Valutawet is verkiezingsstunt

Volgens C47-Robby Berenstein is de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekan-toren wordt bedoeld als verkiezingsstunt, om de uitslag van de verkiezingen op 25 mei 2020 in het voordeel van de NDP te beslechten. “De valutawet is een verkiezingsstunt. Het betreft een grove vorm van misleiding”, zegt C47-voorzitter Robby Be-renstein. Volgens hem is de reële koers, die door vraag en aanbod tot stand komt, is een heel andere koers. “Op basis daarvan, worden alle prijzen in de winkels berekend,” aldus Berenstein. “Het protest tegen de wet is begonnen met een actie bij de Hakrinbank en overgenomen door andere bonden met name; Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Suri-naamse Fabri-kanten zijn ook in actie”, stelt Berenstein. Ook zegt hij verder dat verschillende bedrijven hebben meegedeeld, dat zij voorlopig hun deuren zullen sluiten. Er zijn solidariteitsbetuigingen van verschillende organisaties. “Het is dus een gezamenlijk optreden”, aldus Berenstein.
Berenstein benadrukt, dat de nieuwe wet, absoluut geen verandering zal brengen in de prijzenin de winkels. “Men wil gewoon de indruk wekken naar grotere delen van de samenleving, dat men maatregelen treft in hun voordeel. Een lage koers hanteren, burgers gaan volgens de wet zogenaamd minder moeten aflossen voor hun auto’s, zogenaamd minder huishuur betalen etc.. Maar niets is minder waar, want ook de samenleving gaat hierop moeten inspelen, ”verklaart Berenstein. Hij merkt op, dat er al een enorme crisis gaande is rond het Coronavirus. Werkers worden blootgesteld aan enorme gevaren en nu wordt ook nog een gelegenheidswet aangenomen door de coalitie. Zonder de desbetreffende sector te betrekken bij zulke aangrijpende maatregelen, zal de wet niet werken, vindt Berenstein. Gezien de toezegging van de voorzitter van De Nationale Assemblee, om in samenwerking met de Surinaamse Ban-kiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaam-se Fabrikanten en de Surinaamse Vere-niging van Assurantie Maatschappijen, de wet nader te bestuderen, op 26 maart 2020, zal er in een gesprek met de Cen-trale Bank van Suriname, eveneens ge-sproken worden over de pijnpunten in de wet. Er zal ook worden gesproken over hoe invulling zal moeten plaatsvinden aan deze wet. De Surinaamse Bankiersvereni-ging kiest voor het pad van dialoog om te ko-men tot een wetswijziging. Indien de ge-sprekken geen goed en of bevredigend resultaat opleveren, zal er gezocht worden naar andere rechtsingangen. Na het ge-sprek van vrijdag aanstaande, zal er nadere informatie volgen over te gevolgen verdere stappen.

More
articles