August 10, 2019


TUSSEN TWEE VUREN GERAKEN


August 10, 2019

De regering Bouterse wordt thans door haar gevoerde beleid in de afgelopen negen jaar voor wat betreft het niet willen of kunnen treffen van maatregelen tegen het op grote schaal witwassen van crimineel verkregen geld binnen de grenzen van de republiek, met een van haar grootste vraagstukken geconfronteerd. Een vraagstuk waar ze niet langer over kan talmen en een gedegen oplossing voor zich uitschuiven. Ze heeft veel te lang rond de hete brij gedanst en ze weet ook heel goed, waarom ze zich op een dergelijke wijze al die jaren zo heeft opgesteld. Het is thans zover dat ze zich zal moeten committeren aan de zogeheten National Risk Assessment, NRA, om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF. Dit houdt in dat Suriname zich zal moeten houden aan de 40 richtlijnen van de CFATF, die erop neerkomen, dat er verregaande en stringente maatregelen van overheidswege zullen moeten worden getroffen tegen het witwassen van drugsgelden en ook het tegengaan dat deze illegaal verkregen middelen worden gebruikt voor het financieren van het internationale terrorisme. Tot op heden heeft Suriname zich voor zover ons bekend, maar gehouden aan 2 van de 28 richtlijnen van de CFATF. Suriname heeft nagelaten zich aan deze richtlijnen die voor alle landen in bijvoorbeeld het Caribisch gebied gelden, te houden en bleef de zaak maar voor zich uitschuiven. Dat kan nu niet langer en de regering Bouterse zal binnen twaalf maanden moeten laten zien, welke maatregelen ze in het kader van de gestelde richtlijnen heeft getroffen. We zullen uiteindelijk wel moeten voldoen aan al deze 40 richtlijnen, willen we niet neergezet worden als een zogeheten ‘rogue state’, waar criminelen het voor het zeggen hebben en de regering daarbij aan de leiband loopt. Suriname heeft internationaal al geen goede naam en wordt in het buitenland al vaak genoeg neergezet als narcostaat, omdat ons land zich in de afgelopen decennia heeft geprofileerd als doorvoerland van overwegend cocaïne. Alleen al in 2108 werd er hier en in het buitenland, in totaal 8000 kilo cocaïne onderschept die als eindbestemming Europa had, maar Suriname als transitopunt. Suriname speelt daarom tot op dit moment een belangrijke schakel in de drugshandel. Zijn we de duikboot vergeten die in Saramacca werd ontdekt en die grote hoeveelheden drugs, vermoedelijk cocaïne, zou moeten vervoeren naar vermoedelijk Europa of West-Afrika? En juist omdat het zeker is dat wij een doorvoerland van cocaïne zijn en er hier op grote schaal via verschillende steunpunten zwaar wordt witgewassen, wordt nu door middel van een CFATF en de daaraan voorafgaande National Risk Assessment, druk op dit land uitgeoefend om maatregelen te treffen. De regering is door het jarenlang talmend en misschien ook wel gedoogbeleid voor wat betreft het witwasssen van drugsgelden, in een zeer moeilijk parket beland. Ze is nu, volgens de mening velen en ook van Keerpunt, tussen twee vuren geraakt. De druk van buitenaf mag ze niet langer onderschatten, omdat ze met tal van strafmaatregelen geconfronteerd zal worden als ze zich niet houdt aan de NRA en de eisen van de CFATF. Tracht ze de zaak voor de zoveelste keer te vertragen door de NRA maar deels uit te voeren, dan loopt ze het risico op een zogenaamde grijze lijst terecht te komen en dat kan zware gevolgen hebben voor het internationale geldverkeer. Ons gehele bedrijfsleven krijgt dan de grootste problemen, omdat geldovermakingen verder zullen worden bemoeilijkt of geheel geblokkeerd. Ondernemers zullen hun grondstoffen niet meer kunnen importeren en ook importeurs van levensmiddelen, zullen nul op rekest krijgen wanneer ze geld via hun handelsbank naar een buitenlandse bank willen overmaken. Een slechte notering van de CFATF het komende jaar, zal dodelijke gevolgen hebben voor onze economie. We krijgen hier dan Venezolaanse toestanden waarbij er tal van schaarste aan allerhande producten kan ontstaan. Deze regering die al die jaren heeft getalmd en misschien gedacht dat het allemaal wel los zou lopen, wordt nu met een voldongen feit geconfronteerd. Het is netjes samenwerken met de CFATF of de sanctiemaatregelen worden doorgevoerd. Nu reeds hebben we enorme problemen met chartale middelen in vreemde valuta en dat kan alleen maar erger wordt als er nog zwaardere sancties worden toegepast, omdat we niet in voldoende mate de richtlijnen van de CFATF hebben willen of kunnen volgen. Maar kan deze regering wel voldoen aan de richtlijnen van de meergenoemde organisatie, gezien haar belangen en vertakkingen met bepaalde louche figuren uit het witwascircuit? Suriname is een klein land en het is niet moeilijk na te gaan hoe sommige relaties en connecties verlopen en welke belangen gediend dienen te worden. Het is ook maar publiek geheim waar de witwasbedrijven zich bevinden en welke witwassers nauwe contacten onderhouden binnen het huidige gezag. Suriname verschilt daarbij niet met de periode in de Guyanese geschiedenis, toen Bharrat Jagdeo daar de regering leidde en zijn kabinet nauwe contacten onderhield met de notoire Roger Khan. Oud-minister van Justitie en Politie, Mr. Jennifer van Dijk-Silos die geen blad voor de mond neemt, heeft op een bijeenkomst van de Kenniskring, de tweedehandse autohandel, goudzaken en cambio’s genoemd die betrokken zouden zijn bij witwaspraktijken. Ze noemde ook ronduit de politie en douane als overheidsinstituten waar de corruptie hoogtij viert. De oud-minister en thans voorzitter van het Project Management Team, PMT, dat samen met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, informatie moet verzamelen uit de publieke en private sector voor het kunnen opstellen van het zogeheten NRA-rapport, heeft er nu reeds een hard hoofd in over hoe dat allemaal zal verlopen en beseft, dat een goede kans van slagen van het rapport niet gemakkelijk zal zijn, gezien de tegenwerking die er nu reeds is vanuit bijvoorbeeld de casino’s die ook als witwasobjecten worden aangemerkt. Hoe het ook zij, het komende jaar moet de regering haar bevindingen op tafel leggen bij de CFATF, of ze dat nou leuk vindt of niet. Ze kent de consequenties, want die zijn haar al herhaalde malen door deskundigen voorgehouden. En die consequenties zullen Suriname in de grootste problemen en wel op financieel gebied, brengen. Maar de regering is, zoals eerder gesteld, tussen twee vuren geraakt. De CFATF en zijn druk op de regering en natuurlijk de geldelijke belangen van het toch niet kleine aantal witwassers en de zwaar corrupte elementen binnen de publieke en private sector die grote invloed uitoefenen binnen de staat en zijn bestel. Waar we geen moment over hoeven te twijfelen, zijn de forse bijdragen die witwassers en andere malafide elementen leveren aan de partijkas van bepaalde politieke partijen en die afhankelijk maken van deze donaties. En juist daarom krijgen die mensen die zich bezighouden met het welslagen van de NRA, het nog heel moeilijk. Corruptie en gangsterisme hebben dit land de afgelopen decennia ernstig verziekt. Slechts een totaal andere politieke aanpak zal nog redding kunnen bren,gen na mei 2020.