August 10, 2019


OM kampt met ondercapaciteit voor aanpak criminaliteit


August 10, 2019

Procureur-generaal (PG) Roy Badj-nath Panday, gaf in zijn toespraak afgelopen donderdag tijdens de openbare zitting van het Hof van Justitie aan, dat het Openbaar Ministerie (OM) in iets meer dan vijf jaar tijd, vijf collega’s heeft zien vertrekken met pensioen, en er maar één bij heeft gehad. Hij gaf aan dat dit ondercapaciteit met zich meebrengt en dat bemoeilijkt de aanpak van de criminaliteit. De PG legde uit dat het OM niet alleen vervolgt, maar ook de politie bijstaat in het kader van sturing en het invullen van functies ter opsporing van gepleegde strafbare feiten. Het OM heeft in 2015 een document ge-produceerd en aangeboden aan de toenmalige minister in 2015 en deze doorgepraat en beargumenteerd, ge-bruikmakende van cijfers uit 2006 toen de Verenigde Naties in Suriname onderzoek deed met betrekking tot rechtstoebedeling in de civiele en strafsector en de po-pulatie bij de strafinrichtingen. De PG die een kleine rol als counterpart van de Surinaamse groep vervulde, zei dat voor het OM in 2006 een aantal van niet minder dan 35 vervolgingsambtenaren werd genoemd, en dat toen ook al voor rechters en veel groter aantal was genoemd. Badjnath Panday stelde, dat de rapporten toen zijn geschreven en bewindsleden hebben bereikt, maar dat de indruk er niet is dat in de loop van de tijd met voortvarendheid daar werk van is gemaakt om te komen tot een structurele personele verbetering van de twee geledingen binnen de rechterlijke macht, zowel de zittende als de staande magistratuur. Het OM is sinds vorig jaar gestart met een verkorte opleiding voor vervolgingsambtenaren (VO). Het OM hoopt de theorie eind augustus af te ronden met een praktijkdeel bij vooraf geselecteerde eenheden die functioneel zijn voor strafrechtspraktijk. Het OM hoopt per oktober uiterlijk midden november, deze opleiding af te hebben, zodat de VO-commissie, ingesteld door de minister van Justitie en Politie, verslag kan uitbrengen over de resultaten. Zijn deze in orde bevonden, dan kan een nieuwe groep van vervolgingsambtenaren verwelkomd worden. “Het zal dan geen luxe zijn om in de orde van iets meer dan of rond de 35 zullen komen en daardoor de target halen van 2006 en zeker geen luxe, omdat tussen toen en vandaag, gebleken is dat er nieuwe vormen van criminaliteit ons land zijn binnengekomen”, aldus de PG. Hij noemde cybercriminaliteit, witwasactiviteiten en terrorismefinanciering. Hij legde uit dat overal in de wereld, het Caribisch ge-bied en nu ook Suriname, te maken heeft met criminelen die digitale bestanden en/of digitaal bestuurde systemen weten te manipuleren op een manier waarbij zij er profijt uit kunnen halen. “We noemen de vrij recente periode tussen vorig jaar en nu, voor de derde keer buitenlanders in Suriname die aan onze ATM-machines zijn gaan frommelen en middels skimmingprocedures, geld uit de wand hebben gehaald’’, zei Badjnath Panday. Hij gaf aan dat het OM met het herziene Wet-boek van Strafrecht in 2015, aardig geholpen is om dit soort strafbare feiten onder aandacht te brengen van de rechter. De PG zei dat het OM in 2015 te maken kreeg met een eerste case van terrorismefinanciering. Na intensief recherchewerk, zijn twee verdachten onder de aandacht van de rechter gebracht. Hij deelde mee dat het OM vanwege on-dercapaciteit, amper milieucriminelen kan aanpakken. Badjnath Panday zei ook dat er verouderde wetgeving dringend aan herziening toe is. “Dan heb ik het nog niet over de roep uit het parlement om de jaren terug afgekondigde Ta-bakswet te handhaven”, gaf de PG aan. Hij zei dat er heel veel te doen is en dat het OM zijn capaciteit dringend wil vergroten om kwaliteit te leveren. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249