July 10, 2018


SRD 35 miljoen winst voor Hakrinbank; Bousaid met pensioen


July 10, 2018

De Hakrinbank heeft over boekjaar 2017 een nettowinst van SRD 35 miljoen geboekt, na een bedrag van SRD 55 miljoen aan resultaat voor belastingen. Dit heeft de directie van de Hakrinbank vanavond (dinsdag 10 juli 2018) tijdens haar jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) gepresenteerd. Zowel het resultaat voor belastingen als het nettoresultaat is met 19% gestegen ten opzichte van 2016. Aan belastingen heeft de bank in 2017 SRD 20 miljoen betaald.
Het goeie resultaat heeft de bank weten te realiseren door een toename van haar opbrengsten met 15% naar SRD 202 miljoen. Daarnaast stegen de bedrijfslasten met (afgerond) 14% naar SRD 147,5 miljoen. Exclusief de voorziening voor kredietrisico’s, bedragen de kosten SRD 126 miljoen.
Het balanstotaal van de bank steeg met 23% van SRD 3.4 miljard naar SRD 4.1 miljard. Daarin zit een herwaardering van de materiële vaste activa van ruim SRD 100 miljoen. De toename van het balanstotaal is vooral te merken aan de toename van de aan de bank toevertrouwde middelen van klanten. Dit wordt op de balans gepresenteerd aan de passivazijde als schulden aan klanten en deze post vertoont een toename van SRD 706 miljoen, oftewel 24%. De solvabiliteitsratio van de bank is per ultimo 2017 10,65%, waarmee wordt voldaan aan de norm van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) die 10.0% bedraagt.
Macro-economische ontwikkelingen
In de presentatie van de directie is aandacht besteed aan de Surinaamse economische ontwikkelingen. Daarbij heeft algemeen directeur Jim Bousaid aangegeven persoonlijk geen devaluatie te verwachten de komende periode, naar aanleiding van de meest recente stand van onze monetaire reserves. Deze is namelijk aangesterkt sinds de vervroegde aflossing van de schuld aan de overheid door Staatsolie. Verder geeft Bousaid aan populistische maatregelen van de overheid te vrezen, vanwege de aankomende verkiezingen. In lijn hiermee verwacht hij vóór de verkiezingen van 2020 geen implementatie van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW). Dit, omdat BTW schadelijk is voor politieke belangen. De invoering van deze wet zal de kleine man in zijn portemonnee raken, wat niet goed zal vallen bij de stemgerechtigde bevolking. Als de regering dit invoert zal zij dus stemmen verliezen. Bousaid geeft aan het jammer te vinden dat de BTW invoering steeds wordt verschoven, omdat deze voor een verhoging van de overheidsinkomsten zou zorgen en eventueel een daling van het financieringstekort van de overheid. Al jaren financiert de overheid haar tekorten volledig door leningen aan te gaan. In de periode tot en met half 2016 betrof dat leningen bij de CBvS en daarna buitenlandse leningen. In 2017 heeft de overheid veel bij de commerciële banken geleend. Dat is te merken aan de groei van de totale lokale kredietverlening. Van deze groei betreft namelijk maar SRD 65 miljoen kredieten aan de private sector. SRD 1.1 miljard, oftewel 95% van de totale groei in kredietverlening, betreft overheidskredieten. Voorts gaf Bousaid aan dat informatie dat de vorige week door het Nationaal Informatie Instituut (NII) naar buiten is gebracht op onwaarheden berust. Hij refereert naar het bericht van de overheid dat er in de afgelopen periode geen monetaire financiering heeft plaatsgevonden. Bousaid licht toe dat ook het ‘trekken bij commerciële banken’ als monetaire financiering aangemerkt wordt. De overheid heeft in de afgelopen periode niet bij de CBvS geleend, maar wel bij de commerciële banken. En ook dit is dus monetaire financiering volgens de definitie daarvan. “Ze doen alsof monetaire financiering alleen trekken bij de CBvS is, maar dit is onjuist”, aldus Bousaid.
Pensioen
Conform eerdere berichten in De West en andere media wordt het dienstverband met Bousaid niet verlengd en gaat Bousaid met pensioen. Hij benadrukt dat het zijn eigen besluit is en geen opdracht van iemand anders. De aanwezige aandeelhouders vonden dat moeilijk om te geloven. Daarnaast geeft hij aan dat het memo dat momenteel rond wordt gestuurd met betrekking tot pensioenuitkering in de periode 2016-2018 onjuist is. De president-commissaris is daarbij gevraagd om deze memo te ontkrachten. Verschillende aandeelhouders en de president-commissaris hebben hun dankwoord gericht aan Bousaid voor het goed leiden van de bank in moeilijke tijden en zijn bijdrage aan wat de bank nu is, namelijk een sterke, gezonde bank die groeit en structureel goeie resultaten boekt. Bousaid kreeg daarbij een staande ovatie van de volledige zaal.