SKALIANBELANGEN ESSENTIEEL

Zijn we reeds vergeten dat een hoge autoriteit uit de vorige regering, de skalianoperaties op onze waterwegen in het zuiden en oosten van ons land, als essentieel bestempelde en dat daarom de ingevoerde stringente maatregelen in het kader van de uitgebroken covid-pandemie, niet in acht hoefden te worden gehouden? Toen reeds werd duidelijk dat het geboefte uit de goudsector die aanhoudend flora en fauna zwaar vernietigen, hun gang rustig zouden mogen blijven gaan.

De skalians waren heel even met hun werkzaamheden gestopt, om vervolgens weer keihard door te gaan met de goudwinning en de vervuiling met zware metalen en daarbij horende kwik voort te zetten. Dodson op Natuurlijke Hulpbronnen, had ze niet kunnen of durven aanpakken, omdat de belangen van zijn zetbazen hoger gingen dan zijn invloed als bewindsman op het voormelde departement. De man ging er toen zelfs toe over te liegen en tal van zaken te verzinnen om de skalianeigenaren niet tegen de haren in te strijken. Op een gegeven moment verzon deze leugenaar ook nog het verhaal dat skalians vanuit de Sarakreek het stuwmeer waren opgevaren om kwikmetingen te doen. De man begreep zelfs niet dat hij zichzelf onsterfelijk belachelijk maakte. Maar Dodson wilde aanblijven en natuurlijk dat zulks te maken had met dat ministerspensioen en vermoedelijk ook met een concessie die hij naar verluidt, zou hebben bemachtigd.

Maar Dodson verdween uiteindelijk en werd vervangen door een ex-directeur van een staatsbedrijf dat naar de knoppen werd gedraaid. De skalians bleven onder het regiem Bouterse lekker doordraaien en dat omdat de meeste skalianhouders gelieerd waren en zijn aan de NDP. Vandaar dat Dodson nooit iets heeft kunnen doen aan deze milieuterreur. Maar de regering Bouterse verdween en werd vervangen door een nieuw kabinet onder leiding van Santokhi. De skalians zouden worden aangepakt en even leek het erop dat zulks daadwerkelijk zou gebeuren. Maar heel snel na de eerste acties van de nieuwe minister op NH, werd er achter de schermen een groot offensief ingezet en kwamen de grote belangen ter tafel en die waren op de een of andere manier verweven in het nieuwe kabinet of werden er binnen de kortste keren in vervlochten. Corrupte skalianhouders wisten zich snel in te likken binnen de gelederen van een grote coalitiepartner en inmiddels misschien ook bij een tweede. Hun invloed zou zo groot zijn, dat optreden tegen de skalians het voortbestaan van het kabinet misschien zelfs in gevaar zou kunnen brengen. Goudbelangen en verdere verrijking van een kleine groep, blijkt nu al geruime tijd veel belangrijker te zijn dan het landsbelang, de gezondheid van de bewoners van het binnenland die dicht bij de skalianexploitaties wonen en natuurlijk ook de flora en fauna in de desbetreffende gebieden. Onze Franse buren hebben er bij herhaling op gewezen, dat de skalianoperaties op de Marowijne- en Lawarivier hun een doorn in het oog zijn en hebben er bij de regeringen van Bouterse en nu ook bij die van Santokhi, op gewezen, dat de skalianoperaties moeten worden stopgezet. De Fransen gaan ervan uit dat de rivieren gemeenschappelijk zijn en dat de Fransen geen groot nadeel mogen ondervinden van de vervuiling die de skalians in deze waterwegen veroorzaken. De regering deed nauwelijks of helemaal niets aan het verwijderen van de skalians, omdat de skalianhouders vrijwel allemaal aan de NDP verbonden waren en misschien nog steeds zijn. De Franse buren werden jarenlang aan het lijntje gehouden en er werd niets gedaan om de skalians te verwijderen. Erger nog, er kwamen steeds meer bij, zulks tot groot ongenoegen van de Fransen, die ook enorme last ondervinden van de vervuiling in de rivieren.

De huidige regering dient zich heel goed te realiseren dat de aanhoudende skalian-operaties de goede bilaterale relaties met de machtige Franse buur zwaar onder druk gaan zetten, omdat aan ieders geduld een eind kan worden gebracht. Suriname beroept zich op het feit dat het nog geen wetgeving heeft om kordaat en efficiënt te kunnen optreden tegen de skalians. Wat belet deze regering dan zo snel mogelijk een conceptwet bij DNA in te dienen om een eind te maken aan deze activiteiten die de relatie met Frankrijk naar een kookpunt kunnen brengen? Suriname zoekt een excuus om de belangen van een stel goudrovers zo lang mogelijk niet te hoeven aantasten en houdt er geen rekening mee dat Frankrijk een lange arm heeft en niet alleen militair, maar ook economisch ons een hak kan zetten. Ook hebben we de Franse hulp nodig bij de herschikking van onze enorme buitenlandse schuldenlast. Wat weegt zwaarder, regering?

De relatie met Frankrijk of die van een stel corrupte en vaak ook nog criminele goudrovers in dit land die over het algemeen geen belasting betalen en het milieu nog erbij zware schade berokkenen? Ook zeker een regeringspartij en haar leider die met de skalianhouders heult, moet dat heel goed gaan inzien. Dit pover ontwikkeld en slecht belezen sujet beseft ten enenmale niet, hoe machtig Frankrijk wel is en waartoe dit land toe in staat is als een vraagstuk hem te gortig wordt. Als klein en arm land dienen we daar terdege rekening mede te houden.

More
articles