ONGEKENDE CRISIS IN DE ZORG

Velen hebben donderdagavond de persconferentie van de overheid met betrekking tot de situatie binnen de gezondheidszorg en vooral de COVID-19-pandemie, kunnen volgen. Het is zonder meer goed dat de regering c.q. het ministerie van Volksgezondheid, nu ertoe is overgegaan de gemeenschap nauwgezet voor te houden, hoe ernstig de COVID-19-pandemie, die nu is overgeslagen in een vierde golf wel is, en wat voor een zware wissel vooral de voor Suriname nieuwe Deltavariant, wel op de zorg trekt. Tientallen nieuwe besmettingen op dagbasis, een chronisch gebrek aan zorgpersoneel, onvoldoende medici en enorme tekorten aan medicamenten, gebruiks- en verbruiksmiddelen, spelen de zorg parten. Wat duidelijk naar voren kwam, is dat als er geen positieve verandering in de huidige toestand komt, we regelrecht op een catastrofe afstevenen. De zorg kan de druk niet meer aan en het personeel dat al 18 maanden constant het gevecht levert tegen COVID-19 en zijn varianten, is op en uitgeput. Los van het feit dat degenen die nog het gevecht leveren, uitgeput zijn, heeft de zorg ook te maken met braindrain. Veplegend personeel in zowel de beddenhuizen als de IC’s trekken weg, omdat ze het niet langer aankunnen en het in het buitenland beter zien zitten en daar minder hard hoeven te werken. De situatie is thans dat er voldoende bedden zijn, maar zieken kunnen niet worden opgenomen, omdat het zorgpersoneel ruim onvoldoende voorhanden is. En terwijl dit meer dan duidelijk is, nemen vooral de Deltabesmettingen toe en moeten de verantwoordelijken binnen de zorg met lede ogen toezien, dat niet eenieder op een verantwoorde wijze kan worden opgevangen en verzorgd. Men is zelfs ertoe overgegaan studenten in opleiding in te zetten, maar die moeten weer terug naar de opleiding om hun studie voort te kunnen zetten. Door de noodsituatie heeft men bijvoorbeeld weer een beroep op COVAB gedaan om de jonge studenten wederom ter beschikking te stellen, gezien de zeer precaire situatie. Een beroep op het buitenland doen is ook niet snel mogelijk, omdat men extern ook te maken heeft met onvoldoende zorgpersoneel. Veel besmet geraakte mensen die niet ernstig ziek zijn, worden dan in thuisisolatie geplaatst en gemonitord door artsen. Indien deze patiënten hun situatie verslechtert, worden ze alsnog en indien mogelijk, opgenomen. Men werkt dan binnen de bestaande mogelijkheden aan opschaling van de zorg. Dit gaat dan in veel gevallen ten koste van de primaire zorg, hetgeen ook een onhoudbare toestand in de hand werkt. De COVID-19-situatie is nu meer dan ernstig en nog nooit zo slecht en verontrustend geweest. Het is dan ook goed dat de persconferenties een juist beeld van de situatie schetsen, met natuurlijk de bedoeling de bewustwording van dit grote gevaar te bevorderen bij de totale bevolking. Maar op dit moment zijn nog te weinig mensen zich bewust van wat ons allen boven het hoofd hangt als zaken niet snel in positieve zin veranderen. Er zijn ook nog teveel mensen in dit land die bereid zijn Russian roulette te spelen met hun eigen gezondheid en die van derden. We hebben het dan over de mensen die de MoHanA-regels niet in acht wensen te nemen of die slechts deels naleven. Ook  wensen wij wederom te wijzen op de feestneuzen in ons midden, die het maar niet kunnen laten en een belangrijke bijdrage leveren aan de vele nieuwe besmettingen in stad en district. De overheid heeft ook bewezen niet bij machte te zijn controle op de naleving van haar eigen geïntroduceerde maatregelen uit te oefenen. Huisfeesten worden nog steeds gehouden en daarbij wordt nauwelijks of niet ingegrepen. En dan ook nog de grote feesten en besloten clubs in hartje stad, waar ook veelal buitenlanders en niet ingezetenen aan participeren. De overheid moet niet doen alsof ze niet op de hoogte is van deze stiekeme feesten die door tientallen worden bijgewoond en waar flink wordt gedanst en gezopen. Er circuleren voldoende beelden over deze uitspattingen op sociale media, waarbij de besmettingen natuurlijk heel goed en sneller op gang worden gebracht. Willen we COVID-19, de Manaus-variant en Delta-variant snel onder controle krijgen en voorkomen dat onze Nationale Zorg totaal instort, dan moeten we zeker dit soort activiteiten in de kiem smoren. Volgens onze informatie hebben ook de prostituees tijdelijk onderdak gevonden in de tenten die in de nachtelijke uren feesten organiseren en wel overwegend in het noorden van onze hoofdstad. Men gaat voor 21.00 uur de besloten bar-restaurants binnen en vertoeft er de gehele nacht om dan na 05.00 uur de volgende dag huiswaarts te keren. Op de persconferentie op donderdagavond werden er slechts mededelingen ge-daan over de covid-crisis en de ellende die de zorg momenteel doormaakt, maar de bijeenkomst was er niet op gericht nieuwe maatregelen af te kondigen die moeten leiden tot een daling van het dagelijkse aantal besmettingen en het teruglopen van de ziekenhuisopnames en IC-verplegingen. De overheid heeft geen andere keus dan haar vaccinatiecampagne verder verhevigen en verder passende maatregelen nemen, om zo de besmettingen van COVID-19 en Delta omlaag te krijgen. Ook zal ze naarstig op zoek moeten gaan naar een oplossing om de druk op de zorg die momenteel heerst, te verlagen. Misschien is het wel nodig wederom externe hulp in te roepen.

More
articles