COMPLIANCE DIALOOG 5: Wong Tham Soeng & Terzol

TABTO Group NV(www.tabtogroup.com) biedt o.h.g.v. Compliance sinds 2019 middels organisatieadvies, begeleiding van transitie- en implementatietrajecten, awareness sessies en trainingen ondersteuning aan bedrijven – waaronder het notariaat, makelaars, banken en pensioenfondsen – om te voldoen aan de eisen van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering & Countering Financing Terrorism en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID). TABTO publiceert momenteel een serie artikelen onder de naam ‘Compliance Dialoog’ met als doel  in het kader van de National Risk Assessment (NRA) de sense of urgency in Suriname te vergroten voor de uitvoering van de 4th Mutual Evaluation door de Caribbean Financial Action Task Force in Q1 2021. Brigitte Wong Tham Soeng, Directeur TABTO en Bedrijfskundige, treedt deze week in dialoog met Joël Terzol, senior partner and CEO van Terzol Vastgoed NV, met als topic: “De Uitdagingen van de Makelaardij en de NRA”

 Terugblik

Terzol Vastgoed NV heeft als één van de eerste makelaarskantoren begin 2019 het Compliance Proof Traject van TABTO doorlopen om te voldoen aan de MOT/WID wet- en regelgeving. Terzol heeft als innovator middels Power Dinners diverse doelgroepen gemobiliseerd om de awareness te vergroten voor de dringende noodzaak in Suriname om te voldoen aan de Compliance-eisen. Wong Tham Soeng is benieuwd naar hun ervaring sindsdien. Terzol vertelt dat allen de nieuwe manier van werken echt als een ‘mindchange’ hebben ervaren. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat zowel de makelaars als hun klanten het stellen van bepaalde vragen t.b.v. het klantonderzoek, waaronder het aantonen van de herkomst van gelden, niet gewend zijn.

Vervolgens vraagt Wong Tham Soeng welke voor- en nadelen deze vernieuwde werkwijze heeft opgeleverd? Terzol noemt als voordelen ten eerste dat de opbouw van het huidige klantdossier gestructureerder en vollediger is. Hierdoor is een efficiëntere manier van werken binnen handbereik gekomen. Nu is Terzol nog een vreemde eend in de bijt maar wanneer alle makelaars dezelfde vragen gaan stellen, zullen de klanten gaan wennen en hieraan gevolg geven. Ten tweede wijst Terzol erop dat Surinaamse bedrijven compliance moeten zijn, om optimaal alle positieve ontwikkelingen in Suriname op het gebied van gas-, olie- en goudindustrie te benutten, zodat zij met de buitenlandse bedrijven zaken kunnen doen. Juist vanwege het Compliance zijn is Terzol Vastgoed NV goed door de Klantonderzoeken van buitenlandse bedrijven gekomen met de potentie om mee te werken aan gerenommeerde projecten. Hierdoor ervaart Terzol daadwerkelijk een stapje voor te zijn op de collega-makelaars. Als nadeel verwoordt Terzol dat sommige klanten niet bereid zijn om die vereiste extra informatie te verstrekken, waardoor sommige klanten wegblijven. Hij verwacht echter dat op lange termijn de baten groter zijn dan de lasten.

Wong Tham Soeng vermeldt dat uit het International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering – March 2020 gebleken is dat 118 Surinaamse bedrijven zich in 2019 bij de Financial Intelligence Unit Suriname (FIU) hebben geregistreerd. Terzol meent dat de FIU thans onvoldoende bemand is en niet de juiste uitstraling heeft. Verder kan hij zich niet aan de indruk onttrekken dat de FIU nauwelijks inspecties uitvoert en sanctioneringen oplegt, zodat hij zich afvraagt of dit instituut haar taak op een adequate wijze vervult. Daargelaten de diverse ontwikkelingen zoals integriteitschandalen bij de CBvS, de verkiezingen en Covid-19. Hierdoor is het moeilijk verkoopbaar aan partners in de keten waarom zij zich zouden moeten registreren bij de FIU. De grootste weerstand is bovendien dat wanneer een melding wordt gedaan in hoeverre de informatie geborgd en veilig is. Het ministerie van Justitie en Politie verwacht dat dienstverleners zich houden aan de MOT/WID wet- en regelgeving en willen komen inspecteren. Terzol vraagt zich evenwel af of de nieuwe Minister van Justitie en Politie ooit met zijn advocatenkantoor t.a.v. compliance is geaudit?

 Uitdagingen Makelaardij

Wong Tham Soeng merkt op dat de Makelaardij – net zoals autohandelaren en advocaten – niet zonder reden als een verhoogd risicogroep is gekwalificeerd met alle uitdagingen van dien. Terzol benoemt als een grote uitdaging dat 30-35% van alle verkopen via een tussenmakelaar verloopt. Deze tussenmakelaars zijn veelal 1-pitters (zogenoemde ‘straatmakelaars’) die het belang van compliant werken nog niet inzien. Zij willen onzichtbaar blijven, geen administratie bijhouden en ter bescherming van de klant geen klantgegevens verstrekken. Hij benadrukt dat het ontstaan van awareness bij vermelde groep, die over een grote bron van inkomsten beschikt maar geen belasting betaalt, essentieel is. Deze 1-pitters moeten begrijpen dat ook zij kunnen worden vervolgd en beboet. Tevens is de bewustwording bij andere stakeholders in de keten zoals de autohandelaren, de bouwploeg, taxateur en het notariaat belangrijk, omdat zij allen deel uitmaken van het netwerk van deze 1-pitters. Wong Tham Soeng voegt toe dat de 1-pitter als een toeleverancier kan worden beschouwd en een leveranciersselectie moet plaatsvinden. Voldoen aan de Compliance-eisen vergt tevens dat er uitsluitend gewerkt wordt met degenen die ‘Complaince zijn’. Vervolgens haalt Terzol het tekort aan vreemde valuta in Suriname aan, waardoor de vastgoedsector een behoorlijke dreun heeft gekregen. De mensen vertrouwen de banken hun gelden niet meer toe en kiezen ervoor om te investeren in vastgoed. Enerzijds levert dit meer werk op voor makelaars en anderzijds heeft dit gevolgen voor het compliant werken vanwege het verhoogd risico van cashbetalingen. Indien de klant in voldoende mate kan aantonen wat de herkomst is van de geldmiddelen, kiest Terzol ervoor de biljetten te tellen, te registreren, af te tekenen en eventuele MOT-meldingen te doen.

Uitdagingen Bankieren

Softwareprogramma

Door globale ontwikkelingen zijn we in Suriname in een transitie gekomen van cash naar giraal bankieren. Wong Tham Soeng vraagt zich af in hoeverre stakeholders zoals banken, CBvS en de overheid deze transitie faciliteren? Terzol is absoluut een voorstander van giraal betalingsverkeer doch stelt zich op het standpunt dat banken hiervoor nu niet ready zijn, omdat de softwareprogramma’s van de verschillende banken niet adequaat op elkaar aansluiten en daardoor nog handmatig werkzaamheden worden verricht. De gevolgen hiervan zijn onder meer lange overmakingstijden en overmakingen die zoek zijn.

Internetbanking

Hoewel Jim Bousaid heeft aangegeven dat mede door de Covid-19 pandemie het internetbanking-gebruik in Suriname verviervoudigd is, wijst Terzol er echter op dat het toegenomen gebruik noodgedwongen was door de beperkte fysieke toegankelijkheid van de banken en niet omdat het systeem zo gebruiksvriendelijk is.

Leningen

Terzol meent dat ofschoon bekend was dat de overheid overgefinancierd was, de commerciële banken vooralsnog met gelden van de mensen leningen aan dezelfde overheid hebben verstrekt. Aangezien de recenste ervaring is dat dezelfde overheid niet of slecht terugbetaalt, geldt voor de private sector dat het heel moeilijk is om geld te lenen, omdat het er niet is. In geval er wel een lening afgesloten kan worden, dan gaat er een hogere rentepercentage mee gepaard. Terzol concludeert dat de Vastgoedsector de woningzoekenden niet van dienst kan zijn, omdat zij niet gefinancierd kunnen worden.

Slot

Terzol roept bedrijven op om ondanks uitdagingen niet op te geven en zich te blijven beijveren compliant te werken. Wong Tham Soeng onderstreept dat Compliance zijn een continuerend proces is van bewustwording, trainingen, praktiseren en zichzelf corrigeren. Daarom biedt TABTO Group NV onder andere diverse praktijkgerichte Compliancetrainingen en -workshops aan met een interactieve en dynamische aanpak voor de gehele organisatie. Op deze manier borgen bedrijven de kennis en versterken zij de awareness over compliant werken bij hun medewerkers.

Quote: “If you think compliance is expensive, try non-compliance!” Andrew Newton

 

 

More
articles