May 15, 2019


VES: ‘Valse beschuldigingen VP in DNA’


May 15, 2019

De Vereniging van Economisten in Su-riname (VES) is bijzonder teleurgesteld in vicepresident Ashwin Adhin vanwege de uitspraken die hij gedaan heeft in De Nationale Assemblee op maandag 13 mei 2019. De VES schreef hieromtrent de bewindsman de volgende open brief, die de VES wenst te delen met de samenleving:

Geachte Vice-President,
Middels deze brief, welke wij in het ka-der van transparent bestuur hierna als ‘open brief’ zullen delen met de ge-meenschap, be-nadert de Vere-niging van Eco-nomisten in Suri-name (VES) U met het volgende. De VES is bijzonder teleurgesteld in de uitspraken die U tijdens de Begrotingsbehan-deling in De Nationale Assemblee op maandag 13 Mei 2019 t.a.v. de vereniging heeft ge-daan. Terwijl de doorsnee burger Uw eerder optreden in DNA, waar U vol trots sprak over de 83.000 personen die de Staat maandelijks van inkomen voorziet, al lang was vergeten, vond U het belangrijk daar wederom aandacht voor te vragen. Uiteraard is dat Uw goed recht, maar dat U de Vereniging er met de haren bij heeft gesleept, is ongepast. Het zou van goed bestuur getuigen indien U zich als bestuurder in dienst van de ge-meenschap, eerst afdoende had laten influisteren wat de “herhaalde onjuiste informatie” van de VES dan precies geweest is. U vond het nodig de VES te beschuldigen van het herhaaldelijk verspreiden van onjuiste/incorrecte informatie, zonder maar één van de gewraakte uitspraken te bewijzen.
U vond het kennelijk nodig om U te beperken tot nadere uitleg van wat U kennelijk de vorige keer had nagelaten.
Nogmaals, die nadere uitleg is prima, maar dat U de vereniging er met de haren bij heeft gesleept, had U niet moeten doen.
Voor de goede orde willen wij met klem be-nadrukken, dat er van herhaaldelijk verspreiden van onjuiste informatie met be-trekking tot het aantal ambtenaren door de VES absoluut geen sprake is geweest. Wij vragen U dan ook deze beschuldiging hard te maken, dit wil zeggen met feiten te staven of deze beschuldiging per ommegaande publiekelijk te corrigeren. Voorts willen wij U meegeven, dat het feit dat zoveel mensen voor hun inkomen van de Staat afhankelijk zijn, totaal geen wapenfeit is om trots op te zijn.
Goed bestuur creëert namelijk zinvolle werkgelegenheid bij het bedrijfsleven en stopt ze niet in een reeds overvolle overheid waar er geen werk te doen is of er geen middelen zijn. Het is ook goed om van de gelegenheid gebruik te maken om U te informeren dat de Staat niet de zorg heeft over de gepensioneerde ambtenaren, deze hebben gedurende vele jaren een deel van hun maandsalaris aangevuld door de werkgever, in het Pensioenfonds “gestort”.
Dit wordt slechts door de Staat beheerd, maar het betreft “hun” spaargeld. Van ernstiger aard is echter Uw retorisch geformuleerde conclusie, suggererend dat de VES politiek bezig zou zijn. Deze beschuldiging Uwerzijds is echter niet nieuw.
Uw Regering heeft al op 15 februari j.l. middels een NII (Nationaal Informatie Insti-tuuut)-persbericht de VES ervan beschuldigd betrokken te zijn bij een “bepaald plan om de Regering schade te berokkenen”. Het bestaan van een “plan” evenals onze betrokkenheid daarbij, heeft U nimmer kunnen bewijzen.
Wij brengen U in herinnering dat de vereniging al langer dan 46 jaren bestaat en haar leden actief zijn in diverse geledingen van de samenleving, ook op het kabinet van de vicepresident. De VES-leden stellen hun tijd, deskundigheid en inzichten vrijwillig ten dienste van de samenleving.
Ze pretenderen niet de economische wijsheid in pacht te hebben, maar proberen wel contentieus te werken op basis van wetenschappelijke economische principes en hun rijke ervaring in de Suri-naamse en internationale economische beroepspraktijk. Wij discussiëren met alle politieke partijen, maar laten ons door geen enkele politieke partij in een politieke hoek drukken.
Aangezien U geen van Uw beweringen heeft kunnen staven en dat ook niet zult kunnen, trekken we de conclusie dat U de aandacht van de onacceptabele begroting 2019 heeft proberen af te leiden. Dat is precies waar de schoen wringt. De vereniging betreurt ook de plek waar U gemeend hebt om de VES negatief te mogen bespreken, namelijk in DNA. Daar kan de vereniging geen weerwoord geven, maar we hebben er geen moeite mee om deze bliksemafleider buiten DNA te ontzenuwen.
De VES bestrijdt Uw stelling dat de economie al uit de crisis is. De huidige broze stabiliteit is absoluut niet duurzaam en ook geen prestatie van de Regering en zeker niet het resultaat van deugdelijke economisch beleid. Dit is het resultaat van het interen op onze goud- en deviezenreserves en het verhogen van zowel de Staatsschuld als die van de parastatale bedrijven, waarbij alle problemen naar de toekomst zijn geschoven. Deze stabiliteit is ook nog wankel, aangezien de Betalingsbalans over 2018 alweer een tekort van USD 188 miljoen vertoont en de “stabiele” koers van SRD 7.50 nu al rond de SRD 8.30 ligt.
De VES vreest dat met Uw Begrotingsbe-leid met een recordtekort van over 2019 van maar liefst SRD 8800 miljoen, het land wederom in een diepe financieel-economische crisis wordt gestort.
De vereniging heeft al in januari 2019 de DNA voorzitter en alle 50 overige DNA-leden, aangeschreven met het dringend verzoek de door de Regering ingediende Begroting 2019 zodanig te wijzigen, dat het tekort wordt teruggebracht naar maximaal 3% van het BBP. Wij doen van deze plaats op U, Vice-President, het dringende verzoek om de huidige Begroting 2019 per ommegaande in te trekken en gewijzigd terug te sturen met een tekort van maximaal 3% van het BBP. De huidige generatie Surinamers, maar ook de hierna volgenden, zullen U hiervoor zeer erkentelijk zijn. Wij kijken uit naar de onderbouwing van de beschuldigingen en voor een eventuele nadere toelichting houden wij ons van harte aanbevolen.