VERSJACHEREN

Het is goed dat er nog persvrijheid is en de vrije meningsuiting door dit bestaan geen geweld kan worden aangedaan anno 2019. En juist omdat we ons tot op heden vrij kunnen en mogen gevoelen onze mening vrijelijk te uiten, is het dan ook passend, dat er zware kritiek wordt geleverd op het voornemen van de regering Bouterse een op 6 juni 2013 gesloten goudovereenkomst met de Canadese multinational Iamgold te wijzigen, met als doel het 30 procent goudaandeel van de staat Suriname in deze overeenkomst aan Iamgold te verkopen. Dit plan van de overheid is inmiddels naar de Staatsraad ge-zonden ter goedkeuring. Nadat dit voornemen van de regering Bouterse bekend werd, barstte er een storm aan kritiek los bij de meeste oppositionele partijen in De Nationale Assemblee, DNA. Niet slechts in DNA werd er hevige kritiek geleverd op de regering, die haar 30 procent aandelen voor slechts 70 miljoen dollar aan de Canadese goudmultinational wenst te versjacheren. Het behoeft geen betoog, dat het aandeel van de overheid in reële waarde vele malen hoger ligt dan 70 miljoen dollar en dat hier sprake is van grove benadeling van Suriname en zijn bevolking. Na de hevige en aanhoudende kritiek vanwege delen uit onze volksvertegenwoordiging en personen daarbuiten, schrijft de fractieleider van de NDP in het parlement, een brief aan het staatshoofd om de wijzigingen in de overeenkomst van juni 2013 aan te houden. De indruk bestaat hierbij, dat er sprake is van een een-tweetje tussen het staatshoofd en zijn fractieleider in DNA. Op de fractie van de NDP in het parlement, zou dus zogenaamd niet gerekend kunnen worden bij het eventueel willen wijzigen van de meergenoemde overeenkomst en dus zou Bouterse dan aan handen en voeten gebonden zijn. Of de regering  met een dergelijke zet vanuit de NDP-fractie alle afspraken met Iamgold voor overname van de 30 procent aandelen teniet kan doen, moet nog blijken. Bouterse kan nu dus wel het ‘a no mi’ fenomeen wederom ter tafel brengen, maar dat geeft dan ook aan hoe onbetrouwbaar zijn kabinet wel is bij het aangaan van overeenkomsten met welke tegenpartij dan ook.

De overeenkomst die Bouterse en zijn kabinet met Iamgold willen beklinken en groot nadeel voor Suriname zal opleveren, mag onder geen beding worden geconcretiseerd, dat staat voor elke rechtgeaarde landgenoot, als een paal boven water. Het zou de grootste uitverkoop van onze natuurlijke hulpbronnen betekenen. We moeten echter allemaal alert blijven, omdat deze NDP-regering erom bekend staat rookgordijnen op te trekken om uiteindelijk haar dwaze en voor Suriname nadelige initiatieven, toch nog door te drukken. Multinationale ondernemingen kennende, weten wij dat zij zich niet zomaar zullen laten afschepen naar aanleiding van een schrijven van een Misiekaba uit DNA, omdat er een Memorandum of Understanding, MoU, is getekend met de regering Bouterse waarin de overname van de aandelen moet zijn verankerd. Het trieste in deze affaire is dat deze regering die in ernstige financiële problemen verkeert, bereid is onze kostbaarste en meest lucratieve bezittingen voor aalmoezen te versjacheren en dat geldt zeer zeker voor het afstoten van de 30 procent aandelen aan Iamgold.

Het protest vanuit DNA en alle relevante maatschappelijke groeperingen tegen het verpatsen van dit prominente deel van onze natuurlijke hulpbronnen, mag daarom op geen enkele wijze verstommen. Deze zogenaamde in het ‘geheim’ gesloten deal, moet daarom zo spoedig mogelijk van tafel.

More
articles