July 10, 2015


25 Jaar Geleden


July 10, 2015

2 – 7 juli 1990

Ravaksur gaat over tot opschorting van de acties die reeds negen dagen zijn gevoerd. Uit monde van Fred Derby, lid van het presidium, is tot opschorting overgegaan met het doel te hergroeperen en te herevalueren. Het besluit is eveneens genomen, nadat de Regering heeft gedreigd een kortgeding te zullen aanspannen tegen Ravaksur. President Ramsewak Shankar zegt in De Nationale Assemblee zich af vraagt of de argumenten die Ravaksur hanteert ter rechtvaardiging van de gevoerde acties, wel de toets van de wet kunnen doorstaan. Dit is voor de president de reden waarom hij de onafhankelijke rechter om een uitspraak zou vragen. Fractie-leider Rufus Nooitmeer zegt niet gelukkig te zijn met de gang naar de rechter, hij had liever gezien dat het geschil aan tafel zou zijn bijgelegd. Hij zegt dat van het eerste begin af, deze regering is geconfronteerd met een gebrek aan medewerking. Een ieder die dat in zijn hoofd krijgt slingert maar verwijten naar de regering of lanceert de ergste beschuldigingen. De Regering antwoordt niet en daarom heeftze erg aan gezag ingeboet. Assembleelid Frank Playfair krijgt het in De Nationale Assemblee flink aan de stok met de voorzitter van het college. Het begon toen Playfair tijdens het betoog van vicepresident Arron opheldering wilde vragen over een passage die hij, volgens hem niet begrepen had. Dit werd hem geweigerd door assemblee voorzitter Lachmon die er van uitging dat Playfair de gewenste opheldering tijdens zijn komende spreekbeurt moest vragen. Playfair echter weigert hiermee genoegen te nemen en diende de voorzitter van repliek telkens wanneer die hem vroeg zijn mond te willen houden. Ronnie Brunswijk, de leider van het Jungle Commando, heeft een onderhoud met ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken, heeft eerder laten weten niet van plan te zijn Brunswijk in audiëntie te ontvangen. Brunswijk zal ontvangen worden door de chefs vande directie Westelijk Halfrond en met de directie Ontwikkelingssamenwerking Latijns-Amerika praten over de toestand in Suriname. De Politiebond besluit de in het vooruitzicht gestelde stappen uit te stellen en aan te houden tot 20 juli. Dit naar aanleiding van de resultaten van een eerder gehouden onderhandeling tussen de Politiebond en de minister van Justitie en Politie waardoor een patstelling is voorkomen. De bond heeft kunnen aantonen dat nog 169 brandweer ambtenaren contribuerende leden van de SPB zijn. Front assembleelid Benny Kletter vraagt zich af of de Regering het principe van ‘no work no pay’ zal hanteren bij de door Ravaksur gevoerde actie. Hij wenste ook te weten of de Regering toestemming aan vakbondsleiders zal blijven verlenen voor het uitoefenen van hun vakbondspraktijken tijdens kantooruren. Milton Belgrave, fractievoorzitter van de Palu, heeft geen geloof in het crashprogramma. Volgens hem zal de crisis niet worden opgelost, omdat er slechts gewerkt wordt aan eendeel van de vele problemen die dringend om maatregelen vragen. Belgrave zegt dat de Regering zich lelijk vergist heeft, door aan te nemen dat het volk door de presentatie van het programma, een beeld zou krijgen van haardaadkracht en effectiviteit. Front lid K. Kartokromo vindt dat Ravaksur een goedkope politiek speelt. Dat dit verbonder nu toe is overgegaan, er de voorkeur te geven aan de SLM, waardoor de werkzaamheden op Zanderij worden hervat, noemt hij ‘mooi weer spelen’. De Regering moet naar zijn mening daden stellen, om te voorkomen dat de gemeenschap dezelfde gevolgen ondervindt, wanneer Ravaksur weer in staking mocht gaan. Fred Derby zegtdat De Nationale Assemblee de eisen van Ravaksur moet overnemen en een ultimatum aan de Regering moet stellen. Als binnen twee maanden niet tot de uitvoering van het eisenpakket is overgegaan, moet de Regering naar huis.