Oppositie wijst begroting af

De oppositie heeft in een motie van vertrouwen aangegeven, dat zij de ontwerpwet Staatsbegroting over het dienstjaar 2019 afwijst en roept de regering op zuinig en zorgvuldig om te gaan met het geld van het volk.

De leden hebben krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de volgende motie voorgelegd aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring:

Paramaribo, 27 mei 2019

De Nationale Assemblée,

Gelezen en gehoord,

– het Regeerakkoord van de Regeringscoalitie 2015-2020;

– het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018;

– de Jaarrede van de President d.d. 1 oktober 2018 over het dienstjaar 2019;

– de financiële nota 2019 en het jaarplan 2019;

– de ontwerpwet Staatbegroting over het dienstjaar 2019;

– de inzichten en antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale Assemblee,

Overwegende,

–  dat het gevoerde financieel-economisch begrotingsbeleid ons land in een pijnlijke crisis heeft gestort, waarbij alle landgenoten verarmd zijn en in koopkracht explosief achteruit zijn gegaan;

– dat het beleid gericht was op een onevenwichtig begrotingshuishouden, waarbij jaarlijks veel meer is uitgegeven dan ontvangen, waardoor het absolute begrotingstekort een stijgende trend heeft vertoond;

– dat bij dit desastreus beleid, de Regering haar uitgaven steeds heeft gefinancierd middels onder meer monetaire financiering, waardoor de waarde van de SRD ten opzichte van de USD is gestegen van 2,80 naar nu bijkans 8,25;

– dat deze crisis verergerd is geworden door het leningenbeleid van de Regering, waarbij leningen voornamelijk gebruikt zijn voor de consumptieve sector en daardoor de binnenlandse en buitenlandse staatsschuld enorm is gestegen met een extra druk op het te besteden budget in verband met de rente en aflossingen;

– dat de begroting van 2019 een beeld schetst van hetzelfde desastreus beleid, waarbij de uitgaven ten opzichte van 2018 met maar liefst 53 procent zijn gestegen, zonder dat de Regering deze verhoogde uitgaven afdoende heeft kunnen motiveren en toelichten;

– dat de inkomsten gebleven zijn op het niveau van bijkans 6,5 miljard SRD, waardoor het tekort een recordhoogte van 8,6 miljard SRD heeft bereikt;

– dat de leningen hierdoor zullen stijgen naar een recordhoogte van rond de 28 miljard SRD en de uitgaven tweemaal de inkomsten zullen bedragen;

– dat een dergelijk begrotingstekort buitensporig is hetgeen zijn impact zal hebben op de wisselkoers;

– dat deze begroting de crisis alleen zal doen verergeren en dat onze landgenoten met een stijgende koers verder verarmd zullen worden en dat de sociale ongelijkheid zal toenemen, met grote erupties in de gezondheid, veiligheid, onderwijs en andere sectoren;

– dat er geen reële perspectieven zijn aangeboden om anders dan de goudindustrie, andere productiesectoren te ontwikkelen en de economie te diversifiëren;

– dat uit het gevoerde beleid gebleken is dat de corruptie niet ingedamd is en de corruptie nog steeds structureel plaatsvindt waardoor de samenleving ernstig tekort wordt gedaan;

– dat er geen gedegen aanpak is gepresenteerd voor de toegenomen verruwing van de criminaliteit en dat de veiligheid van de burgers hierdoor in een gevarenzone is beland;

– dat de aanpassing van de regels met betrekking tot het beheer van de kasreservemiddelen door de Centrale Bank van Suriname de samenleving enorme zorgen baart, welke de rust binnen de bankensector kan verstoren;

– dat deze begroting in strijd is met de Grondwet van de Republiek Suriname, welke uitdrukkelijk stelt dat de sociale doelstellingen van de Staat gericht moeten zijn op het garanderen van een politiekvoering die strekt tot verhoging van welzijn en welvaart van de samenleving, waaronder vrouwen, gezinnen en kinderen, die gebaseerd zijn op de sociale rechtvaardigheid;

– dat derhalve deze begroting dient te worden afgewezen.

Besluit:

1.De ontwerpwet Staatsbegroting over het dienstjaar 2019 af te wijzen en de Regering op te roepen zuinig en zorgvuldig om te gaan met het geld van het volk;

2.De Regering op te roepen om een evenwichtig financieel economisch beleid te voeren, waarbij de waarde van de SRD versterkt wordt, de uitgaven getemporiseerd worden, de inkomsten verhoogd, en de productie gestimuleerd worden;

3.De Regering op te roepen om het beheer van de valuta kasreservemiddelen vooralsnog ongewijzigd te laten, totdat er een goed deposito beschermingssysteem voor rekeninghouders  van de banken gerealiseerd is;

4.Alle corruptiezaken met alle relevante informatie onbelemmerd en zonder inmenging van betrokken publieke functionarissen in die zaken, doorgeleid moeten worden naar de procureur- generaal voor grondig en onafhankelijk onderzoek.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ondergetekenden:

Chandrikapersad Santokhi, Asiskumar Gajadien, Mahinderkoemar Jogi, Dew Sharman, Jitendra Kalloe, Djoties Jagger-nath, Krishnakoemarie Mathoera, Marinus Bee, Edward Belfort, Diana Pokie, Paul Somohardjo, Ingrid Karta- Bink, Gregory Rusland, Patricia Etnel en Carl Breeveld.

More
articles