THE UNTOUCHABLES

Al decennialang wordt er gesteld, dat in Suriname bepaalde mensen onaantastbaar, oftewel straffeloos zijn of kunnen blijven wegens hun maatschappelijke hooggeplaatste positie. De zogeheten ‘klassenjustitie’ zou in dit land hoogtij vieren. Maar niet slechts hooggeplaatsten zouden nimmer aangepakt kunnen worden wanneer ze de wet overtreden, maar ook voor hun kinderen en familieleden zouden er uitzonderingen gelden wanneer ze de wettelijke regels en met name de strafwet, met voeten hebben getreden. In de afgelopen jaren en wel met nadruk na 2010, hebben wij gemerkt, dat hooggeplaatsten zich op ernstige wijze schuldig hebben gemaakt aan diefstal en fraude en wel ten nadele van de gehele gemeenschap. Tegen deze mensen werd er of kon er, geen gedegen strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld, omdat het Openbaar Ministerie niet in de gelegenheid werd gesteld om op een objectieve en efficiënte wijze zijn werk te doen. Er werd vanwege de overheid naar verluidt, enorme sabotage gepleegd om de relevante bescheiden, noodzakelijk voor het plegen van een gedegen strafrechtelijk onderzoek te kunnen starten en afronden. Laten wij de zaken stellen, zoals ze daadwerkelijk zijn. Er is voor 300 miljoen SRD gestolen op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWT&C, en wel kort na het aantreden van het kabinet Bouterse in 2010, bij de Naschoolse Opvang verdampte meer dan 120 miljoen SRD, bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname, TAS, werd er grandioos gejat, bij het Carifesta feest werd er voor zeker 17 miljoen SRD verduisterd, bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, gingen ook miljoenen door corruptie en fraude verloren, bij de distributie van pakketten is het gewoon een grabbelton, ook daar wordt tot op heden de gemeenschap benadeeld, bij de uitvoer van grootschalige projecten wordt er tot op heden naar wij vernemen, aan overfacturering gedaan om bepaalde aannemers te bevoordelen en er ook zelf beter van te worden. Fraude en diefstal zijn ambtshalve vervolgbare ernstige strafwaardige delicten en het Openbaar Ministerie zou, gezien zijn taakstelling, kunnen optreden. Maar wanneer je een dergelijk onderzoek wenst te starten, moet de samenwerking en medewerking vanuit de lagere echelons van justitie wel goed zijn en obstructie geen ingang hebben. Ook vanuit het departement van Financiën moet de samenwerking uitstekend zijn en de nodige documenten opgestuurd worden. En juist daar is het maar al te vaak helemaal fout gegaan. En dat louter om geboefte en de zogeheten partijgenoten die grandioos hebben gegraaid, buiten schot te houden. Het Openbaar Ministerie is in de afgelopen 10 jaar op vele momenten gewoon tegengewerkt en dan alleen maar om bepaalde criminelen met lange vingers, straffeloos te kunnen houden. Maar niet alleen wanneer er gestolen of gefraudeerd was, raakten de crimineel ingestelden niet bevreesd. Ook de immorelen en lieden die totaal geen rekening houden met ethische normen en waarden, wanen zich nog steeds onschendbaar. Zo kan het voorkomen, dat een hooggeplaatste zich vergrijpt aan een ondergeschikte en er vervolgens alles aan doet om zijn misdadig handelen in de doofpot te krijgen en dat met de medewerking van derden, ook nog gedaan krijgt. Tal van machinaties worden ter hand genomen om zaken te verbloemen om de zaak in zijn of haar voordeel te kunnen beslechten. En dan zijn er ook nog van die non valeurs die het tot hun taakstelling vinden, anderen te gaan intimideren en bedreigen. Het behoeft geen betoog, dat mensen die zwaar over de schreef gaan in dit land en de strafwet op schandelijke wijze schenden, in bescherming worden genomen, omdat ze zich nog dienstbaar opstellen ten opzichte van de ware machthebbers. Maar gelukkig is er nog een rechtsstaat, waardoor bepaalde strafbare handelingen toch nog vervolging en bestraffing ondervinden. Wat is er overigens gebeurd met die geestelijke die ook van verkrachting in het buitenland gepleegd, werd verdacht? Daar horen we ook niets meer van. Heeft dat ook met de bekende klassenjustitie te maken? Of moet de vervolging toch in het buitenland worden ingezet? In deze kwestie moet er toch meer duidelijkheid worden verstrekt. Ook over de mega-fraudezaak bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, horen wij niets meer. Ook hier zou er naar verluidt, van alles aan gedaan worden de zaak onder de vloermat te vegen. Wij van Keerpunt, zijn er zo langzamerhand van overtuigd geraakt, dat in Suriname kleine dieven worden opgehangen en grote dieven omhangen. De onderscheidingen werden toch de laatste tijd veelvuldig ver-strekt aan lieden die daar absoluut niet voor in aanmerking mochten komen?

More
articles