Criminelen in bezit van DNV-wapenbadges

Ex-hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira wordt momenteel als verdachte aangemerkt in een gerechtelijk vooronderzoek, onder leiding van de rechter-commissaris en wel met betrekking tot het verstrekken van wapenbadges van DNV aan burgers. Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen, dat in de periode dat Veira de leiding had over het DNV, er wapenbadges van DNV aan burgers zijn verstrekt, om zo wapens te kunnen en mogen dragen. Naar verluidt, wordt er in dit kader een onderzoek verricht door het Openbaar Ministerie (OM) om te kunnen nagaan of deze burgers op oneigenlijke wijze wapenbadges hebben verkregen. Het OM onderzoekt tevens, of deze burgers aan de ex-directeur van DNV een bedrag zouden hebben betaald, om aan wapenbadges te komen, en zo op een ‘legale’ wijze, wapendrager te kunnen zijn. Voorts hebben wij vernomen, dat er tot nu toe meerdere wapens door de politie in beslag zijn genomen; dit zijn vuurwapens die niet voorkomen in het bestand van DNV, maar daarvoor zijn er wel badges uitgegeven. “Dit zijn dus illegale wapens en worden in verband gebracht met het gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak Rodney Cairo. Tot nu toe zijn naar wij vernemen een groot aantal wapens in beslag genomen door de politie en werden ook wapens bij een veroordeelde van gewapende roofoverval in beslag genomen. Ook deze persoon was in bezit van een wapenbadge van DNV die hij had gekregen van Veira”, aldus onze bron. Voorts werd ons meegedeeld, dat criminelen en drugsveroordeelden over wapenbadges beschikten. Mensen die nooit via de procureur generaal een vuurwapenvergunning zouden kunnen krijgen, kwamen in aanmerking voor een wapenbadge van DNV.

Artikel 10 Vuurwapenwet

Het is zo dat een badge de dekking verzorgt voor het dragen van een wapen. Burgers die in het bezit waren van een wapenbadge van DNV, hebben reeds bij de politie verklaard, het wapen in bezit te hebben, omdat zij de rol van informant vervulden. Volgens artikel 10 van de Vuurwapenwet, is dat niet toegestaan, want volgens lid 1 van het artikel komt de bevoegdheid tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, slechts toe aan openbare ambtenaren en beambten, die krachtens besluit van de President, in het bezit van het betreffende vuurwapen mogen zijn.

DNV vs. PG

Naar verluidt, hebben mensen een wapenbadge ontvangen van DNV, voor een vuurwapen, dat zij vervolgens zelf hebben aangeschaft. “Zo hebben deze mensen, die geen toestemming van de PG hadden verkregen, om wapendrager te zijn, toch via een achterdeur, een illegaal wapen tot een “legale” kunnen maken. Om hun illegaal wapen te legaliseren, kregen zij door medewerking van Veira de wapenbadge. Met andere woorden, zou het hier om een wapen van DNV gaan, hetgeen niet het geval was, aldus onze bron. Verder vernemen wij, dat er ook andere gevallen waren, waarbij mensen zogenaamd werden bewapend door DNV, maar deze wapens komen niet voor in de registratie van het directoraat. “Het onderzoek moet nu aantonen, hoe de mensen van DNV zijn gekomen aan die vuurwapens, om ze vervolgens te verstrekken aan voormelde personen. Er hebben zich ook gevallen voorgedaan, waarbij mensen naar een lokale handelszaak stapten, om een vuurwapen te kopen met toestemming van Veira. Kortom met behulp van DNV werden er wapenbadges aan burgers verstrekt, waardoor ze pistolen mochten dragen. Die bevoegdheid ligt alleen bij de pg en niet bij DNV”, aldus vernemen wij uit welingelichte bron.

More
articles