‘ONS TROPISCH REGENWOUD WORDT STILLETJES WEGGEDRAGEN’

Volgens recente meldingen, is de illegale houtkap in Suriname in de afgelopen maanden meer dan verdubbeld. Naar wij voorts vernemen, is er door gebrek aan controle en de ontstane situatie rond COVID-19, een toename te merken van het aantal trucks dat dagelijks volgeladen richting Paramaribo rijdt. Ook de bevoegde instanties doen niet aan enige controle. Hierdoor wordt ons bos leeggeroofd en wordt er geen belasting afgedragen. Wij vernemen dat het hout wordt vervoerd naar houtzagerijen die het hout spotgoedkoop opkopen. “Op zo een manier wordt ons hout stilletjes weggesmokkeld naar het buitenland”, zegt een bezorgde vrachtwagenchauffeur. Hoewel de houtkap in relatieve zin niet significant bijdraagt aan ontbossing, zijn de ontwikkelingen zorgelijk. Sinds 2016 is er sprake van een explosieve toename van de rondhoutexport (boomstammen) naar voornamelijk Aziatische markten. Bovendien wordt het aandeel illegale houtkap geraamd op 10 tot 20 procent. Het is nog steeds een free-for-all. Daarnaast ontbreekt het aan transparantie ten aanzien van begunstigden van hout- en goudconcessies, aldus het in november 2019 afgeronde onderzoek: ‘Hout- en goudexploitatie in Suriname’, uitgevoerd in opdracht van de Stichting IUCN Nederlands Comité. Het rapport is nog niet gepubliceerd, maar Conservation International Suriname, heeft al inzage gekregen.

Volgens Interpol bedraagt de wereldwijde corruptie rondom bosbouw, 29 miljard US-dollar. Het IUCN-onderzoek constateert ook voor de Surinaamse hout- en goudsector, ‘corruptie tot op het hoogste niveau’. In ons land is de SBB verantwoordelijk voor de controle op de naleving van houtconcessievoorwaarden en brengt advies uit aan het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, alvorens een concessie wordt verleend. Waar de SBB naar omstandigheden haar taken zo gedegen mogelijk uitvoert, is de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) door gebrek aan capaciteit en financiën, al decennia niet in staat zijn taken naar behoren uit te voeren. Dat 64 procent van de goudmijnbouw voorkomt in gebieden waar houtkaprechten zijn verleend, spreekt boekdelen.

Concessiehouders moeten zich houden aan administratieve, financiële en andere voorwaarden. Maar de overheid noch concessiehouders, houden zich aan de wettelijke regels, staat in een rapport uit 2009 van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) over kleinschalige goudwinning in Suriname.

More
articles