February 9, 2019


BEDENKELIJKE BEDOELINGEN


February 9, 2019

Voor bepaalde mensen gaat het om ongefundeerde geruchten, maar voor ons bij deze krant is het duidelijk: de regering had of heeft het voornemen governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, te vervangen en een hernieuwe politisering op de moederbank door te voeren. Waarom Gersie plotseling en wel ruim een jaar voor de verkiezingen, het veld moet ruimen, heeft naar onze mening alles te maken met de plannen wederom geld uit de bank op te nemen om begrotingstekorten te helpen dekken en de monetaire reserves wederom aan te spreken, net als zes maanden voor de verkiezingen van 2015 en misschien in het uiterste, wederom aan geldschepping te doen. Zoals niet veel mensen weten, haalde Hoefdraad, toentertijd governor op de Centrale Bank, zes maanden voor de verkiezingen van 2015, elke maand 50 miljoen dollar uit de monetaire reserves en stelde die ter beschikking van met name de banken om de koers op 3.35 SRD voor één dollar te houden en de schijn op te wekken dat er geen economische problemen in het land waren. Een soortgelijk scenario zou wederom toegepast kunnen worden om wederom de verkiezingen te winnen door het electoraat zand in de ogen te strooien. Kort na de verkiezingen van 2015, kwam Bouterse met de waarheid voor de dag en deelde mede, dat het land enorme financiële en deviezenproblemen heeft. Kort daarop volgden de devaluaties van de SRD ten opzichte van de dollar en euro gestaag en wist het kabinet Bouterse niets anders te verklaren, dan dat de ontstane crisis het gevolg van externe factoren was. Het buitenland kreeg voor de zoveelste maal toen de schuld van de interne crisis die de regering Bouterse door haar eigen economisch en financieel wanbeleid in de hand had gewerkt.  Nu anno 2019, verkeert Suriname nog steeds in een financiële crisis en heeft de regering Bouterse een miljardentekort op haar begroting en zoekt naarstig naar geld. Om de enorme tekorten te kunnen reduceren, zoekt ze zowel lokaal als extern naar geld. In het buitenland is men nu wel wat voorzichtiger geworden met het lenen aan Suriname, dus moet de regering op de lokale markt zien te plukken De Centrale Bank van Suriname heeft onder Gersie geruime tijd, en wel drie jaar, zijn onafhankelijke positie kunnen behouden en Gersie doet niet aan monetaire financiering. Maar de staat heeft geld nodig en kijkt naar mogelijkheden om hier en daar binnen het bankwezen nog meer te kunnen loskrijgen. Bij de lokale banken heeft deze verkwistende regering al 2.6 miljard SRD geleend en het is daarom zeer onverstandig nog meer te lenen. We denken daarbij aan het obligoplafond dat volgens ingewijden al ruimschoots is overschreden en dat deze regering met hernieuwde steun van De Nationale Assemblee, verder wenst te verhogen. Schulden en nog eens schulden, de regering Bouterse is de gehele gemeenschap aan het begraven en wel voor een zeer lange termijn. Men wil Gersie kwijt, een man die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend op de Centrale Bank van Suriname en onder Goedschalk en Telting heeft gewerkt. Onder beide governors heeft Gersie getoond een trouwe en goede werknemer op de moederbank te zijn. Gersie, die al decennialang op de bank werkt, weet als geen ander wat voor desastreuze gevolgen de monetaire financiering op de Surinaamse economie heeft en hoe ontwrichtend ze is voor de macro –economie. De inflatie die monetaire financiering veroorzaakt, zorgde voor de vele  nullen op onze bankbiljetten en vernietigde daarbij ook de koopkracht. Gersie zal anno 2019, daarom dan ook zeker geen medewerking meer verlenen aan monetaire financiering. Als men vanwege de overheid wederom wenst te gaan graaien in de monetaire reserves die Gersie in de afgelopen drie jaar zo moeizaam heeft vermeerderd, zal dat ongetwijfeld negatieve gevolgen hebben voor de waarde van onze SRD ten opzichte van de dollar en de euro en zullen ook koersen verder op hol slaan en alles in de winkels weer duurder worden. Dus waarom Gersie nu op stel en sprong weg moet en er ineens een nieuwe regeringscommissaris tot de bank wordt toegevoegd, blijft een raadsel, maar stimuleert wel het vermoeden dat de regering kwade bedoelingen heeft met de middelen waarover de Centrale Bank beschikt. Tot nog toe heeft deze regering dan ook geen valide reden kunnen presenteren waarom Gersie weg zou moeten. Een man die niet gestolen heeft of allerlei fromu handelingen heeft gepleegd, kan je niet zomaar zonder reden zijn congé geven. Of komen we wederom met niet-steekhoudende gewijzigde beleidsinzichten opdraven. Gersie staat voor goed en prudent beleid en deze regering voor funest en volksonvriendelijk beleid dat alleen maar onrust in de hand zal werken. Wat we wel weten, is dat deze regering de Centrale Bank wederom wenst te politiseren om vervolgens ook binnen de grote handelsbanken hier ter stede binnen te dringen en ook daar de politieke pajongwaaiers binnen de directies en raden van commissarissen te doen plaatsnemen. Een dergelijk scenario wordt thans uitgewerkt en waarbij men totaal geen rekening houdt met de aandeelhouders die percentueel in de minderheid zijn. Heeft deze regering er wel rekening mee gehouden, dat met het politiseren van de moederbank en de handelsbanken, het wantrouwen zowel hier als in het buitenland tegen ons gehele financiële systeem sterk zal toenemen. Zodra de spaarder het gevoel of zelfs de overtuiging krijgt dat zijn penningen zich niet meer in vertrouwde handen bevinden, is het eind zoek en zal hij of zij geneigd zijn de penningen op te vragen. En juist daarom speelt de regering Bouterse een gevaarlijk spelletje door tot politisering en infiltratie van de moederbank en de handelsbanken over te gaan. Ze doet er daarom goed en zelfs uit lijfsbehoud aan om de Centrale Bank van Suriname zijn onafhankelijke positive onaangetast te laten en ook bij de handelsbanken zo min mogelijk bemoeienis na te streven. Het is namelijk zo, dat wij met zekerheid durven stellen, dat noch het bedrijfsleven noch de echte economisten noch de serieuze spaarders in dit land, hun geld in alle vertrouwen onder het overheersende beheer van gepolitiseerde bankdirecties en raden van commissarissen wensen te hebben. Om de rust en het vertrouwen in het bankwezen te behouden, dient Gersie op zijn post te blijven en de politieke indringers pas op de plaats worden aangezegd.