August 19, 2019


Snelheid houtkap en ontbossing zal alarmerend worden


August 19, 2019

In de eerste week van augustus werd in Colombia de vijfde Internationale Biodiversiteitconferentie voor landen van het Guyana Schild gehouden, waaraan ook Suriname deel nam. Volgens deskundigen is de jaarlijkse 0,07 procent ontbossingsgraad (10.667 ha per jaar) van Suriname volgens internationale standaarden te verwaarlozen. Echter kan niet met zekerheid vastgesteld worden als deze stabiele trend voortgezet zal worden. VHP-parlementariër Riad Nurmohamed tevens docent en onderzoeker aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zegt desgevraagd aan De West, dat de snelheid van houtkap en ontbossing in Suriname, plotseling alarmerend zal worden. Nurmohamed heeft in het parlement meerdere keren gepleit voor duurzame houtkap en het behoud van onze bossen. Hij legt uit dat het jaren duurt voordat een boom volwassenheid bereikt, terwijl de houtkapactiviteiten dagelijks plaatsvinden. “Er is geen goed evenwicht en dat zal later een grote ramp worden”, stelt Nurmohamed. Als het zo doorgaat, zullen er volgens hem heel veel gebieden en dieren bedreigd worden met als gevolg dat de bewoners van het binnenland, waar overwegend de houtkapactiviteiten plaatsvinden, niet meer van de natuur kunnen leven. Het probleem kan voorkomen worden door preventief optreden van de regering. De illegale mijnbouwsector is de grootste veroorzaker van ontbossing, gevolgd door het aanleggen van infrastructuur en landbouw. Hoewel de nadruk wordt gelegd op de illegale mijnbouw, is Nurmohamed van mening dat niet alleen deze sector, maar ook andere legale operators zich schuldig maken aan onverantwoorde ontbossing en vernietiging van het milieu. De illegale mijnbouw is heel lang een discussiepunt geweest van de regering. ‘’De goudsector moet geordend worden. De wetgeving is daar en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht is daar om te controleren dat de milieuwetten en regels nageleefd worden. Echter blijft de illegale mijnbouw steeds groeien met alle gevolgen van dien’’, aldus Nurmohamed. Dat de sector steeds blijft groeien, kan volgens hem aan niets anders worden toegeschreven dan dat de regering er ook belang bij heeft. “De wetten en regels zijn duidelijk. Je hebt instituten en een heel leger ter beschikking. Niemand anders dan de regering kan optreden, maar als dat niet gebeurt, dan heb je er belang bij. Alleen zo kan ik het stellen”, zegt Nurmohamed. Deskundigen van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), hebben onderzocht dat bij geplande houtkap er minder CO-2 (emissie) uitstoot is. Dit is een gasvormige substantie die bij ontbossing 30 procent bijdraagt aan klimaatverandering en vernietiging van het bos bij ongeplande houtkap. Ongeplande houtkap is geen illegale houtkap. Zodra er een concessie is uitgegeven, mogen ondernemers van SBB aan houtkap doen. Echter vanaf 1 juni 2019 is ongeplande houtkap verboden en krijgen ondernemers geen vergunning zonder een kapplan, dat van belang is voor duurzame houtkap. Voor Suriname geldt vanaf de jaren zeventig het Celos Management Systeem (CMS) dat voorziet in herstel van het bos op een natuurlijke manier. Volgens dit systeem zou het niet eens nodig zijn dat ondernemers zelf gaan herbebossen als het systeem strikt wordt nageleefd. Echter wijst de realiteit anders uit. Nurmohamed zegt dat het systeem en het verbod pas kunnen werken als concessiehouders en personeel van bedrijven getraind worden. ‘’Niet allemaal hebben kennis van hoe zij hun activiteiten op een duurzame manier moeten ontplooien’’, zegt hij. Daarnaast moet de regering genoeg middelen, waaronder vervoer en manschappen, beschikbaar stellen aan de SBB zodat zij haar werk kan doen. Deze middelen zijn volgens hem nodig om adequaat controles uit te voeren. -door Priscilla Kia-