Gezamenlijke controle HIT, Bestuursdiensten en Politie

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) heeft in afstemming met de ministeries van Justitie en Politie en Regionale Ontwikkeling, besloten om gepaste maatregelen te treffen, om zodoende de ongebreidelde prijsstijgingen van de afgelopen weken, onder controle te krijgen.

De situatie is naast de perikelen met de wisselkoers, mede te wijten aan de toenemende vrees voor het Covid-19 virus (het zogenaamde Coronavirus), waardoor mensen zonder directe aanleiding, aan het hamsteren slaan. Dit leidt onnodig tot schaarste en stijging van prijzen, voor met name de eerste levensbehoeften.

In samenwerking met de politie en bestuursdiensten, zal de Economische Controle Dienst (ECD) in de komende periode erop toezien, dat de volgende, geldende regels en wetten, strikt worden nageleefd. Het is eenieder verboden:

*Goederen, diensten en huurprijzen, uitsluitend in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen. Te allen tijde, dient de prijs in Surinaamse dollars te zijn vermeld en moet de consument in de gelegenheid worden gesteld, om de transactie in Surinaamse dollar te voldoen.

*De maximale winstmarges te overschrijden zoals wettelijk is vastgesteld.

*Het is verboden om in vreemde valuta te handelen. Dit is slechts toegestaan aan de CBvS, de deviezenbanken en de wisselkantoren.

*Prijzen van goederen en diensten aan te bieden, zonder een prijsaanduiding, ingevolge het prijsaanduidingsbesluit.

Het bovengenoemde verbod geldt onder meer voor importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en de kleinhandel (winkeliers), alsook dienstverleners. Het hanteren van oneigenlijke koersen bij de kostprijscalculatie, is niet toegestaan.

Bij overtreding van deze voorschriften zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met het Openbaar ministerie en de Centrale Bank van Suriname streng optreden krachtens de Wet Economische Delicten en andere wettelijke regelingen. Hierbij kan onmiddellijke intrekking van vergunningen, het opleggen van boetes en sluiting van de onderneming plaatsvinden. Naast de aangekondigde maatregelen die van overheidswege zullen volgen om de koersvlucht en prijsstijgingen ter hand te nemen, doet het Ministerie een beroep op de samenleving om zoveel als mogelijk de rust te bewaren en niet mee te gaan in acties en handelingen die onnodig paniek en onrust met zich meebrengen.

More
articles