April 24, 2015


25 JAAR GELEDEN


April 24, 2015

17 – 22 april 1990

De 48-jarige Kisoenlall Bachoe, die betrokken was bij het schietincident op het complex van de Billiton Maatschappij Suriname, is in het ziekenhuis overleden. Een bewaker, Hertwig Leeflang, schoot de 44-jarige Roy Ommel dood. Bachoe raakte zwaargewond. Leeflang trad in dienst bij de maatschappij bij de afdeling Bewaking. Hij had de indruk te worden tegengewerkt door enkele van zijn collega’s. Door onbekende reden ontstaat er brand in de voorste vleugel van het ministerie van Economische Zaken aan de Kleine Water-straat. Een maand geleden was er al een begin van een brand in een van de secties van het pand. Door kordaat optreden van onder meer de brandweer, kon toen erger worden voorkomen. De brandweer die met aanzienlijk materiaal en materieel vertegenwoordigd was, kon niet verhinderen dat het vuur zijn vernietigende werk in de voorste sectie zowel op de begane grond, als op de eerste etage, voltooide. De kleine boothouders die de oeververbiding Paramaribo-Meerzorg onderhouden, blijven in actie. Zij zijn begonnen met de actie, nadat een toezegging van minister Redjosentotno van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor nieuwe motoren niet werd nageleefd. De Raad van Ministers komen bijeen in een vergadering voorgezeten door president Shankar, ter bespreking van de toenemende onveiligheid in onze samenleving. Men heeft zich onder andere gebogen over te nemen maatregelen ter bescherming van personen, have en goed. De Jarikaba Werknemersbond en de Baco-ven Werknemersbond Nickerie, stellen een ultimatum aan de directie van Surland N.V. De bonden willen het bedrijf beheersbaar en gezond maken. Daarvoor moeten er maatregelen getroffen worden om het bestaansrecht van het bedrijf niet verder in gedrang te brengen. Het is de Narcotica Brigade gelukt om 6 ki-logram zuivere cocaïne in beslag te nemen. Het spul was aan boord van een schip dat in de haven van Paramaribo aangemeerd ligt. Het schip is uit Columbia afkomstig. Twee verdachten van Filippijnse afkomst zijn aangehouden. De Bond Personeel Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BPSLM), wijst er in een schrijven aan minister Grep van Economi-sche Zaken op dat een duidelijk luchtvaartbeleid als onderdeel van een nationaal beleid ontbreekt. De Surinaamse Luchtvaart Maat-schappij kan als nationale carrier hierdoor niet op bedoeld beleid inspelen. Volgens de BPSLM, moeten zij teruggaan naar de reële mogelijkheden, aangezien alle tot nog toe gevoerde gesprekken zijn mislukt. Zij zijn van mening dat aan de KLM moet worden medegedeeld dat zij met onmiddellijke ingang op weekbasis slechts een vlucht zullen kunnen uitvoeren met hetzelfde aantal passagiers en dezelfde hoeveelheid vracht. De assembleeleden Alwin Mungra en Herbert Watson, zijn het beiden eens over het toepassen van de doodstraf. Mungra stelt dat de bevolking moe geworden is van de criminele activiteiten in ons land. Hij wil daarom van de Regering weten hoe zij over de doodstraf denkt. Watsen van de NDP wil de doodstraf invoeren, omdat hij van mening is dat er op die manier preventief gewerkt kan worden. Volgens een bericht in de Nederlandse krant ‘het Algemeen Dagblad’, wordt Etienne Boerenveen, een Surinaamse officier die in de Verenigde Staten van Amerika is veroordeeld, over ruim een jaar in vrijheid gesteld. Boerenveen werd in maart 1986 door de Noord-Amerikaanse Drugs Bestrijdings Dienst (DEA) gearresteerd en door de Noord-Amerikaansse justitie beschuldigd van medewerking aan het opzetten van een cocaïnelijn naar de Verenigde Staten van Amerika via Suriname. Volgens het ‘Algemeen Dagblad’ en ‘de Volkskrant’, brengt Jagernath Lachmon een bezoek aan de Nederlandse premier Ruud Lubbers en aan minister Pronk van Ontwik-kelingssamenwerking. Er wordt slechts aangegeven dat men hard werkt aan een ontwikkelingsplan. Op basis van dat plan, kan Nederland dit jaar ontwikkelingshulp aan Suriname geven. Een groep vissers is ernstig mishandeld door vier zwaar gewapende indiaanse mannen. Het geval heeft zich voorgedaan in de omgeving van Santigron. De groep vissers voer in een boot, toen de vier misdadigers, eveneens in een vaartuig, kwamen opdagen. Het personeel van de Griffie staakte zijn werkzaamheden. Al geruime tijd is de hitte in de werkruimte van het personeel aan de Grote Combéweg niet uit te houden. De leiding van de bond heeft meerdere malen aan het ministerie aandacht hiervoor gevraagd. De rijstsector bevindt zich momenteel in een crisis. De voornaamse oorzaak hiervan is dat de Overheid de padiprijs voor de voorjaarsoogst 1990 nog niet heeft bepaald. De voorzitter van de Vereniging van Padi Verwerkers (VPV), vreest dat ons land rijst zal moeten importeren, als er niet gauw adequate maatregelen getroffen worden. De boothouders die de oeververbinding Paramaribo-Meerzorg vice versa onderhouden, zullen het tarief naar 50 cent verhogen. Het tarief bedraagt officieel 35 cent. Assembleevoorzitter Jaggernath Lachmon, kan leden van de Tweede Kamercommissie (Nederland) voor buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking, niet ervan overtuigen dat meer Nederlandse hulp aan ons land de democratie alleen maar ten goede kan komen. Lachmon meent dat de Surinaamse democratie verzwakt zal worden als de Nederlandse hulp beperkt blijft tot de gezondheidssector en het onderwijs.