September 14, 2018


Structurele aanpak voor vergoeding functionarissen


September 14, 2018

Waarnemend VHP-fractieleider Assisku-mar Gjadien, is van mening dat tal van zaken eerst aan het licht moeten komen, alvorens de verhoging die de regering aan de ambtenaren wil toekennen, van de grond kan komen. Hij zegt volkomen te begrijpen dat vooral de ambtenaren de verhoging nodig hebben, gezien de zware economische situatie in het land en de prijzen die steeds stijgen. Gajadien vindt wel dat eerst structureel nagegaan moet worden als alle ambtenaren, dus ook parlementariërs, de rechterlijke macht en de regering, in aanmerking moeten komen voor de verhoging. Hij is van mening dat er een discussie nodig is om zodoende een goede structuur te bepalen voor de vergoeding van deze laatstgenoemden. “De regering heeft een salarisverhoging aan de ambtenaren toegekend, maar omdat er een koppeling bestaat tussen de ambtenaren en al de bovengenoemde functionarissen, zullen ook hun salarissen verhoogd worden.’’ Gezien de situatie in het land, is dit volgens Gajadien niet gunstig. “Wij van de VHP-fractie stellen voor dat er eerst een gedegen plaatje gepresenteerd wordt”, geeft Gajadien aan. Het is volgens hem belangrijk om te weten hoe de financiële status van het land er dan zal uitzien, hoe er ingespeeld zal worden op de tekorten en hoe deze verhoging gefinancierd zal worden. Hij vraagt zich af of er monetair gefinancierd zal worden of als de regering meer leningen zal nemen om deze zware uitgavenpost te kunnen dekken. De VHP-fractie wil deze zaken gepresenteerd zien, omdat zij niet meer kan vertrouwen op de uitspraken van de minister van Financiën die zonder gedegen uitleg en bewijs, aangeeft dat de inflatie niet verder omhoog zal gaan en dat de wisselkoersen stabiel zullen blijven. Gajadien wijst erop dat de VHP-fractie destijds een initiatiefwet inzake de nadere wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblee (DNA), heeft ingediend, maar tot nog toe is deze niet behandeld. De VHP-fractie heeft gisteren een brief aan de assembleevoorzitter overhandigd, waarin zij vraagt deze wet spoedig in behandeling te nemen, gezien het maatschappelijk belang ervan. In de brief geeft de VHP-fractie aan geen bezwaar te hebben om in de recesperiode te vergaderen. Gajadien haalt aan dat er in DNA is afgesproken, dat in een recesperiode er wel vergaderd kan worden als het een spoedgeval betreft. Gezien het belang van deze wet, gaat hij ervan uit dat collega-parlementariërs hun medewerking zullen verlenen.   door Richelle Mac-Nack