July 13, 2019


‘Samenleving verkeerd geïnformeerd over VMS-actie’


July 13, 2019

VHP-parlementariër Dew Sharman tevens arts, zegt dat de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) niet heeft aangegeven, dat zij helemaal geen dienst zal verlenen. De informatie die de stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft gegeven over de VMS-actie die maandag 15 juli aanvangt, wordt volgens hem verkeerd vertaald naar de samenleving. “Wij willen niet gezien worden als de stakingsbreker.” Het SZF heeft inmiddels maatregelen getroffen om haar verzekerden op te vangen gedurende de actieperiode. De SZF-verzekerden kunnen kosteloos terecht bij alle RGD-poliklinieken of andere SZF-artsen, indien hun huisarts weigert om zorg te verlenen of geld vraagt voor een consult. SZF-verzekerden kunnen ook dagelijks terecht bij het Militair Hospitaal. Wanneer huisartsen niet bereid zijn kosteloos hulp te verlenen, heeft de patiënt volgens het SZF het recht om direct van arts te wisselen. Indien acute zorg geweigerd wordt door de specialist, kan de patiënt of gemachtigde zich wenden tot het centraal meldpunt van het SZF. Het SZF benadrukt dat verzekerden niet tegen contante betaling behandeld mogen worden, zij dienen kosteloos geholpen te worden door de arts. Het SZF vraagt haar cliënten om geen enkele door de behandelde arts of specialist verplicht gestelde verklaring te ondertekenen, omdat eventuele gevolgen daarvan noch voor de cliënt, noch het SZF te overzien zijn. Wat deze noodmaatregelen betreft, vraagt Sharman zich af of er rekening is gehouden met de capaciteit van de dienstverlening. Door de actie zullen de SZF-artsen harder moeten werken en meer diensten moeten verlenen. De VMS heeft besloten ingaande maandag 15 juli, in plaats van SZF-verwijsbrieven, recepten, laboratoriumaanvragen en overige, de gebruikelijke particuliere documenten te gebruiken. Het staat de patiënt vrij om deze documenten door de medische dienst van het SZF te laten overschrij-ven/te garanderen. De dienstverlening aan SZF-verzekerden zal beperkt zijn tot (alleen) cito-gevallen en wel tot 10.00 uur, waarna om 11.00 uur in beraad zal worden gegaan om het vervolgtraject te bepalen. Ook de specialisten zullen om 11.00 uur in beraad gaan. De patiënten zullen hieromtrent duidelijke uitleg en instructies krijgen. Elke patiënt zal worden behandeld op de manier zoals het hoort. Nu de impasse, waarin de VMS met de huidige SZF-leiding is geraakt, inclusief de leiding van haar medische dienst, onoplosbaar is gebleken door het absoluut ontbreken van vertrouwen in de leiding, dan ook in het belang van met name de SZF-verzekerden- adviseert de VMS dringend deze leiding terstond te vervangen. door Kimberley Fräser