VES: ‘Regering krijgt dikke onvoldoende voor één jaar zittingstermijn’

Voor de verkiezingen van mei 2020 had de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) aangegeven, dat zij met regelmaat het overheidsbeleid zal evalueren. In het meest recente nummer heeft u de conclusies van de evaluatiecommissie gezien, waarbij het beleid van de regering in het eerste jaar is vergeleken met wat men zelf in de urgentiefase aan beleid had geformuleerd. Let wel: dit is niet bedoeld om schoolmeester te spelen of schuldigen aan te wijzen. Het is van belang dat we duidelijk aangeven wat we niet goed hebben gedaan en in de komende periode beter moeten gaan doen. Uiteraard geldt dat wat we niet weten, we niet kunnen beoordelen, hetgeen weer het belang van transparant beleid en eerlijke voorlichting benadrukt.

Monitoring Herstelplan

De komende periode zal enorm veel aandacht gaan naar de uitvoering van het Herstelplan, althans wat daarvan nog valide is. Zo kloppen vanwege het tempo de door De Nationale Assem-blee goedgekeurde tijdschema’s al-lang niet meer. Ook kloppen de meeste bedragen, vanwege de achterhaalde wisselkoers, ook niet meer.

Door het monitoren van de uitvoering van het Herstelplan samen met partners in het maatschappelijk middenveld, kan de gemeenschap onafhankelijk worden geïnformeerd over de vorderingen. Hoewel de monitoring geheel onafhankelijk is, wensen wij dat in nauwe samenspraak met de regeringsautoriteiten te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit en het tempo van de uitvoering ten goede zal komen.

Het goede nieuws van een nieuwe olievondst

De maand juli eindigt met mooi nieuws voor ons land met de vijfde olievondst in de Sapakara South-1 put met een fors oliereservoir met olie van goede kwaliteit. Deze ontwikkeling zal op termijn de verdiencapaciteit van ons land enorm verhogen. Maar, zijn we als samenleving ready om deze economische ontwikkeling duurzaam in te richten? Indien niet, dan dienen wij in relatief korte tijd met buitengewone inspanning ons klaar te maken om daar een bijdrage aan te leveren. De buitenlanders gaan de olie alleen weghalen, de rest moeten wij zelf doen. Dat zal niet automatisch gaan. Daar is integer en faciliterend leiderschap vanuit de regering voor nodig.

Dat zal het juiste kader creëren waarbinnen ons lokaal ondernemerschap de gecreëerde kansen optimaal kan benutten.

Friends, Family en Sponsoren

Naast het mooie nieuws wordt de samenleving geconfronteerd met de voorzetting van het ‘Family, Friends en Sponsoren’ faciliteringsbeleid. Wat de regeringsleiders met de mond beloven, wordt in de praktijk terzijde gelegd. In de Zoom bespreking met de coalitieleiders meer dan een jaar geleden, heeft de VES het voorkomen van dubbele banen aangegeven. Het is niet onschuldig, het is lastenverzwarend voor de gemeenschap die voor alles meer moet betalen. Het is ook verlammend voor de ambtenarij en degenen die wel een professionele job willen en kunnen doen. Maar belangrijker nog werkt het demotiverend naar de gemeenschap toe, in een tijd dat we met zijn allen nog meer offers moeten brengen om uit de crisis te komen. Het vertrouwen dat broodnodig is voor de uitvoering van het Herstelplan ebt zichtbaar en hoorbaar weg.

IMF huiswerk niet af

Triomfantelijk werd eind juli door de regering aangegeven, dat Suriname heeft voldaan aan alle gestelde eisen en dat binnen enkele weken een goedkeuring werd verwacht. Nu heeft de Executive Board van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de aanvraag afgewezen, omdat Suriname zijn huiswerk naar de bilaterale schuldeisers toe niet (goed) heeft gedaan. Het zou goed zijn als de beleidsmakers de samenleving eerlijker zou informeren. Dit schept vertrouwen en creëert draagvlak.

Productie

Alleen stimulering en groei van de productie en verhoging van de export zal uiteindelijk Suriname uit de crisis brengen. Het beloofde productiestimuleringsbeleid is uitgebleven. Er zijn zelfs diverse maatregelen getroffen die de productie en export zwaar treffen, zonder de direct betrokken stakeholders rechtstreeks te betrekken. In het 2e beleidsjaar zal keihard moeten worden gewerkt aan een gunstig investeringsklimaat gericht op productie, importvervanging, exportbevordering en uiteindelijk vergroting van de verdiencapaciteit.

More
articles