October 26, 2019


DE SLAAFSE PION


October 26, 2019

Eigenlijk moeten we heel eerlijk blijven en de fractieleider van de NDP in DNA, Amzad Abdoel,  niet  gelijk voor de leeuwen te werpen, door voortdurend en alleen maar naar hem met de beschuldigende vinger te wijzen , nadat hij op 18 oktober een initiatiefvoorstel bij De Nationale Assemblee, DNA, had ingediend waarbij krachtens artikel 78 van de grondwet van onze republiek, een ontwerpwet houdende tijdelijke voorzieningen voor de financiering van de staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld, zijn opgenomen. Inmiddels is door de vele publicaties, het voor velen duidelijk wat de regering Bouterse door de inzet van haar parlementaire pion Amzad Abdoel, wenst te bereiken en ronduit een grof schandaal inhoudt dat dit land in de grootste financiële problemen zal brengen en het volk verder aanmerkelijk zal doen verarmen. Abdoel heeft gewoon een opdracht c.q. bevel van zijn bazen Bouterse en Hoefdraad opgevolgd en vooral om de laatstgenoemde te vrijwaren van eventuele strafvervolging, mocht blijken dat onder zijn regiem op Financiën, het obligoplafond aanmerkelijk is overschreden. Gelijk als bij een schaakspel, werd de pion Abdoel in positie gebracht om te redden wat er nog te redden valt, gezien het feit dat er ernstige aanwijzingen zijn, dat het kredietplafond voor de staatsschuld door Hoefdraad is overschreden en dat hij daarvoor strafbaar kan worden gesteld. De zet van Bouterse en Hoefdraad door inschakeling van de pion Abdoel, komt nadat de VHP een verzoek had ingediend bij de procureur-generaal, Mr. Roy Baidjnath Panday, voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek waaruit moet blijken of het obligoplafond nu wel of niet is overschreden. Keerpunt is van mening dat waar rook is, er ook vuur is en dat daarom Abdoel haastje-repje met een initiatiefvoorstel is gekomen om de Wet op de Staatsschuld te wijzigen. Abdoel loopt met de indiening van dit voorstel  wel het risico dat bij aanname in De Nationale Assemblee, de beoogde wijziging in de Wet op de Staatsschuld toch weinig rechtskracht zal hebben, omdat inmenging vanuit de wetgevende macht grondwettelijk artikel 131 lid 3 niet is toegestaan, indien een strafrechtelijke procedure reeds is aangevangen. In deze case heeft de procureur-generaal het onderzoek al laten aanvangen, althans de opdracht daartoe is al door de magistraat aan de politie verstrekt. Niet alleen beoogt de pion Abdoel met zijn initiatiefvoorstel Hoefdraad van strafvervolging  te vrijwaren, maar ook dat het obligoplafond de facto wordt opgeheven en er voortaan ongelimiteerd geld kan worden geleend, zowel lokaal als internationaal en wat de zaak een nog ernstiger karakter  verleent, is het feit  dat bij aanname in DNA van deze wetswijziging, alle eerder aangegane leningen door de regering Bouterse, groot 25 miljard SRD, niet langer onder het wettelijk toegestane plafond voor leningen zullen vallen. Het behoeft geen betoog dat de regering al tijden niet meer in staat is op een fatsoenlijke wijze de staatshuidhouding draaiende te houden en haar toevlucht neemt tot het à la dol lenen van geld. De begrotingstekorten zijn maar liefst 1.3 miljard SRD. Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019-2020, werd dan ook reeds meegedeeld, dat de tekorten zullen worden gefinancierd door middel van leningen.  En dat allemaal terwijl de regering heel goed weet, dat ze niet in staat zal zijn om al deze oude en nieuwe leningen inclusief de bijbehorende rente, te zullen kunnen aflossen volgens de gemaakte afspraken zowel lokaal als extern. Het is daarom ook niet vreemd, dat zowel de parlementaire oppositie als maatschappelijke organisaties als de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, hun verontrusting hebben uitgesproken over het ingediende initiatiefvoorstel van het lid Amzad Abdoel. Zowel VSB als VES heeft in een schrijven aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, laten weten het initiatiefvoorstel van Abdoel zeer verontrustend te vinden en gewezen op de zeer negatieve gevolgen voor land en volk als het door het college wordt aangenomen. De VES schrijft onder meer dat als de regering dit doordrukt, een buitensporige en dus onverantwoorde schuldfinanciering verdere verstoringen in de monetaire en reële sfeer teweeg zal brengen. Deze verstoringen zullen volgens de VES, de bestaande risico’s vergroten en de koopkracht van de burgers verder verzwakken en de economie duurzaam ontwrichten. De VES schrijft voorts in haar brief aan de voorzitter van DNA, dat de toenemende schuldenlast in het geval van het niet doorvoeren van materiële beleidsaanpassingen en meevallers, voor de staat en voor onze burgers, steeds zwaarder te dragen zijn. Het is daarom  vereist dat de schuldpositie van de staat, stapsgewijs in overeenstemming wordt gebracht en gehouden met zijn reële verdiencapaciteit, alsook met zijn liquiditeits- en solvabiliteitspositie. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven praat zelfs over ‘’een tijdbom’’ waarmede Abdoel en zijn tijdelijke  voorziening voor de financiering van de staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld, bezig is geraakt. De VSB schrijft letterlijk aan de voorzitter van DNA, mevrouw Geerlings Simons: ‘Suriname heeft  reeds te kampen  met een buitengewone schuldenlast. Het verder opvoeren van die schuldpositie, zonder dat er een duidelijk beleid is over de aanwending van deze middelen en het volledig ontbreken van projecties over de verdiencapaciteit van Suriname en daarmee het vermogen van de staat Suriname om deze leningen terug te betalen, is onverstandig. Een buitensporige en overantwoorde schuldenlast legt een tijdbom onder onze samenleving en zal mogelijk het perspectief op duurzame ontwikkeling van vele generaties na ons nog negatief beïnvloeden.’ De VSB pleit in haar schrijven aan de DNA-voorzitter, wederom voor een nationale dialoog over onze toekomst, in het bijzonder op welke wijzen wij het fragile economisch evenwicht  kunnen bestendigen en uitbouwen naar reële  economische groei.  Amzad Abdoel heeft dan wel een initiatiefvoorstel bij DNA ingediend en wel in opdracht van zijn paarse bazen, maar dient wel in te zien, dat dit allemaal de verkeerde kant opgaat als men halsstarrig doorgaat met deze waanzin en misdadige ingreep om een minister te redden en het land verder in grote financiële problemen te brengen. Abdoel dient ook wel te begrijpen, dat politieke hartstocht tot de politieke dood leidt en hij zich vreselijk impopulair heeft gemaakt door de indiening van dit initiatiefvoorstel. Abdoel behoort naar de mening van Keerpunt, tot het kliekje dat zich te allen tijde dienstbaar blijft opstellen, alleen maar om zijn huidige positie als wetgever te kunnen behouden. Wel meneer Abdoel, of u die positie wederom zal mogen of kunnen bekleden, zal op 25 mei van het komende jaar door de kiezer worden beslist.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249