Regering wil nieuwe regels voor gevangenissen

De regering is voornemens nieuwe regels in te stellen voor de penitentiaire inrichtingen en de huizen van bewaring. Gisteren is de Wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring behandeld in het parlement. Roselli Cotino (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, gaf aan, dat het gaat om de wijziging van de oude wet, waarbij ook nieuwe onderdelen in de wet zijn vervat. Het gaat hierbij om de taken van penitentiaire ambtenaren, gescheiden opname, het overlegorgaan, toezicht op de inrichtingen, veiligheid en verboden voorwerpen en tuchtstraffen.
Volgens Cotino gaat het om een raamwet waarin vele aspecten ten aanzien van de rechtspositie van de gedetineerden, hun grondslag vinden. Zij wilde weten op wiens verzoek een veroordeelde naar een andere inrichting overgeplaatst wordt en waar en bij wie het verzoek wordt ingediend. De veroordeelde kan binnen 14 dagen bij de minister in beroep gaan over overplaatsing, maar er is niet aangegeven binnen hoeveel dagen de minister antwoord kan geven. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, zei dat de overplaatsing via de procureur-generaal door een gedetineerde of familielid kan geschieden. De afdoeningstermijn door de minister kan binnen twee weken, afhankelijk van de reden van het verzoek tot overplaatsing.
Volgens de wet zal een commissie van toezicht ingesteld worden bestaande uit maximaal vijf leden, waarvan een afgevaardigde van het ministerie van Justitie en Politie, een van het Openbaar Ministerie en een van het Hof van Justitie. Cotino wilde weten aan wie de commissie rapporteert en pleitte vooral voor de onafhankelijke positie van de commissie. Getrouw deelde mee, dat er vooralsnog geen commissie van toezicht is ingesteld, maar dat er gewerkt wordt naar de bewerkstelliging. Cotino stelde ook vragen over het weekendverlof voor gedetineerden. Getrouw gaf aan, dat de minister eerst toestemming moet geven voor het weekendverlof.
Minister Getrouw: “In 2010 heeft dit voor het laatst plaatsgevonden. Vanaf 2005 heeft dit niet plaatsgevonden bij de volwassenen. In de periode tussen 2010 en 2011 is dit weer geprobeerd bij de jeugdigen, maar er is besloten om te her-evalueren, omdat jeugdigen die toen in de gelegenheid waren gesteld, niet terug zijn gekomen na hun weekendverlof.” In de wet zijn regels vastgesteld voor de bewoners van elke penitentiaire inrichting, tevens zijn er tuchtstraffen opgenomen voor hen die zich niet houden aan de regels. Tuchtstraffen kunnen afhankelijk van het geval, allemaal tegelijk worden toegepast op gedetineerden, nadat zij gehoord zijn.

-door Priscilla Kia-

More
articles