August 10, 2019


Hof wil in vijf jaar aantal rechters naar 40


August 10, 2019

Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie, heeft afgelopen donderdag bij de beëdiging van vijf stagiair advocaten, gezegd dat in het belang van een snellere rechtspraak, het hof, de regering en alle belanghebbenden, uitbreiding van de rechtelijke macht nodig is. “Wij zullen er haast mee moeten maken om binnen de komende vijf jaren, het aantal rechters te brengen naar minimaal 40.” Momenteel zijn er 26 rechters. Volgens Rasoelbaks kan uitbreiding met goed beleid gerealiseerd worden. In vijf jaar tijd zijn er 67 advocaten bij gekomen. Daartegenover staat dat er een groei van het hof met 12 rechters is geweest. “Telt u uw winst als advocaten, als een advocaat per maand één zaak indient, dan van die 67 weet u ongeveer hoeveel het per jaar zou worden”, aldus Rasoelbaks. Suriname telt nu 219 advocaten. Hij gaf aan dat de rechtspraak zich blijf inzetten om invulling te geven aan de kernwaarden van de gedragscode van rechters en aan de zevental beleidsspeerpunten. De speerpunten die in 10 of 20 jaar uitgezet moeten worden om te bereiken wat de organisatie nodig heeft voor een goede rechtspraak naar de samenleving toe. Een hiervan is snellere rechtspraak, in het bijzonder in de civiele sector, waar de achterstanden steeds aanzwellen. Rasoelbaks zei dat de recente zeven geïnstalleerde rechters helpen om de bestaande werkdruk in de civiele en strafsector te leningen, waardoor de ‘’overhitte rollen tot hanteerbare warmte’’ zijn teruggebracht voor de rechters. “We zijn nog niet daar”, aldus de waarnemend president van het hof. Hij vertelde dat de 8 schrijfjuristen civiel hun opleiding eind maart hebben afgerond en nu worden ingezet in de units Handel, Kort geding en Hof civiel, om te helpen en te ondersteunen naar de rechter toe. Enkele kandidaten voor de RIO-opleiding tot civiele rechter, ronden hun opleiding eind dit jaar af. Hiermee zal het proces van hun benoeming tot rechter worden ingezet. In januari 2020 zal de opleiding van schrijfjurist in de strafsector van start gaan, waarna overige opleidingen en trainingen uitgezet zullen worden uit het EU-fonds. Dit zal op termijn leiden tot uitbreiding van de capaciteit van het hof en dus een structurele oplossing voor tijdelijke en snellere rechtspraak. “Simultaan met deze aanpak, zal het project Wegwerken achterstanden in de civiele sector, worden geprolongeerd”, zei Rasoelbaks. De projectmiddelen zullen worden opgebracht op de begroting van 2019-2020. Het hof heeft vooruitzichten voor een structurele aanpak van wat het nu is. Hij voegde eraan toe, dat intussen tijd het hof zich blijft beijveren om snelle winst te halen uit de sectorale units. Het hof heeft vorig jaar units geïnstalleerd aangestuurd door een rechter als coördinator, die belast zijn met zaken van specifieke rechtsgebieden. De waarnemend president van het Hof van Justitie heeft op een openbare zitting, Mr. Andy Van Tholl, Mr. Kamini Seopersad, Mr. drs. Guno Castelen, Mr. Eric Dennen en Mr. Richard Tjon-A-Joe, beëdigd tot advocaten. Hij sprak de advocaten toe om gestructureerd en systematisch kennis te blijven vergaren en de nodige competenties blijven ontwikkelen om de belangen van de rechtzoekenden optimaal in en buiten de rechtszaal te behartigen. “Hoeveel meer we lezen en studerend lezen, niet gewoon WhatsApp lezen, dan komen we stukken verder met onze kennis, en als je een goed analytisch vermogen hebt, dan ga je dat goed verbinden met elkaar om de juiste conclusies te trekken”, aldus Rasoelbaks. Hij wees ook op het aanscherpen van competenties. Echter speelt hierbij volgens hem de leeftijd ook een rol om bepaalde zaken, als wijze van doen, benaderen en praten te verbeteren. Rasoelbaks hield de advocaten voor dat al hoe ervaren zij ook zijn, het recht en de regelgeving voortschrijden en onderhevig zijn aan nieuwe ontwikkelingen. Hij voegde eraan toe, dat ook zij misschien zelf richting kunnen geven aan deze ontwikkelingen en juridische spitsvondigheden in rechte voort te leggen ter beoordeling aan de rechters. “Weest u niet onsportief als die worden afgewezen als te zijn onjuiste rechtsopvattingen.’’ Hij gaf aan dat spitsvondigheid interessant is, maar “als het geldig moet worden, is punt twee”. Hij spoorde aan om opvattingen te vergelijken met eerdere uitspraken op de website van het hof. Ook deed hij een beroep om zorgvuldig en transparant om te gaan met cliënten, vooral omdat cliënten nu terecht kunnen bij het tuchtcollege. Hij benadrukte dat de deken hierbij een bijzondere taak heeft, namelijk het bemiddelend gebeuren. Rasoelbaks is er een voorstander van dat de deken ook de RIO- opleiding doet om te kunnen compareren en bemiddelen. “Het is een volle taak, want de deken stuurt de klachten door naar het tuchtcollege en het voortraject, als de deken daar goed is toegerust, dan hoeft het college niet in te komen”, aldus de waarnemend president. Hij vroeg de advocaten eerlijk, open, partijdig en oprecht te zijn. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249