Civiele sector maakt digitale transformatie in 2021

‘’De transformatie van de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de advocatuur, het notariaat de deurwaarderij, maar ook de departementen met zorg voor de rechtspraak, naar een digitale vorm van zaken doen en procederen alsook de verwerking van de input, doorloop en output van zaken verloopt gestaag en kent aardig wat uitdagingen van organisatorische, communicatieve en financiële aard die we niet uit de weg zijn gegaan. Wij  zullen deze gezamenlijk en in goed overleg ook gedurende het nieuwe zittingsjaar, onverkort ter hand nemen, uiteraard ook met de kracht van de Almachtige”, aldus de president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks gisteren, vrijdag 8 oktober tijdens zijn toespraak bij de opening van het zittingsjaar van de rechterlijke macht.

Digitaal

Een smart-court met documentbeheer en zaakregistratiesystemen, e-filen, video-verhoren, digitaal verstrekken van gerechtelijke titels en documenten, digitale zittingsroosters voor belanghebbenden alsook toepassingen van artificial intelligence in de rechtspraak, ligt nog enkele stations verder, doch behoort niet tot de onmogelijkheden. Stap voor stap gaat de rechtspraak wel die richting op. In het afgelopen zittingsjaar is al veel ervaring opgedaan met het digitaal indienen en verwerken van rechtszaken, maar ook met het digitaal communiceren in de civiele sector.

rechtspraak.sr

In 2022 zullen er uitbreiding en verfijning plaatsvinden, waarbij vaste werk e-mailadressen met als extensie: rechtspraak.sr voor alle rechters en aangewezen medewerkers van de rechterlijke organisatie zullen worden aangemaakt en in gebruik worden genomen voor een gestructureerd en transparant werkprocessenbeleid en communicatie naar buiten toe. “Het voornemen is voorts om in 2022 een zaakregistratie en documentbeheerssysteem civiele zaken in gebruik te nemen. E-filen, digitaal compareren, digitaal het procesverloop in de eigen zaak kunnen volgen met het zaaknummer en digitaal beschikbaar stellen van gerechtelijke titels en documenten zullen daarna verder ter hand worden genomen”, aldus Rasoelbaks.

Uitdaging digitalisering strafsector

“De uitdaging om in de strafsector digitale verhoren van verdachten en getuigen mogelijk te maken, zal keihard blijven bestaan als dit niet multidisciplinair en projectmatig wordt aangepakt vanuit het Departement van Justitie, Openbaar Ministerie het Korps Politie Suriname, het hof en de advocatuur”, zegt de hofpresident. Dit vereist namelijk organisatie en investeringen in videoverhoorapparaten en geschikte videoverhoorruimten en goede internetverbindingen bij de politiebureaus waar verdachten worden ingesloten alsook op het Parket van de Procureur-Generaal en de advocatenkantoren en in het gerechtsgebouw Strafzaken. Er zullen ook de nodige trainingen gegeven moeten worden en onderhoudsplannen ontwikkeld. “In de tussentijd zullen we de telefonische verhoren continueren en indien de covid-situatie het toelaat, zullen de fysieke verhoren successievelijk worden hervat ter terechtzitting. De rechtspraak heeft vanaf 2020, vijf jaren uitgetrokken om dit traject van digitalisering in goed overleg met elkaar tot stand komen”, aldus Rasoelbaks.

De financiële verzelfstandiging

De financiële verzelfstandiging van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie voor een slagvaardigere bedrijfsvoering en organisatorische verbeteringen van het primair proces is in 2021 verder opgepakt en voorbereid middels een resolutie, die nog voor eind van dit jaar in werking zal treden. De Raad van Ministers heeft middels een missive reeds goedkeuring verleend aan de financiële verzelfstandiging. De voorzieningen zijn ook ingebed in de begroting van 2022, waardoor de rechterlijke macht in het begrotingsjaar 2022, zelfstandig, slagvaardiger en resultaatgerichter de beleidsprogramma’s en de reguliere bedrijfsvoering zal kunnen uitvoeren ter verbetering en versnelling van de rechtspraak. Uiteraard zal ook prompt verantwoording worden afgelegd over de bestedingen van de begrotingsmiddelen door het hof alsook de bereikte resultaten.

More
articles