Staatsbesluit verward met nieuwe Wet Minimumloon

Het ministerie van Arbeid heeft geconstateerd dat in de pers het Staatsbesluit van 24 juni 2019, houdende uitvoering van artikel 3 lid 4 van de vigerende Wet Minimum Uurloon (S.B. 2014 no. 112)(Besluit Minimum Uurloon), wordt verward met de onlangs goedgekeurde Wet Minimumloon 2019. Zo schrijft een gezaghebbende krant ten onrechte, dat in de nieuwe wet een maandelijks minimumloon van SRD 1.428 is vastgesteld dat notabene met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar teruggaat. Ook stelt de krant dat op basis hiervan, de sectoren die nu een minimumloon hebben van SRD 8.60, erop achteruit zullen gaan. Deze informatie is bezijden de waarheid en veroorzaakt onnodig verwarring in de samenleving. De werkelijke informatie is dat er in de nieuwe wet geen minimumloon is vastgesteld en dat er ook geen bepaling is opgenomen die mogelijk zal maken dat huidige minimumuurlonen naar beneden zullen worden bijgesteld.

Het per Staatsbesluit onlangs aangepaste minimumuurloon van SRD. 8.40 vloeit voort uit de vigerende Wet Minimumuurloon die in 2014 is afgekondigd. In het bedoelde Staatsbesluit is vastgesteld dat het algemeen minimumuurloon is aangepast van SRD 6.14 naar SRD 8.40, terwijl voor winkelbedrijven het minimumuurloon is aangepast van SRD 7.37 naar SRD. 8.40. Deze aanpassingen gaan in per 1 maart 2019. Tarieven die volgens de huidige wet hoger zijn vastgesteld, zullen niet naar beneden worden bijgesteld. Zo zal het minimumuurloon voor bewakingsbedrijven ongewijzigd blijven op SRD 8.60. Dit geldt ook voor horecabedrijven die meer dan twaalf werknemers hebben (SRD 8.60). Voor alle andere sectoren en bedrijfsgroepen geldt SRD 8.40 als minimumloon.

Het bedrag van SRD 1.428 dat door de minister van Arbeid in het parlement is genoemd, was als indicatie bedoeld voor het maandelijkse minimumloon op basis van een vijfdaagse werkweek volgens het bedoeld Staatsbesluit. De minimumlonen zoals opgenomen in het Staatsbesluit, zullen gelden tot ultimo 2020 totdat de regering het nieuwe minimumloon voor 2021 – 2022 afkondigt, uiteraard na verkregen advies van de Nationale Loonraad. Volgens de nieuwe wet zal het minimumloon tweejaarlijks worden vastgesteld, met dien verstande dat het vastgestelde minimumloon zal gelden voor twee jaar. De eerste loonraad die als vaststellingmechanisme van het minimumloon zal fungeren, wordt ingesteld in januari 2020. Uiterlijk in de maand december van dat jaar zal deze raad de regering van advies moeten voorzien. Ter voorkoming van onnodig verwarring in de samenleving, doch in het bijzonder bij de werkende klasse, doet het ministerie een dringend beroep op de media zorgvuldigheid te betrachten bij het schrijven van berichten over wetgevingsproducten die in De Nationale Assemblee worden behandeld in het algemeen, doch in het bijzonder over de arbeidswetgeving wegens haar complexiteit.

More
articles