Verwaarlozing militairen niet uit de duim gezogen

Met enige teleurstelling heeft ondergetekende kennisgenomen van de inhoud van een vraaggesprek op 21 januari j.l. tussen de heer Limburg en luitenant Manising op Radio SRS. Van dit station dat als staatsmedium bekend staat, mag verwacht worden dat zij het nieuws op de juiste wijze tot het publiek brengt. Mede vanwege dit gegeven leefde ik (hetzij heel kort en ijdel) in de hoop dat er open en inhoudelijk in zou worden gegaan op de perikelen het leger aangaande, die de afgelopen drie maanden breed in de media zijn uitgemeten. Het gevoel van anticlimax was groot, toen het vraaggesprek op een een-tweetje begon te lijken met als doel:
1. De ex-kapitein Day en ex-korporaal Cairo af te schilderen als geestesgestoorde, onstabiele figuren, die als zielenpoten janken over zaken waar zij geen weet van hebben.
2. Dat wat de ex-militairen beweren allemaal erg overtrokken is en dat er heus niets ernstigs aan de hand is. En dat er bovendien structuren en instanties zijn waar de doorsnee militair terecht kan om eventuele grieven kenbaar te maken. 3. De voortzetting van een charmeoffensief met in de spits luitenant Manising die zichzelf daarvoor al in de kijker hielp, toen hij als enige militair tijdens de hearings in de kazerne aangaf bewondering te hebben voor de minister als persoon. Het beleid verdiende dus een pluimpje!

  1. Het blijven doen alsof het leger niet hedendaags fungeert als beveiligingsuitzendbureau voor Hoge Pieten met concessies in de binnenlanden en ondernemingen in Suriname.

Het lijkt mij dus geen toeval dat luitenant Manising voor het karretje is gespannen met als doel het debacle, dat bestaat vanaf het bevelhebberschap tot en met het ministerschap van heden van een flinke poetsbeurt te voorzien. Waar totaal aan voorbij is gegaan, is dat hij zelf beseft dat hij buiten de structuren om handelt, omdat zowel voor het leger als het ministerie van Defensie, een functionaris is benoemd als respectievelijk de legerwoordvoerder en de perschef.

Het is echter publiek geheim dat de huidige minister het niet zo nauw neemt met het doen functioneren van structuren en het naleven van regels.
Dat binnen de structuren ook een Inspecteur-Generaal is aangesteld (IG) die bij uitstek de functionaris is die als klankbord dient voor militairen, in het bijzonder zij die aldaar hun beklag wensen te doen, is ook totaal niet genoemd door de officier tijdens dit gesprek. Het heeft er veel weg van dat dit bewust is verzwegen, omdat het onder de manschappen bekend is, dat er reeds jaren GEEN IG functioneert binnen het leger. Dit is ook een gevolg van het beleid dat nu zo nodig ‘gepimpt’ dient te worden.

Verder is door de officier in kwestie totaal voorbij gegaan aan de kern van hetgeen door de EX- Kapitein is aangehaald, namelijk: A. De TOT NU toe niet gegarandeerde medische dekking van militairen en hun gezin. B. Een ad hoc bevorderingsbeleid, vooral onder het officierskorps, waarbij de geldende voorwaarden vaker dan niet terzijde worden geschoven. C. Het reeds jaren voorkomend fenomeen dat militairen allerhande zaken met betrekking tot hun basiskleding zelf dienen aan te schaffen. Dit terwijl militairen geen kledingtoelage ontvangen.

De bewering als zou het in principe beter gaan dan ooit in het leger, scoort dan ook zeer laag op de geloofwaardigheidsmeter, omdat dan de vraag rijst waarom de president in de kazerne was om problemen aan te horen. Als er geen problemen waren, had hij ook niet hoeven te verschijnen. Waarom de president zelf toezeggingen deed ten aanzien van onder andere de gang van de militairen naar het Staatsziekenfonds (SZF) en zelf aangaf dat na zijn beoordeling wat hem betreft communicatie een groot probleem is binnen de structuren.

Het opgevoerde toneelstuk op Radio SRS is weer een bewijs dat men het nog steeds niet nauw neemt met de problemen rond het defensieapparaat, en dat blijkt uit het feit dat je als beleidsmaker aan de ene kant pretendeert en belooft oplossingen voor de ernstige problemen te zoeken, en aan de andere kant dezelfde problemen tracht te ‘downplayen’ of zelfs te ontkennen.
De MISKENNING van het militair personeel duurt voort!

Ex-kapitein Jermain G. Day

More
articles