July 16, 2016


Strijden tegen onrecht, corruptie …. , kortom het falend beleid


July 16, 2016

Ingezonden Thans heerst er een ernstige bestuurlijke, economische, sociale en morele crisis in ons land, terwijl het perspectief dat in de periode 2000 tot 2010 met grote offers van het Surinaamse Volk tot stand was gebracht, is vernietigd; problemen zijn in de zittingsperiode van de huidige regering steeds erger geworden, waarbij het volk steeds alle lasten moet dragen. De democratische orde en het evenwicht tussen de bestuurlijke en rechtsprekende machten zijn wederom aangetast. Het huidige bestuur wordt onder meer gekenmerkt door centralisatie van alle Macht in handen van de President. Voor de zoveelste keer in onze historie, wordt de Rechterlijke macht in een zodanige situatie gebracht en haar handelen wordt bekritiseerd door bestuurders, die het voorbeeld moeten geven en alles rondom de ‘Trias Politica’ moet bewaken. Steeds moet het volk strijd leveren om de onafhankelijkheid en scheiding van deze machten, te behouden. De huidige Regering is niet in staat gebleken om de economische en sociale verworvenheden die zij is komen aantreffen, te behouden. Niet te spreken over het verheffen daarvan. Integendeel heeft zij zaken als onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg en de zo moeizame tot stand gebrachte economische groei en stabiliteit, in de periode 2000-2010 ernstig in gevaar gebracht door het voeren van een beleid dat gekenmerkt wordt door corruptie, slecht bestuur en het vertrappen van de scheiding der machten. Als gevolg hiervan is het Surinaamse volk vandaag teruggevallen op het niveau behorende tot de vijftien armste landen op het westelijk halfrond. De relatie met de sociale partners, maatschappelijke groepen en de rest van de gemeenschap, is in een voortdurende crisis gebracht. De huidige regering heeft teveel  loze beloften gedaan en populistische acties ondernomen, terwijl zij de rechten van de burgers en rechtzoekenden ernstig heeft aangetast. Terecht mag gezegd worden dat het verontrustend isolement waarin de Regering zich heeft gemanoeuvreerd in mei 2015, wederom volledig manifest is. De crisis op alle fronten in onze gemeenschap kent twee oorzaken:  1) Slecht bestuur en 2) Ontkenning van slecht bestuur Het volk is goed geschoold, verdraagzaam, leeft in vrede en harmonie en is bereid te werken aan vooruitgang van ons land met al de talrijke natuurlijke hulpbronnen. De Nationale Partij Suriname heeft steeds bewezen het volksbelang te dienen. Zij heeft steeds als vertrekpunt in het staatsbestuur, het verheffen van het volk door ontwikkeling en vooruitgang voor allen. Zij is altijd een dienaar van het volk en een betrouwe bondgenoot geweest en zal dat ook blijven. Suriname en het Surinaamse volk verdienen nieuwe hoop en een nieuw begin. Het Surinaamse volk maakt aanspraak op herstel van het sociale-, economische- en politieke werk- en leefklimaat. Ook op een menswaardig en rechtvaardig bestaan alsmede een goede toekomst in eenheid en solidartiteit. Jongeren, vrouwen, kansarmen, verdienen een menswaardig bestaan in vrijheid en veiligheid met voldoende en zinvolle ontplooiingskansen. De Afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname roept daarom het volk op, de NPS te ondersteunen in de strijd tegen onrecht, onkunde, corruptie en vriendjespolitiek. Opo kondre man un opo , … Sranan e kari un. Ivanildo Plein Voorzitter NPS-Paramaribo

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249