depressie van deze economie aan lager wal is geraakt en thans voor veel ongerief in Paramaribo en omstreken zorgt, stijgt als voormeld naar ongekende hoogten en daar moet nu echt wel meer aandacht voor komen vanwege de overheid. Deze lui worden steeds lastiger en vertonen vaak zeer agressief gedrag. Er wordt al jaren geklaagd over de hinderlijke concentratie van deze groep mensen nabij de burelen van de overheid rond het Onafhankelijkheidsplein. Tot overmaat van ramp zijn verschillende organisaties ertoe overgegaan dagelijks voeding te verstrekken aan deze aanzienlijke groep aan de Waterkant. Het is dan ook niet vreemd dat men zich in dit gebied blijft ophouden en voor ernstige vervuiling zorgt. Stoepen van monumentale gebouwen worden besmeurd met poep, urine en andere rommel. Voorbijgangers waaronder toeristen, worden vergast met een stank van zo heb je me niet. Hoe wil men het toerisme bevorderen als men niet bereid is een goede oplossing voor dit vraagstuk te zoeken en vinden? Ook in het centrum van de stad en dan praten we over de omgeving Maagdenstraat, Jodenbreestraat, Steenbakkerijstraat en Dokter Sophie Redmondstraat, hebben zwervers en daklozen een zeer negatieve invloed op het hele straatbeeld en zijn ze vele winkeliers tot last. De regering heeft naar de mening van Keerpunt, de taak hier een goede oplossing voor te vinden, want zo kan het echt niet langer.