Justitia Pietas Fides MMCMXCIII

– Ir. Het is een maandje wel in Februari 2016. Nu is ook Ir. George Soerjoesing overleden. Een wetenschapper en begenadigd vakman die de directie van onnoemelijk veel projecten voerde en met succes heeft weten af te ronden.

– EBS. Een be-/verzwaarde krantenkop meldt, dat Parmessar op zoek is naar geld voor de Energiebedrijven Suriname N.V. Lijkt toch wel nuttig, dat Parmessar eerstens gaat kijken waar het geld naar toe is verdwenen, de nodige juridische maatregelen op enig gezag treft, de schuldigen identificeert, de passief-/actiefmedeplichtigen grijpt en de aangetroffen lekkages provisorisch stopt. Of dat hem zal lukken, in samenspraak/-werking met de bond als megakrachtbron…, is ook weer een afhankelijker gegeven bij het eigene aan curriculum vitae en virtuele aanvaring(-en) met de zoekende Centrale Land Accountant Dienst (CLAD) in de AZP – lekkernij. Een moeilijker zaak aan de steeds weer wijkende horizon. “Let a faya…, Ready Kilowatt, meki Rabindernath kom si san pesa na ini dem zweef teki baka ‘papa Ogem’ gwe, yere!’.

– Sozavo. ‘Luister no…, vervelende vent…, al die ‘neven en nichten’ die in dienst mogen komen, zijn echt niet mijn familie, hor. Kijk hoe ze heten, man. Ye klets! Misschien zijn ze van Watrabergi of zo. Je moet geen nonsens kwekken of kwaken…, hor. Je geeft me gewoon problemen met me zelfrespect, hor. Gwe boi gwe boi, yu na vriendje’.

– Desertie en OA. In een artikel ter zake een onwettig afwezige (oa) militair, is men er klaarblijkelijk toe overgegaan, de zwaarste categorie aan te stippen. Namelijk desertie! Deserteur? Misschien is het goed, dat men teruggaat naar de ook al redelijk prostituerende uitdrukking van ‘oorlog’ en tot zich neemt…, wat ‘desertie’ nou eigenlijk is en overwegende de vigerende ‘krijgswet’ in de Republiek Suriname, kan worden gecategoriseerd en van daaruit bij het overtreden, eventueel bestraft kan worden. Enkele basisgegevens, rond desertie: I. desertie / deserteren / gedeserteerd : strafrecht – ongeoorloofde afwezigheid of onttrekking aan de dienst onder de in de wet gestelde kwalificaties. Hulp aan een deserterende in oorlogstijd is eveneens strafbaar, evenals het verzwijgen van een in oorlogstijd voorgenomen ~ van een ander persoon, waarvan men op de hoogte is. II. 1) Afvalligheid 2) Heimelijke dienstverlating 3) Het deserteren 4) Het weglopen uit dienst 5) Onttrekken van een legeronderdeel aan het commando 6) Onttrekking aan de dienst 7) Vaandelvlucht 8) Verlating 9) Vlucht uit het leger 10) Weglopen uit dienst. III. Desertie is een term die in het leger wordt gebruikt wanneer een militair ongeoorloofd afwezig blijkt te zijn met de bedoeling het leger in de steek te laten. Hij laat zijn legereenheid in het ongewisse en begaat daarmee een militair misdrijf dat zal worden berecht in de Krijgsraad. Afhankelijk van het land wordt het misdrijf na een bepaalde termijn voltrokken. In België wordt er een onderscheid gemaakt tussen oorlogstijd en vredestijd. IV. Deserteren betekent letterlijk, ‘in de steek laten’. In engere zin betekent het illegaal het leger verlaten. Wie deserteert loopt weg uit het leger en laat daarmee zijn kameraden in de steek. Desertie is niet hetzelfde als ongeoorloofde afwezigheid. Desertie komt vaker voor in landen met een dienstplicht dan in landen met een beroepsleger. Oorlog en binnenlandse oorlog. Oorlog! Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. Als etnische of religieuze groepen binnen dezelfde staat met elkaar een gewapende strijd voeren spreekt men van een burgeroorlog. Men spreekt van een wereldoorlog als een meerderheid van de grootste en sterkste landen over de hele wereld bij de oorlog betrokken is. Oorlogen tussen staten onderling zijn tegenwoordig zeldzaam. Tegenover oorlog staat vrede, een toestand waarin volkeren en naties elkaars bestaan respecteren of zelfs waarderen. Tussen oorlog en vrede zijn allerlei tussenvormen denkbaar, zoals de Koude Oorlog of de wapenstilstand. Vanaf het begin is oorlog voeren al onderworpen geweest aan wetten en reglementen, al zijn die in de loop der tijd wel veranderd. Er is met name veel nagedacht over de rechtvaardiging van een oorlog. Sinds 1945 is volgens het internationaal recht het zonder meer voeren van een oorlog geen gerechtvaardigd middel meer voor het oplossen van conflicten. Pas als alle diplomatieke middelen zijn uitgeput, kan worden besloten tot de inzet van gewapende middelen. Alle internationale wetgeving ten spijt, worden dagelijks nog vele conflicten met wapens beslecht, zonder dat alle diplomatieke middelen uitputtend zijn benut. Om de definitie ‘oorlog’ te omzeilen wordt veelal eufemistisch gesproken van ‘een gewapend conflict’. Een boek vol! http://www.surinamewebquest.nl/binnenlandse_oorlog.html https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Oorlog http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/binnenlandse_oorlog_in_suriname/ https://en.wikipedia.org/wiki/Suriname_Guerrilla_War

– ‘CLAD-again’. Inderdaad is het financieel onderzoek naar en de rapportage over, de begrote input en geaccumuleerde begrotingsaanpassingen om in Suriname een Caribisch feestje (Carifesta) te mogen bouwen, onder regie van Bouterse – I, ergens tussen wal, schip en de aangestelde coördinator ‘verschwunden’. Zal veel voeten in de aarde hebben om die minder vruchtbare gronden om te ploegen en dan nog een wat minder verfomfaaid kabinet en/of Clad-dossier boven tafel te krijgen. Maar ‘neen’ heeft men per definitie al en ‘ja’ kan nog altijd, zeer verrassend worden opengelegd door een assertieve klokkenluider.

– Meterstanden. Het is de afnemers van leveringen door nutsbedrijven geraden om er nadrukkelijk bij te staan, wanneer de meterstanden bij verbruik op de bepaalde datum door de opnamebrigadiers worden gevraagd en geregistreerd. Schrijf daarbij ook alles op! Bij water het aantal verbruikte cub’s en bij electra de stand van de verschillende fases. Voorbeeld: I, II en III. En bij de grootverbruikers vooral, moet men erbij staan en op staan, dat de KVA-meter tezamen met het EBS-personeel wordt afgelezen. Wil men niet aan de bierkaai of aan de reeds hongerige leeuwen worden overgeleverd…, dan zal men vooral moeten verzuimen ‘alert te zijn’, wanneer meterstanden worden opgenomen of meters worden ge-/verwisseld. Maak een foto met de GSM, van meternummer en laatste stand(-en). Op de datum van opname natuurlijk! Een GSM is niet alleen om te bellen, maar ook bijvoorbeeld een gevolg van aanrijding of ander naargeestig feit, getuigbestendig vast te leggen. Maar…, ‘hauw mauw!’. Er is nieuws uit het Verre Oosten via Steven binnengekomen? De Chinese botschaft hier te lande geaccrediteerd, heeft de EBS ‘alle energieker steun’ toegezegd. Hopelijk geen naamsverandering ‘in the making’ die de autochtone Sranaman toch al niet kan uitspreken. ‘Ready Kilowatt Xi…’, of zo en dan ‘Kracht Centrale A Fo Xi’, enzo.

– Albina. ‘The Hawk has landed’. De stok ging gestrekt in het hoederhok en winkeliers cq. taxi-piraterij kwam aan de ‘watra sey’ en omstreken in kranig verzet. ‘Tapu dem wenkri, yere. Code red, bala’. Volharden zal ‘the Hawk’…, anders is de wildgroei weer zo voor mekaar. Herordening van de grensplaats en orde dan wel regelmaat, dienen allen meteen terug te keren. Of moeten de Fransen oversteken en de zaak, volgens Euro-boekje organiseren? Laat het bij een ziekeninrichting blijven, hor! De soevereiniteit dient Suriname heiliger te stemmen. Maar dan zal men wel, meer dan z’n best moeten blijven doen.

– Wasi. ‘No Sir…, you are mistaken, Sranan is not a stamped white wash country nor a Caricom criminal county, where Zika-maskita reigns on your…’. “Come again…, who is mister Sranan?”. ‘Babylon by bus…, Sir!’.

– Verloedering. Inderdaad bij EBS, SWM, in Albina, in de coalitionele politieke/monetaire lamstelling en in naam ook bij de Caricom, cum suis. En dan nog bancaire vrees…? Wat blijft er nog heel? Niet veel, behalve dan een bekend alternatief, dat men ernstig vreest. IMF of VHP? ‘A tan so…’.

Justitia Pietas Fides MMCMXCIII

More
articles