July 3, 2015


25 JAAR GELEDEN


July 3, 2015

25 -30 juni 1990

De verbindingen vanuit de internationale luchthaven Zanderij zijn stopgezet. Voor hoelang kan niemand vertellen. Ook de toegangspoort van de Nieuwe Haven blijft gesloten, omdat de dienst Havenbeheer in staking is. De sluizen die toegang verlenen tot het Saramaccakanaal, zijn eveneens gesloten. De minister van Buitenlands Zaken van Nederland, Hans Van Den Broek, ziet niets in een gesprek met de ex-leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk. Volgens de minister kan een gesprek op ministerieel niveau niet bijdragen tot de oplossing van de problemen in ons land. Hij maakt Brunswijk bovendien nog het verwijt niet duidelijk te zijn over zijn bedoelingen. De oud-leider van het Jungle Commando vraagt op de Nederlandse ambassade in Parijs een visum voor Nederland aan. Brunswijk verklaart in Europa naar Nederland te willen om de regering in Den Haag te informeren over de situatie in Suriname. Nederland wilde de ex-leider van de rebellenbeweging niet toelaten, maar heeft nu toegestemd voor een vergunning die hem de mogelijkheid biedt kort in Nederland te verblijven. De Regering en het presidium van Ravaksur komen bijeen om het eisen pakket van Ravaksur en de daarmee verband houdende acties te bespreken. De president verdaagt de besprekingen tot nadere afspraak, omdat gebleken is dat geen vorderingen geboekt kunnen worden bij de huidige gang van zaken. Geconstateerd is,dat in elk geval de Regering tijd nodig heeft, om met de daarvoor in aanmerking komende organen en instituten, in overleg te treden. Ronnie Brunswijk krijgt een visum voor twee weken voor Nederland. Hij zal er gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. Minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking brengt een bezoek aan Suriname van 21 tot 25 juni. Hijzal in Suriname gesprekken voeren met president Shankar, vicepresident Henck Arron en assembleevoorzitterLachmon. Het bezoek is bedoeldterkennismaking. De Toekajana’s zullen niet tolereren dat de Nickeriaanse rijst gebruikt wordt om de inwoners van Paramaribo techanteren. Toekajana-commandant Thomas zal niet toestaan dat de bedreigingen die door Mahawatkhan werden geuit ten uitvoer zullen worden gebracht. Het assembleelid dat het district Nickerie vertegenwoordigt, verklaarde dat de verscheping van rijst naar Paramaribo stopgezet zal worden indien de staking van Ravaksur niet zou worden afgelast. De acties van Ravaksur gaan de tweede dag in. De Moederbond en de CLO vergaderen met hun achterban en geven uitleg over het verloop van de acties die tot nog toe gevoerd zijn. De acties worden niet teruggeschroefd. “Er is maar één oplossing voor Suriname: de militairen moeten hun macht inleveren. President Shankar moet Bouterse en zijn medewerkers ontslaan. Dat kan alleen maar als Nederland zich als een soort scheidsrechter met de zaak bemoeit.”Dat is de basis oplossing à la Ronnie Brunswijk voor de problemen die Suriname heeft. Brunswijk ziet het niet meer als een oplossing dat bijvoortbeeld het Jungle Commando zwaarder bewapend wordt omBouterse weg te werken. Oorlog ziet hij nu, na vier jaar, niet meer als een oplossing voor de problemen in Suriname. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) weigert gestranden in Miami op te halen. Dit zou door de Ravaksur zijn gevraagd. Ravaksur stelt zich op het standpunt dat zij met haar acties geenszins vakantiegangers uit Suriname wil duperen. Brunswijk spreekt met leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Bij aankomst op Schiphol, zegt Brunswijk ervan overtuigd te zijn dat het onderhoud met de kamerleden zal lukken. De ex-leider van het Jungle Commando zegt ook de rol van het Nationale Leger in Suriname te willen bespreken met Nederlandse politici. Brunswijk is van mening dat de leider van het Nationaal Leger tegen het bereiken van vrede is. De uitvoerende raad van Ravaksur is in vergadering met de afvaardiging van deze organisatie die op het Presidentieel Paleis een ontmoeting had met president Shankar. Het gesprek met de president komt als een verrassing, omdat twee dagen geleden de Regering stelde, niet op korte termijn in te kunnen gaan op de eisen van Ravaksur en daarna de besprekingen voor onbepaalde tijd verdaagde. Het ‘s Lands Hospitaal, het Streekziekenhuis Nickerie, Het Bureau voor de Openbare Gezonheidszorg en het Academie Ziekenhuis, voeren gezamenlijk acties. Dit zal gebeuren indien minister Alimohamed de gezamenlijke bonden van deze inrichtingen niet ontvangt om te onderhandelen over het reeds die maanden geleden door hen aangeboden wensenpakket. De met de ALM en de SLM naar het Antilliaanse eiland Curaçao gereisde landgenoten, ondervinden door de acties van Ravaksur grote problemen. De maatschappijen SLM, ALM, KLM en Air France, doen door het niet aanwezig zijn van de brandweer, onze internationale luchthaven niet aan. Surinamers die voor het ingaan van de acties van Ravaksur het land hadden verlaten voor een kort verblijf in het buitenland, kunnen niet terug. In Nederland wachtenmeerdan 18.000 Surinamers op eenverblijfsvergunning. Vele van dezelandgenotenzijn de afgelopenmaandennaar Nederland vertrokken met eentoeristenvisum van driemaanden of korter. Het gaatnietomgekwalificeerdekrachten. Bewoners van het indianendorp Colombia in het district Saramacca, hebben in hun strijd om grondrechten te verwerven in hun gebied dat zij al langer dan een eeuw bewonen, enkele belangrijke besluiten genomen. Op grond van een vijftal overwegingen wordt besloten om alle inheemsen op te roepen en de gelederen te sluiten achter deze strijd. Voorts wordt besloten de verantwoordelijkheid voor hun lot in eigen handen te nemen. De Alcoa-directie spreekt haar twijfels uit of de Suralco onder de gegeven omstandigheden een aluinaardeleverancier kan blijven waarop te allen tijde gerekend kan worden. De bestuursraad van de Ravaksur komt bijeen om te praten over het verder verloop van de huidige stakingsacties. Deze raad bestaat uit de besturen van de aangesloten vakcentrales. De stemming is duidelijk voor uitbreiding van de lopende acties. De komende week zullen de acties verscherpt worden. Ravaksur ervaart de resultaten van de laatste gesprekken met de president als zeer teleurstellend. Binnen deze vakorganisaties ontkomt men niet aan de indruk dat de Regering niet bereid is om de eisen van Ravaskur serieus tegemoet te treden.