SZF ERNSTIG BENADEELD DOOR LEIDINGGEVENDEN

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zei dat tijdens de vorige regering, de financiële middelen van het Staatsziekenfonds (SZF), niet besteed werden volgens de bevoegdheden van het SZF. Gelden van het SZF zouden, aldus de minister, besteed zijn aan zaken die niet in het voordeel waren van de organisatie. ‘’Onderhandelingen liepen niet. Het SZF financierde bijvoorbeeld projecten van de overheid en doneerde zijn middelen aan mensen”, aldus Ramadhin. Uit onderzoek uitgevoerd door een forensisch onderzoeksteam, is in augustus dit jaar aan het licht gekomen, dat er grootschalige fraude is gepleegd bij het SZF. Gelden blijken verkeerd besteed te zijn of zelfs wederrechtelijk toegeëigend. Het gaat hier om bedragen in de orde van respectievelijk 1.1 miljoen USD en 1 miljoen SRD. Naar aanleiding hiervan werd een handje vol medewerkers op staande voet ontslagen. Het ging in de meeste gevallen om medewerkers met een leidinggevende positie. Zij hebben door middel van een rechtszaak het ontslag geprobeerd aan te vechten en er werd een onderzoek ingesteld naar onrechtmatige handelingen bij de verzekeraar.  De vonnissen van de ex-directieleden van het SZF waren naar verluidt, gelijkluidend. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft onlangs ook bevestigd, dat zij niet-ontvankelijk verklaard zijn door de rechter. Vonnissen in het openbaar uitgesproken, zijn voor verspreiding vatbaar. Keerpunt heeft het ontslag dat door een van de stafleden van het SZF werd aangevochten bij de kantonrechter in kort geding, weten te bemachtigen. Interessant in het vonnis is ook de rol van de vakbondsleider, die onlangs ook wegens dringende reden is ontslagen. Zo kun je zien wat er onder de toenmalige directeur gebeurde. Volgens de zaak van eiser B.P., heeft het SZF in zijn verweer in de rechtszaal onder andere aangevoerd, dat het met de nodige zorgvuldigheid is overgegaan tot het ontslag van de eiser B.P. en wel pas toen na een onafhankelijk onderzoek door een forensische accountant was gebleken en vastgesteld, dat eiser dermate schadelijke handelingen en/of gedragingen jegens het SZF heeft gepleegd en/of juist heeft nagelaten. Er is in deze zaak dringende reden aanwezig en dit ontslag moet onverwijld aan de Staat worden medegedeeld en dient de Staat binnen 14 dagen dit ontslag te bevestigen, dan wel ongegrond te verklaren. De vraag of er inderdaad een dringende reden aanwezig was, en uit een interviewrapport is aannemelijk geworden dat eiser B.P. verschillende bedragen heeft goedgekeurd als donatie door het SZF aan de Moederbond, alsook voor aankoop van kerstpakketten ten behoeve van het personeel, alles met goedkeuring van de voormalige directeur van het SZF. Al deze gelden zijn in de periode 2018 – 2020 door de heer O. van de bond bij het SZF, opgenomen. Hoewel de heer O. van de bond kasbetalingen aan zichzelf goedkeurde, werden er geen maatregelen getroffen. De bond van het SZF hoeft geen verantwoording af te leggen van door hem ontvangen gelden. Er zijn ook andere bedragen door eiser geaccordeerd waarvoor er geen verantwoording is afgelegd. De heer O. was naar verluidt onder de toenmalige directeur, jarenlang de bondsvoorzitter bij het SZF en hij had daar ook nog een functie op de financiële administratie. Hij is onlangs door de nieuwe directie wegens dringende reden ontslagen, net als de vier andere leidinggevenden. Intussen zijn een heleboel zaken boven water gekomen. Zaken zoals lopende wurghuurovereenkomsten die per direct zijn stopgezet. Ook liepen mensen ‘’zonder een bepaald doel binnen het SZF rond’’. Zij zijn inmiddels bedankt. ‘’Heleboel donaties van ongeveer een half miljoen SRD per maand, zijn stopgezet. Het Nationaal Informatie Instituut (NII), ging bijvoorbeeld maandelijks een bepaald bedrag halen. Er werden gelden aan personen verstrekt, waarvan de diensten die geleverd waren door deze personen, nergens terug te vinden zijn. De middelen die ter beschikking van de zorg gesteld werden, werden voor andere doeleinden gebruikt, waardoor de zorg niet adequaat gefinancierd kon worden. De vorige regering huurde panden, bedoeld om filialen van het SZF te huisvesten. Echter liet het budget dat niet toe, ook ontbrak de onderbouwing om bepaalde filialen op te zetten. Wij vernemen dat panden tegen hoge bedragen gehuurd werden bij NDP-toppers. De bedragen waren ook niet in overeenstemming met de feitelijke staat van het pand. Een van de panden werd in Paramaribo-Noord verhuurd voor USD 6.000 per maand voor onbepaalde tijd. Dit is een duidelijk beleid van bevoordelen, accommoderen van vrienden of bevriende personen. Zo is het geld dat in de zorg geïnvesteerd moest worden, gewoon al die jaren weggeloodst naar zaken van derden.

More
articles