SZF-medewerkers terecht ontslagen

De stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft onlangs een rechtszaak gewonnen tegen het ontslag van medewerkers. Er werd een onderzoek ingesteld naar onrechtmatige handelingen bij de verzekeraar. In het verlengde daarvan werden de betrokken medewerkers ontslagen. Het gaat in de meeste gevallen om medewerkers met leidinggevende posities.  Zij hadden een rechtszaak aangespannen om het ontslag aan te vechten. De medewerkers werden ontslagen nadat een forensisch onderzoeksteam in augustus van dit jaar, grootschalige corruptie bij het SZF had bloot gelegd. Met inzet van het team kwam aan het licht dat gelden verkeerd besteed of toegeëigend waren.

Het gaat om forse bedragen in de orde van respectievelijk 1.1 miljoen USD en 1 miljoen SRD. De vonnissen van de ex-directieleden van het SZF zijn naar verluidt gelijkluidend.

Dringende reden

In de zaak van B.P. heeft het SZF in zijn verweer in de rechtszaal onder andere aangevoerd, dat het met de nodige zorgvuldigheid is overgegaan tot het ontslag van de eiser B.P. en wel pas toen na een onafhankelijk onderzoek door een forensische accountant, bij welk onderzoek de eiser betrokken is geweest en alle ruimte heeft gehad om zich omstandig uit te laten, onomstotelijk is vastgesteld dat eiser dermate schadelijke handelingen en/of gedragingen jegens SZF heeft gepleegd en/of juist heeft nagelaten.

De aard van het ontslag op staande voet biedt geen ruimte voor hoor en wederhoor. Met betrekking tot de grondslag wegens dringende redenen, wordt de dienstbetrekking onverwijld opgezegd en medegedeeld aan betrokken. Er is in deze zaak dringende reden aanwezig en dit ontslag moet onverwijld aan de Staat worden medegedeeld en dient de Staat binnen 14 dagen dit ontslag te bevestigen dan wel ongegrond te verklaren. De vraag of er inderdaad een dringende reden aanwezig was, hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de interviewrapporten d.d. 19 mei 2021, waarvan de inhoud door eiser geaccordeerd is. Aan de hand van dit rapport zijn nadere conclusies getrokken en heeft hij het conceptrapport ook gehad ten behoeve van feedback, doch heeft eiser B.P. geen feedback gegeven. “De accountant is het interview met de opmerking dat hij in opdracht van de directie een onderzoek doen naar de aanbesteding van de projecten ‘Apotheek Informatie Systeem’ en ‘Mobile App’, in hoeverre de geldende procedure bij het SZF zijn gevolgd door de aanbesteding en de betalingen die hebben plaatsgevonden aan K. ICT N.V. Ook hebben er boekingen plaatsgevonden in Accountview bij de hoofdkassa waarvoor nadere toelichting gewenst is. Uit het interviewrapport is aannemelijk geworden dat eiser B.P. verschillende bedragen heeft goedgekeurd als donatie door het SZF aan de Moederbond, alsook voor aankoop van kerstpakketten ten behoeve van het personeel, alles met goedkeuring van de voormalige directeur van het SZF. Al deze gelden zijn in de periode 2018 – 2020 door de heer O. van de bond bij het SZF opgenomen. Hoewel de heer O. van de bond kasbetalingen aan zichzelf goedkeurde, zijn er geen maatregelen getroffen. De bond van het SZF hoeft geen verantwoording af te leggen van door hem ontvangen gelden. Er zijn ook andere bedragen door eiser geaccordeerd waarvoor er geen verantwoording is afgelegd. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter is aannemelijk geworden dat eiser zijn taken en bevoegdheden heeft verzaakt, weshalve de dringende reden aannemelijk is geworden. De gedragingen van eiser kunnen als ernstig worden beschouwd, zodat het ontslag vooralsnog gerechtvaardigd is.

More
articles