‘Doelstelling bepalend voor goed functioneren ministeries’

Een van de zaken waar het ministerie van Binnenlandse Zaken volgens bestuurskundige August Boldewijn naar zou moeten kijken, is dat er duidelijke doelstellingen gesteld moeten worden voor ministeries. “Doordat een duidelijke doelstelling ontbreekt, zijn de taakstellingen die de doelen moeten expliciteren, niet bepalend om het doel te bereiken.” Dit zegt Boldewijn vandaag in gesprek met De West, naar aanleiding van het overhevelen van het directoraat Cultuur naar het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.
Gedurende de regeerperiode van Bouterse, is een aantal ministeries of delen van ministeries, overgeheveld naar andere ministeries. Zo is het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), helemaal ontmanteld en overgenomen door het ministerie van Handel en Industrie en Openbare Werken. Boldewijn legt uit, dat in een staatsbesluit alle taken van een ministerie beschreven zijn. Aan de hand van de taakbeschrijving worden organisatiestructuren opgezet om de taken te operationaliseren, hieruit vloeien de diverse personeelsstructuren voort. Boldewijn zegt dat bij het overhevelen van ministeries of delen daarvan, het belangrijk is dat de doelstelling of de taakstelling van de ministeries overeenkomt.
Boldewijn zei dat het vroeger gebeurde, dat ministers afdelingen creëerden op mi-nisteries om mensen een baan te geven, gevolgd was dat deze afdelingen geen bijdrage leverd aan het doel van het ministerie en op den duur weggehaald moesten worden. Het is volgens hem daarom belangrijk dat er eerst wordt nagegaan als de afdeling die overgeheveld zal worden, een bijdrage zal leveren aan de doelstelling van het ministerie. “Anders wordt het ministerie gewoon be-last met een orgaan dat daar niet thuishoort”, zegt Boldewijn.
Het overhevelen van afdelingen vanwege financiële tekorten, is volgens de bestuurskundige niet juist. Hij geeft aan dat dit organisatorisch en technisch voor problemen zal zorgen, om-dat het functioneren van af-delingen en mensen in ge-drang komt, daardoor kunnen de mensen zich niet profileren, hetgeen zorgt voor frustraties..
De bestuurskundige is van mening dat Cultuur beter past bij Onderwijs, omdat bij de overdracht van kennis, culturele aspecten tot uiting komen. Sport- en Jeugdza-ken is volgens hem meer een technische aangelegenheid. Desondanks zegt hij dat gekeken moet worden naar de uniformiteit tussen Sport- en Jeugdzaken en Cultuur, zodat zij elkaar niet saboteren. “Cultuur vereist een andere aanpak.
De beweegredenen om cultuur samen te voegen met Sport- en Jeugdzaken moeten daarom duidelijk zijn”, haalt Boldewijn aan.
Ook moet volgens hem vastgesteld worden als Cultuur een directoraat of een onderdirectoraat wordt op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

-door Priscilla Kia-

More
articles