“Perikelen boksbond hebben piek bereikt”

Binnen de Surinaamse Boks Bond (SBB) is het al enige tijd geen rozengeur en maneschijn meer. Voorzitter Remie Burke zegt momenteel geconfronteerd te raken met problemen binnen de organisatie. “Deze problemen begon-nen twee jaren terug en hebben nu hun piek bereikt”, aldus Burke. Hij verwijt onderdirec-teur Rudy Esajas van het directoraat Sport van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, ervan de veroorzaker te zijn van deze problemen. Volgens Burke is de laatstgenoemde systematisch bezig zaken de bokssport rakende naar zich toe te trekken. Burke: “Zo heeft de heer Esajas boksscholen geopend die rechtstreeks onder het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken vallen en worden er wedstrijden en oefenwedstrijden gehouden zonder medeweten van de SBB.”Esajas zou Burke in 2011 benaderd hebben voor het halen van een Cubaanse trainer. De voorzitter stemde daarvoor in omdat hijzelf een boksopleiding in Cuba had genoten en de kwaliteiten van hun kent. “Een Cubaanse trainer werd gehaald en werd op aanraden van de voorzitter geplaatst als trainer van de nationale selectie. Toen dit niet snel genoeg verliep voor de heer Esajas gaf hij de opdracht voor het openen van scholen en werd de Cubaanse trainer de vaste trainer van een school gevestigd in het Willebrod Axwijck Sportcentrum. Ook heeft hij twee bestuursleden gevraagd om tegen betaling twee boksscholen te trainen. Dit alles zonder vooraf te stemmen met het be-stuur”, schrijft Burke. Hij zegt dat door dit gedrag van het ministerie scholen en het bestuur van de SBB tegen el-kaar worden uitgespeeld waardoor het heel boksprogramma in de war is gegooid. Burke zegt dat de bokssport meer dan 30 jaar plat lag toen hij rond 1998 met het plan kwam deze tak van sport nieuw leven in te blazen. Echter kwam het trager opgang omdat de jeugd meer interesse toonde in het thaiboks-sen, een sport die ook door Burke in 1985 in Suriname is geïntroduceerd. Met het aansluiten van enkele thaiboksscholen en de 5 scholen van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn er nu ongeveer 11 boks-scholen in Suriname. Het boksen kent volgens Burke 4 klassen: Beginnelingen, C-klasse, B-klasse en A-klasse. De A-klasse moet vergele-ken worden met de zwarte band bij karate en taekwondo en een vechter doet er ongeveer 6 jaren over om dat niveau te bereiken. Het ni-veau van de gemiddelde vechter in Suriname op dit ogenblijk is beginneling of C-klasse. Burke had met het opstellen van doelstellingen voor de bokssport aangegeven dat kadertraining belangrijk was en dat men in de toe-komst de Inter-Guyanese Spelen kon aanvul-len met het onderdeel boksen. Burke: “De heer Esajas wil het proces echter versnellen en de IGS dit jaar plaatsen op het boksprogramma. In augustus heeft hij weer zonder toestemming van de boksbond twee pugilisten een oefenwedstrijd laten draaien in Guyana. De druppel die de emmer echter heeft doen overlopen is het feit dat de delega-tie van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zich in Guyana voordeed als te zijn afgezanten van de Surinaamse Boksbond. Burke heeft als voorzitter van de SBB zich telefonisch en per e-mail gewend tot de voorzitter van de Guyanese boksbond, de heer Steve Ninvalle. Toen deze hoorde dat de SBB niet op de hoogte was gesteld verontschuldigde hij zich en beloofde dat dit zich niet meer zou herhalen. Alle landen zijn verantwoording schuldig aan de AIBA (de wereld boksorgani-satie). Ondanks de opstelling van Guyana heeft het ministerie toch brieven gestuurd om de Guyanese voorzitter te overhalen en heeft het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken de huidige secretaris van de SBB gevraagd om ook een brief te schrijven. Burke zegt over afschriften van de gehele brief-wisseling tussen beide landen te beschikken. Burke schrijft verder: “Op zondag 12 oktober jongstleden is de heer Esajas in een sportprogramma geweest omdat hij het nodig vond te reageren omtrent deze kwestie. Tot verbazing van de heer Burke deelde de Esajas mede dat Burke als voorzitter een bedrag van SRD. 50.000, dat het Ministerie van Sport- en Jeugd-zaken aan de SBB had gegeven, moest verantwoorden. Deze kwestie is tijdens een alv van de SBB in november 2013 reeds besproken. De heer Esajas vertegenwoordigt de door hem opgezette scholen vaker op ALV’s. Toen de heer Burke een probleem rond een geldbedrag ter sprake bracht, richtte de heer Esajas zich tot de, nu afgetreden penningmeester, met de woorden: “Ik heb SRD.50.000 aan jouw gege-ven om vier wedstrijden in een jaar te organi-seren”. De heer Esajas had namelijk in december 2012 tijdens afwezigheid van de heer Bur-ke bepaalde afspraken gemaakt met de nu af-getreden penningmeester en secretaris. Zonder medeweten van de heer Burke stortte de heer Esajas het vorenvermeld bedrag op de privérekening van de nu afgetreden penningmeester. Alle kwitanties zijn ook getekend door die penningmeester.” Wat de SBB-voorzitter ook raar vindt is de wij-ze waarop er met financiën word omgegaan. Burke: “Er was in 2013 ook een probleem waarbij de heer Esajas een bedrag groter dan euro 10.000 heeft afgegeven aan een sporter die in Nederland een boksring en andere attri-buten de boksport rakende zou aankopen ten behoeve van ministerie. Dit heel geldbedrag is verloren gegaan omdat de Nederlandse belas-tingdienst een inval had gedaan bij het bedrijf waar de aankoop is verricht. De belasting-dienst heeft alle gelden op dat moment in be-slaggenomen en het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken was haar centen kwijt.” Als voorzitter van de boksbond zegt Burke het erg te vinden dat de heer Esajas weer geen contact heeft gemaakt met de SBB alvorens tot handelen over te gaan. Al was de aankoop ge-lukt zouden de boksattributen moeten worden aangekocht door de door AIBA gecertificeer-de leveranciers. Volgens Burke is de situatie binnen de SBB zo-danig dat er twee kampen zijn, enerzijds de voorzitter, de huidige penningmeester en een lid en anderzijds de nieuwe secretaris en ande-re leden. Burke verwijt Esajas ervan dezelfde werkwijze te hebben gehanteerd bij de wielrenbond en de atletiekbond. Beide bonden hebben verkie-zingen gehouden omdat de bestuursleden te-gen elkaar waren opgezet. Burke: “Een ieder kent het geval waarbij

More
articles