June 8, 2018


Assemblee bespreekt Parijs Agreement


June 8, 2018

De Nationale Assemblee (DNA) is wederom bezig met de behandeling van een milieuverdrag, namelijk het Paris Agreement. DNA heeft gisteren een aanvang gemaakt met de behandeling hiervan. De assembleeleden hebben zich gebogen over onder andere hoe uitvoering te geven aan het verdrag. Dit verdrag heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen zodat de klimaatopwarming beperkt blijft van 1.5 graden tot 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industrieel niveau. Volgens NDP- fractieleider André Misiekaba tevens voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, speelt Suriname “moi boi” wanneer de verdragen eenmaal getekend zijn. Hij zegt dat dit verdrag van groot belang is voor ons land, maar er moeten nog heel wat onduidelijkheden belicht worden en vooral het technische gedeelte moet in kaart worden gebracht. “We blijven worstelen met plastic afval en petflessen en gaan er heel slordig mee om. Suriname is niet zover als het aankomt op de condities van de akkoorden. Het is steeds het zwaktepunt van Suriname geweest om zich te houden aan de condities”, aldus Misiekaba. Hij voert verder aan dat we snel stappen ondernemen om te ratificeren, tekenen, afspraken te maken en acties te nemen op internationaal gebied, maar uiteindelijk zien we dat wij nationaal niet klaar zijn. De Verenigde Staten (VS) heeft zich teruggetrokken uit het Paris Agreement, omdat het volgens de Amerikaanse president Donald Trump, nadelig is voor de VS. Volgens Misiekaba was dit voor veel landen een grote domper, omdat de VS goed is voor 33,3% van alle CO2 uitstoot in de wereld. Het Kyoto protocol was ook door de VS afgewezen, omdat het protocol alleen verplichtingen oplegt aan industrielanden, ontwikkelingslanden worden ontzien. Het Paris Agreement komt in 2020 in de plaats van het Kyoto protocol. Misiekaba zegt verder dat Suriname geen structureel herbebossingsplan heeft, terwijl dit wel nodig is gezien delen van het bos gekapt worden. Ook heeft ons land te kampen met vernietigende rukwinden, maar een nationaal adaptatieplan ontbreekt. Volgens Asiskoemar Gajadien (VHP), heeft Suriname internationaal afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat onze 93 procent bosbedekking behouden blijft. Echter zal volgens het assembleelid gekeken moeten worden naar het aantal uitgegeven hout- en goudconcessies. Gajadien is van mening dat de mijnbouwsector de grootste vernietiging is van het bosrijke gebied. Met de uitgegeven concessiegebieden is het mogelijk dat het percentage onder de 80 procent zal komen te liggen. Misiekaba was het niet eens met het VHP-lid en is van mening dat de kleinschalige goudsector gekoesterd moet worden. VHP-fractieleider Chan Santhoki merkt een stuk terughoudendheid en voorzichtigheid op bij de NDP-fractieleider. Hij meent dat het terugdraaien van de fossiele brandstof het gevolg zal zijn van de inwerking van het verdrag. Dit zal consequenties hebben voor de olieboringen, Staatsolie en EBS. Hij vraagt zich af of waarom er niet eerst met het bedrijfsleven en de vakbonden wordt gesproken, omdat de impact op alle sectoren zal doorwerken. door Kimberley Fräser