July 9, 2016


Uitdagende tijden…


July 9, 2016

Aangeboden De precaire financiele en economische situatie in het land brengt voor ons allemaal serieuze en ongekende spanningen en uitdagingen. De depreciatie van de Surinaamse munt en de crisis- en hervormingsmaatregelen van de overheid zullen onder de bedrijven, zeker hun tol eisen. Echter, in crisisperiode ontstaan er ook nieuwe ideeën en inzichten die tot nieuwe successen kunnen leiden. Surinaamse bedrijven zouden er goed aan doen, zich te bezinnen op hun huidige situatie, de manier van bedrijfsvoering die zij tot nu toe toepassen en antwoorden geven op de vragen; waar staan we, waar willen we naartoe en hoe gaan we dat doen. De antwoorden kunnen samen met een consistente visie die volledig gefocust is op de te volgen strategie namelijk hun onderneming helpen de moeilijke en zeer onzekere periode te overleven. De juiste strategie ontwikkelen en volgen Bedrijven zullen om deze visie te realiseren, veel tijd en energie moeten investeren in het uitwerken van de strategische richting die zij met hun bedrijf willen opgaan en zullen ook met de reeks van factoren rekening moeten houden om te kunnen slagen in hun missie. Werken aan een bedrijf met een nieuwe visie voor de toekomst gaat veelal gepaard met veel veranderingen en impopulaire aanpassingen in de organisatie, die zowel voor als tijdens het veranderingstraject moeten worden doorgevoerd. In de huidige economische situatie moeten bedrijven nieuwe keuzes maken die goed passen in het economische landschap en die beter aansluiten bij de specifieke noodzakelijke hedendaagse behoeften. Nieuwe uitdagingen vragen immers om een nieuwe en andersoortige aanpak. Om tot een gezond opererend bedrijf te komen in en na een crisisperiode, zijn er wellicht twee fundamentele aspecten die als zeer noodzakelijk kunnen worden aangemerkt, namelijk: – een betere operationele sturing van alle dagelijkse activiteiten en – de uitvoering van de strategische keuzes, die goed op de sterktes van het bedrijf en op de uitdagingen van de omgeving moeten zijn afgestemd. Er worden drie verschillende strategieën onderscheiden namelijk: – overlevingsstrategie, – herpositioneringsstrategie en – groeistrategie, die elkaar chronologisch opvolgen en voor een deel afhankelijk zijn van de status waarin de onderneming zich bevindt, overlappend zijn of elkaar aanvullen. De aandachtspunten bij de overlevingsstrategie liggen op de cashflowpositie en de dagelijkse operations van de onderneming. Zo kunnen activiteiten als het efficiënt invoeren van een duurzame kostenbeheersing, blijvend erop toezien dat de cashflow positief blijft, bedrijfsprocessen over de gehele onderneming zo efficiënt mogelijk maken en zoeken naar mogelijke strategische samenwerkingsverbanden met andere bedrijven, bijdragen tot gezonde cashflow en of operationele voordelen voor de onderneming. De herpositioneringsstrategie is de meest be-langrijke en het meest complexe strategische vraagstuk van de drie strategieën en houdt met name in, dat na de volledige herinrichting van de operationele eenheden, het traject van voorbereiden van een nieuwe toekomst in gang wordt gezet met alle kennis die is ontwikkeld uit de ervaringen die zijn opgedaan en met de nieuwe verworven inzichten. Dit zal moeten gebeuren door goed de markten en het eigen bedrijf te evalueren, en de juiste strategische keuzes te maken. Afhan-kelijk van de type onderneming kunnen be-drijven onder andere overwegen om buiten de lands grenzen te opereren of met bestaande producten of diensten, nieuwe markten benaderen. Voordat bedrijven deze stap zetten, moeten fundamentele zaken zoals de aanwezigheid van een goed gedetailleerd strategisch plan en de beschikbaarheid van resources en infrastructuur al te zijn vastgesteld om te weten of deze wel de ruimte bieden om het bedrijfsplan te realiseren. Groei kan worden gerealiseerd als een bedrijf over een duidelijke visie en strategie beschikt die consequent en gefocust op de nieuwe doelstellingen, wordt uitgevoerd. De groeistrategie richt zich op nieuwe mogelijkheden die ontstaan als een bedrijf zich in de nieuwe omgeving heeft gepositioneerd, goed opereert en over een sterk team beschikt met talenten waarmee continu groei van de onderneming kan worden gerealiseerd. Het is nu voor de Surinaamse bedrijven dringender dan ooit om fundamentele vragen over de toekomst van hun instelling te stellen en het is nu bovendien het moment voor directeuren en eigenaren om leiderschap in crisissituatie te tonen door de goede weg te vinden om het bedrijf door deze zware en moeilijke periode heen te loodsen. Rob Samiran

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249