May 12, 2019


WONEN WIJ IN EEN POLITIESTAAT?


May 12, 2019

President Desiré Bouterse moet de drie politieagenten van het Regio Bijstands Team, niet tegen de beslissingen van het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris, proberen vrij te krijgen. De Surinaamse Politie Bond, SPB, moet zaken niet verdraaien. De drie agenten hebben zich als maffioso gedragen, intimidatieschoten gelost en hun slachtoffers geslagen en getrapt in hun eigen huis, nota bene om een voetbal. De bond ziet kans om naar aanleiding van hun arrestatie, een ultimatum te stellen om de agenten binnen 24 uur vrij te laten, ‘’anders”. Bevinden wij ons nu in een politiestaat waarbij de politie alle bevoegdheid heeft en waar niet tegen haar opgetreden kan worden? Suriname is nog steeds een democratische staat waar recht en regel ook voor politieambtenaren gelden In titel IV (Enige Bijzondere Dwangmiddelen), eerste afdeling (Aanhouding en Inverzekeringstelling) van het Wetboek van Strafvordering, zijn de wettelijke bepalingen duidelijk. De officier van justitie belast met de inverzekeringstelling en de rechtercommissaris, rc, toetst de rechtmatigheid hiervan. Artikel 54a luidt als volgt: Tijdens de periode van inverzekeringstelling kan de verdachte de rechter-commissaris om zijn invrijheidstelling verzoeken. Binnen vierentwintig uur, nadat het verzoek ter kennis van de rechter-commissaris is gebracht, wordt de verdachte gehoord, althans daartoe opgeroepen. Deze is bevoegd zich door een raadsman te doen bijstaan. Artikel 16, laatste lid, is van toepassing. De politiebond had niet op de stoel van de rechtercommissaris willen gaan zitten. Waarom is er niet gewacht op de rechtmatigheidstoets van de rc? Het is de rc die bepaalt of er voorlopige hechtenis zal plaatsvinden. De bond gaat totaal buiten zijn boekje door de vrijheid van zijn leden te eisen. Heeft de SPB geen vertrouwen in onze instituten en de rechtsstaat? Is de bond bang dat er strafvervolging van zijn leden zal volgen? De regering moet zich niet laten intimideren door de politiebond. In ieder geval is deze kwestie geen aangelegenheid van de bond. De rc heeft inmiddels de aanhouding van de agenten rechtmatig getoetst en de 24 uren zijn reeds verstreken. De SPB zou in plaats van een ultimatum te stellen, beter een raadsman in de hand moeten om het belang van zijn in problemen geraakte leden te behartigen.