MOREEL ETHISCHE WAARDEN

Een lokale krant meldt dat oud – en gepensioneerde onderwijzers hun bezorgdheid hebben uitgesproken, over de verloedering binnen ons onderwijs en wel op elk niveau.  Er zou naar verluidt sprake zijn van een pedagogische en didactische achteruitgang, die al geruime tijd bedenkelijke vormen heeft aangenomen . Indien er volgens  deze oud-leerkrachten binnen ons onderwijs  geen positieve kentering plaatsvindt, we een goede en juiste vorming van onze jeugd kunnen vergeten. Leerkrachten zouden met de pet naar hun werk gooien en lesgeven voor de klas niet meer volgens het boekje doen, maar wél bereid zijn tegen additionele kosten bijlessen in de middag en avonduren te verzorgen aan leerlingen die volgens hen  de stof niet goed beheersen. Ouders die het beste met hun kind voor hebben, worden daarbij dan uitgeknepen.  Het na school extra bijlessen verzorgen  aan leerlingen van vooral de middelbare scholen in de exacte vakken, is geen nieuw fenomeen en geschiedt al decennialang. Wel is het zo, dat de laatste jaren dit verschijnsel meer een cultuur is geworden, hetgeen als  onmaatschappelijk kan worden aangemerkt. Zal natuurlijk weer alles te maken hebben met de afgenomen koopkracht en dat steeds weer aanhalen als  argument, derden uit te buiten. Maar niet slechts binnen het onderwijs  vindt de verloedering plaats. We hebben in de afgelopen decennia en wel na de jaren tachtig van de vorige eeuw, een algehele verslechtering van onze mentaliteit moeten waarnemen. De moreel en ethische waarden  zijn voor een groot deel overboord gezet. De gemeenschapszin die we jaren geleden nog kenden en in tact hielden, hoe moeilijk dat ook voor velen was, bestaat niet meer. Asocialiteit, onbeschoftheid, egoisme, materialisme, oneerlijkheid en onzedelijkheid , het zich spiegelen aan drugscriminelen, witwassers en  ander misdadig gespuis, in het streven op de maatschappelijke ladder  vooruitgang te realiseren, hebben plaatsgemaakt voor een fatsoenlijk en eerlijk bestaan. Het is dan ook niet vreemd, dat men extern, waar bepaalde waarden nog steeds hoog worden gehouden en beschermd , minachtend in onze richting kijkt. Suriname dient een totale “mindshift” te ondergaan, willen we in dit land vooral voor het buitenland nog acceptabel overkomen. Niet alleen van huis uit en de school moet er harder gewerkt worden aan de bevordering van deze mindshift. Ook onze politiek leiders zullen het sprankelende voorbeeld moeten zijn en worden, om de onderdanen erop te kunnen wijzen, hoe het daadwerkelijk dient te zijn. Als je je niet als voorbeeldfiguren kunt manifesteren, dan kan je ook moeilijk verwachten dat de onderdanen  zich voorbeeldig zullen gedragen. In de afgelopen decennia hebben bepaalde politici in dit land zich zo verwerpelijk geprofileerd, dat bepaalde onderdanen hun misdadig gedrag als normaal en acceptabel zijn gaan zien, en heeft daardoor de moreel ethische verloedering  binnen de  samenleving vleugels gekregen en zien we nu een aanhoudende verslechtering van onze mentaliteit. Men zal niet alleen thuis ,  maar ook bijvoorbeeld in de religieuze organisaties en de regering  veel meer aandacht moeten gaan besteden aan een juiste vorming van vooral de jeugd. De zaak ongemoeid laten, zal ons jammer genoeg nog verder van huis brengen.

More
articles