July 7, 2019


SLM gaat niet inhoudelijk in op kwestie Lau


July 7, 2019

In een perscommuniqué stelt de Suri-naamse Lucht-vaart Maatschappij (SLM), het volgende: ‘Als gevolg van diverse beleidsmatige en statutaire perikelen binnen de SLM, waarbij de Raad van Com-missarissen en de algemene directeur vooralsnog niet kunnen komen tot een vergelijk, heeft de RCV van de SLM N.V., besloten de algemene directeur dhr. K.T. (Gerard) Lau tijdelijk te ontlasten van zijn werkzaamheden. Hoewel dhr. Lau weliswaar nog in functie is, is deze echter niet actief van karakter. Voorts wordt benadrukt dat het besluit van de RCV helemaal niet gestoeld is op enige vliegtuigkeuze en betreurt ten stelligste dat de regering ten onrechte wordt meegesleurd in dit geheel. De Staat Suriname is aandeelhouder van het bedrijf en vervult de aan haar toebehorende rol binnen de toegestane perken. Het publiceren van berichtgevingen zonder enige verificatie, kan leiden tot onnodige ruis binnen de samenleving. De SLM spreekt daarom de hoop uit dat in het vervolg er verificatie van de verkregen informatie wordt gepleegd bij de daartoe geëigende personen of instanties, alvorens dergelijke berichten te publiceren. In dit stadium wenst de SLM niet inhoudelijk in te gaan op betreffende casus.’