July 19, 2018


VEILIGHEID ZORG NIET LANGER GEGARANDEERD


July 19, 2018

We stevenen nu af op een totaal debacle binnen de gezondheidszorg als er niet snel meer middelen door de autoriteiten ter beschikking worden gesteld ten bate van de in ons land gevestigde ziekeninstellingen: het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het ‘s Lands Hospitaal, het Diakonessenhuis, het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Mungra Medisch Centrum. In een gezamenlijke vergadering die dinsdag j.l. gehouden is door de directies van de ziekenhuizen en medische specialisten, is geconstateerd dat de patiëntenzorg in de ziekenhuizen naar een onaanvaardbaar niveau is afgegleden. De rek is er volgens de ziekenhuisdirecties en medisch specialisten totaal uit en er ontbreken voldoende medicatie, verbruiksartikelen, apparatuur en goed geschoold personeel, waardoor de gehele ziekenzorg in groot gevaar is beland. Ook is het thans zo dat noodzakelijke apparatuur in de ziekenhuizen is uitgevallen. De veiligheid van de zorg is hierdoor niet langer gegarandeerd. Er ontstaan volgens een publicatie, uitgebracht door de voormelde ziekenhuizen, onnodige complicaties bij patiënten; op deze voet doorgaan betekent dat er onherroepelijk doden zullen vallen. Gezien deze toestand, willen de directies van de ziekenhuizen en de medisch specialisten een halt aan de onaanvaardbare toestand toeroepen. Ze doen dan ook een heel dringend beroep op de autoriteiten de zeer noodzakelijke financiële maatregelen te treffen, teneinde een ommekeer te brengen in deze zeer ongewenste situatie. Men is binnen de ziekenhuizen thans genoodzaakt, de voorraden en essentiële benodigdheden zo strategisch mogelijk in te zetten, waardoor de dienstverlening door specialisten aan patiënten met onmiddellijke ingang zal worden teruggeschroefd. Dit houdt in dat slechts aan acute patiënten voorrang zal worden verleend. Het zal ook voorkomen dat ingrepen en operaties van niet-acute patiënten zullen worden uitgesteld. Deze noodmaatregel zal worden toegepast tot het moment waarop de voorraden naar een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Met deze stap wenst men te voorkomen dat binnenkort kritische afdelingen of mogelijk zelfs ziekenhuizen, helemaal zullen moeten sluiten vanwege het grote gebrek aan materialen. Ook wordt er wederom op gewezen, dat de kwaliteit van de zorg afhangt van het niveau waarop er betaald wordt. Het is volgens de gezamenlijke verklaring, simpelweg niet haalbaar om nog langer een hoger zorgniveau aan te bieden, dan met de huidige tarieven mogelijk is. Men wenst er met nadruk op te wijzen, dat de zorg niet langer op een juist niveau kan worden geleverd met het huidige ligdagtarief. Om een goede zorg te verkrijgen in de ziekenhuizen en vooral bij aanvullende verrichtingen en benodigdheden die niet meer gefinancierd kunnen worden uit het lage ligdagtarief of door de verzekeraars, zal er apart door de consument/patiënt betaald moeten worden. De specialisten en ziekenhuisdirecties hopen volgens het communiqué niet dat het zover komt dat ziekenhuiszorg slechts bereikbaar zal zijn voor alleen kapitaalkrachtige patiënten. Men rekent dan ook op de autoriteiten dat die de ernst van de zaak inzien en met de nodige aanpassingen komen met betrekking tot de financiering van de ziekenhuiszorg. Binnen de meergenoemde instellingen en de specialisten, heeft men er genoeg van en wenst men zich niet langer en voortdurend enorm druk te moeten maken, hoe uit te komen met de zeer schaarse middelen, maar men wil zich kunnen richten op het leveren van adequate ziekenhuiszorg aan de gemeenschap. Als de regering Bouterse II zelfs nu, na deze ernstige noodkreet, nog niet inziet of wil inzien hoe ernstig de verloedering binnen de ziekenhuizen en de totale gezondheidszorg is, dan meent ze het helemaal niet met de gemeenschap en de zorg. Al enige tijd is het duidelijk dat het concept voor de ziekenzorg van deze regering in het kader van het zogenaamde sociaal zekerheidsstelsel, een groot fiasco is geworden en de gezondheidszorg in rap tempo aan het ineenstorten is. Met ad hoc maatregelen en in ruime mate onvoldoende zijnde geldinjecties aan de ziekenhuizen, glijden we steeds verder af naar een punt waarop kritische afdelingen of mogelijk zelfs ziekenhuizen, zullen moeten sluiten. Zo kan het echt niet langer doorgaan en er moeten drastische maatregelen getroffen worden. Het is namelijk overal op deze planeet zo, dat een regering die niet in staat is haar volk goed te voeden, een gezondheidszorg op het juiste niveau te garanderen en het onderwijs op een acceptabel peil te houden, haar biezen dient te pakken. Het blijft voor velen een groot raadsel hoe dit kabinet een dergelijk beleid tot mei 2020 denkt te kunnen volhouden. Op deze uitzichtloze wijze doorgaan, zal dit land veel verder doen wegzakken en de ellende voor dit volk alleen vergroten.