DOOR RADELOOSHEID GEDREVEN

In de editie van een plaatselijk dagblad van maandag jongstleden, prijkt een foto van een man die met zijn benen in de lucht aan een schutting vastgebonden is. De man zou zich volgens buurtbewoners uit een wijk van onze hoofdstad, schuldig hebben gemaakt aan diefstal. Hij werd door de buurtbewoners gegrepen, vervolgens behoorlijk mishandeld en vastgebonden op de voormelde wijze. De politie werd vervolgens ingeschakeld en moest bij aankomst tot haar ongenoegen constateren, dat er wederom sprake was van eigenrichting door mensen uit de bewuste buurt. Er werden ook hier wederom strafwaardige handelingen door burgers gepleegd tegen een vermeende dief. Vaak is het dan ook nog zo, dat niemand als dader c.q. verdachte van zware mishandeling, kan worden gevonden. Steeds vaker komt het voor dat burgers het recht in eigen hand nemen wanneer een vermeende dief wordt opgemerkt en vervolgens gegrepen. De mishandeling van de als verdachte aangemerkte persoon volgt de laatste jaren dan gelijk. Vaak is de mishandeling van dien aard dat medische behandeling noodzakelijk wordt geacht. Maar hoe komt men tot dergelijk handelen? Angst en wrevel over de toenemende onveiligheid in het land en de op ernstige wijze ontbrekende adequate bescherming vanwege de overheid tegen criminelen, haalt al snel mensen over de streep en doet ze tot de zogeheten ‘eigenrichting’ overgaan. Het onbehaaglijke gevoel dat thans leeft bij de meeste burgers dat niet of niet snel genoeg kan worden gerekend op politie-interventie en bescherming, drijft velen tot wanhoop. Wanneer dan een dief of vermeende crimineel wordt gegrepen, dan neemt de frustratie over de in dit land geldende onveiligheid en toegenomen criminaliteit toe en loopt de zaak vaak genoeg uit de hand met zeer nadelige gevolgen voor de zogeheten ‘vermeende verdachte’. Maar dit gedrag is het gevolg van het niet snel kunnen rekenen op de politie die al zeker 6 jaar niet meer over voldoende materiaal en materieel kan beschikken om haar werk goed te kunnen doen. Hoe vaak komt het niet voor dat politieambtenaren niet tijdig kunnen ingrijpen, omdat hun voertuigen óf kapot óf niet over voldoende brandstof beschikken? Hoe vaak kan de verbalisant niet goed uit de voeten bij het opmaken van een proces-verbaal, omdat er niet voldoende papier is of geen inkt voor de printer? Gebrek aan van alles om goed te kunnen functioneren, daar heeft de politie al jaren mee te maken en ze kan bijvoorbeeld dan ook niet snel genoeg aankomen op een plaats delict. Wanneer burgers dan voor eigen rechter gaan spelen, is men daarover ontdaan. Echter is het de overheid die ervoor moet zorgen dat de politie te allen tijde kan optreden om de burger tegen de misdaad te beschermen. Sinds het aantreden van de regering Bouterse 2010, hebben we vijf ministers gehad. Stuart Getrouw de huidige bewindsman op Justitie en Politie had na zijn aantreden beloofd er alles aan te zullen doen om het veiligheidsgevoel bij de burger op te vijzelen. Tot nog toe hebben we niet gemerkt dat de criminaliteit een dalende trend vertoont. De burger is nog even ongerust over de onveilige situatie in het land als voor zijn aantreden. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de politie over meer financiële middelen kan beschikken, waardoor ze beter in staat zou kunnen zijn haar werk naar behoren te doen. Zolang er geen verbetering in de huidige onveilige toestand optreedt, zullen bepaalde mensen daarom voor eigenrichting blijven kiezen.

More
articles