PALU onthoudt zich bij goedkeuring begroting 2016

De PALU heeft er bewust voor gekozen om noch voor noch tegen de begroting van 2016 op donderdag j.l. te stemmen. Dit is een signaal aan de regering omdat bij het uitblijven van de gevraagde transparantie van beleid het moeilijk wordt proactief het regeringsbeleid te ondersteuning. Dit lijkt overigens ook het gevoel onder een groot deel van de gemeenschap.

Dat schrijft de PALU in een communique waarin het partijstandpunt nader is toegelicht. De toelichting luidt verder als volgt:

,,De PALU, bij monde van parlementariër Anton Paal, had een heleboel vragen gesteld over het beleid van de regering om de financiële crisis het hoofd te bieden. Maar ook de ingediende begroting zelf had naar de mening van de PALU een aantal tekortkomingen, waar indringende vragen over zijn gesteld, maar waar de regering nauwelijks op is ingegaan. De president heeft het door Paal gevraagde  beleidsplan waarlangs de financiële crisis momenteel wordt aangepakt niet kunnen overleggen en is ook nauwelijks ingegaan op het pakket aan noodzakelijke maatregelen om de crisis het hoofd te bieden. Ook het door de regering gehanteerde hervormingsprogramma dat kennelijk sinds augustus 2015 in uitvoering zou zijn kon niet worden overgelegd aan de assemblee. Met de antwoorden van de regering en ook met de ingediende, inmiddels tot 2 keer toe gewijzigde begroting blijkt dat de regering nog steeds zoekende is.

De PALU is echter van mening dat de regering alle ruimte moet krijgen om haar beleid te formuleren en uit te voeren. Dit in het verlengde van het absolute mandaat dat kiezers aan de NDP hebben gegeven. Dit is een belangrijke reden waarom de PALU gemeend heeft om niet tegen de begrotingen te stemmen en zodoende de regering alle ruimte te geven om met een adequaat antwoord te komen op de heersende vraagstukken. De PALU heeft vanuit haar eigen verantwoordelijkheid echter wel continu alternatieve benaderingen voorgesteld die tot nu toe niet zijn overwogen door de regering. Hoe bijvoorbeeld de door de PALU voorgestane en door de regering wel met de mond ondersteunde diversificatie van de economie moet plaatsvinden is vooralsnog onduidelijk, aangezien dit niet terug te vinden is op de begroting. Inmiddels is deze begroting aangenomen met 31 stemmen vóór in De Nationale Assemblee. De begroting is naar de mening van de PALU reeds bij de aanname achterhaald gegeven de recente devaluatie. Ook gegeven de ontwikkelingen op de valutamarkt en de aangekondigde wekelijkse valuta veilingen, moet rekening worden gehouden met een nog verdere stijging van de formele koers naar ruim boven de SRD4,00 voor de Amerikaanse dollar, wat vergaande gevolgen zal hebben voor de aangenomen begroting. De PALU kijkt vooralsnog uit naar een samenhangend progressief beleid. “

More
articles