Ongebreidelde toekenning BaZo- en BZV-kaarten zorgt voor enorme druk op de zorg

De directie van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) laat in een persbericht weten, dat zij hard bezig is met het gezond maken van de organisatie. Volgens de directie, heeft het gezond maken van het SZF, de hoogste prioriteit.

“Financiële gezondmaking en een goede, waardige dienstverlening genieten daarbij de voornaamste prioriteit”, aldus de directie van het SZF. De directie is vorige jaar gefaseerd aangetreden in oktober en december 2020. De focus van de directie lag op het voeren van een planmatig en prudent beleid, dat vervat is in een Meerjaren Strategisch Beleidsplan. Binnen dit kader worden, aldus de directie, alle beleidsdoelen op basis van continu overleg en haalbaarheid gestructureerd gerealiseerd. Dit gebeurt te midden van een economische en coronacrisis.

De directie van het SZF stelt verder, dat zij samen met de regering werkt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat in het recente verleden, er sprake is geweest van een ongebreidelde toekenning van met name BaZo- en BZV-kaarten. “Dit heeft geresulteerd in een situatie waarbij de betaalbaarheid van de zorg onder een enorme druk is komen te staan. De stijgende zorgkosten, met ook steeds hogere uitgaven voor de overheid, in een krimpende economie, vragen om een gewijzigd, doch eenduidig beleid”, aldus de directie.

‘’Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is het de ambitie van de directie om deze uiteenlopende belangen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en samen tot duurzame oplossingen te komen voor de zorg in Suriname. Hierbij zal er meer professionaliteit aan de dag gelegd moeten worden: efficiëntie, vakkundigheid en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden. Het is begrijpelijk dat enkele medewerkers, die deze competenties missen en niet mee kunnen en niet mee willen, gauw afgeven op de directie en hun toevlucht zoeken tot het bekladden van hardwerkenden.’’

Werkarm Ministerie Volksgezondheid

Het SZF is in 1981 opgericht als werkarm van het ministerie van Volksgezondheid en heeft in zijn portefeuille de zogenoemde verplicht verzekerden (ambtenaren, landsdienaren, daaraan gelijkgestelden en hun gezinnen), de BaZo- en BZV-verzekerden (voormalige on- en minvermogenden) alsook vrijwillig verzekerden. Al deze groepen maken aanspraak op een kwalitatieve zorg. Om dit zo goed mogelijk te realiseren, zijn er voor het eerst in de geschiedenis van de organisatie vier directeuren benoemd en aangesteld. De algemeen, medisch, financieel en operationeel directeur coördineren ieder een eigen beleidsgebied dat erop gericht is in opdracht van de Surinaamse overheid te werken aan het bieden van een hoogwaardige gezondheidszorg en in het verlengde daarvan een stabiele volksgezondheid. De nieuwe organisatiestructuur is er één waar alle actoren binnen de keten aan moet wennen. Echter, met vereende inspanning kan gekomen worden tot een efficiëntere en doelmatige bedrijfsvoering, waarbij er voortdurend gestreefd wordt naar positieve ontwikkelingen binnen de keten. Daarbij moet worden afgestapt van ad-hocoplossingen en worden duidelijke targets vastgesteld aan de hand van informatiesystemen die thans in ontwikkeling zijn.

More
articles