25 februari 1980: Dag van de schending van onze grondwet

De Surinaamse geschiedenis kent een aantal momenten die gelden als ultieme dieptepunten in het bestaan van onze republiek. DA’91 rekent tot een van die momenten die gelden als een dergelijk donkere bladzijde, 25 februari 1980. De datum waarop de democratische Republiek Suriname die wij vestigden op 25 november 1975, een diepe dolksteek kreeg vanuit een groepje militairen onder leiding van D. Bouterse.

De betekenis van die bloedige staatsgreep , eerst genoemd “een ingreep” en later benoemd tot “revolutie”,  was voor de samenleving de vestiging van een ordinaire dictatuur en het begin van een disharmonische Surinaamse samenleving. Niet alleen kwamen velen om door het geweld waarmee deze staatsgreep gepaard ging, maar ook corruptie, moreel verval, economische en financieel mismanagement, dompelden de Surinaamse samenleving in ongekende armoede. De uitermate starre autocratische houding van de toenmalige onderdrukkers, mondde uit in de luide roep om terugkeer naar de democratische rechtsstaat. De haat tegen de dictatuur en de drang naar vrijheid, leefde binnen de totale samenleving. De democratie kreeg vleugels met massale demonstraties van ons volk waar de jongeren voorop liepen. De zogenaamde revolutie gedrenkt in bloed, moord en leed, ging als een nachtkaars uit. De waangedachte dat de dictatuur zou resulteren in ontwikkeling van ons land, is telkenmale gelogenstraft in ons land.

DA’91 vindt het zeer kwalijk dat de zittende machthebbers die de laatste resten zijn van  de dictatoriale periode, het volk oproepen om op 25 februari de vertrapping van onze eerste grondwet te vieren, evenals de vele mensenrechtenschendingen onder andere de 8 decembermoorden, het bloedbad te Moiwana, beschietingen van en het in brand steken van politiebureaus, vakbondsgebouwen en mediahuizen evenals de vele onopgeloste ‘verdwijningen’ van burgers.

Deze wanstaltigheid is niet in het belang van een gezonde democratische en rechtstatelijke ontwikkeling van onze samenleving. DA’91 is ervan overtuigd dat onze samenleving niet gebaat is bij een dergelijke gedachtegang en zal uit hoofde hiervan na de machtswisseling, in de preambule van de huidige grondwet, de zinsnede “in aanmerking nemende de staatsgreep van 25 februari 1980 en de gevolgen daarvan”, per direct schrappen, aldus DA’91 Publiciteitsdienst in een persbericht.

More
articles