October 16, 2015


25 JAAR GELEDEN


October 16, 2015

15 – 20 oktober 1990

In een uitgegeven verklaring van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken, ontkent minister Harnarain Jankipersadsing dat PLO-voorzitter Jo Vriesde niets meer van hem zou hebben vernomen met betrekking tot de aangeboden mogelijkheden om gebruik te maken van het pompstation te Beekhuizen. In de verklaring wordt gesteld dat na een telefonisch onderhoud met Vriesde, de bewindsman terstond zijn onderdirecteur Dienstverlening, dhr. Codrington, heeft opgedragen het bijvullen op Beekhuizen nader met Vriesde uit te werken. Minister Henk Alimohamed van het ministerie van Volksgezondheid, ontvangt het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VVM). De minister verschaft hierbij de VVM inzage in zijn te voeren beleid ten aanzien van de medicamentenvoorziening. Commandant Bouterse zegt tijdens de viering van zijn 45ste jaardag in Ocer, dat een economische revolutie geleid door jonge Surinamers, ons land uit het slop zou kunnen halen. Het maakt daarbij niet uit tot welke partij deze groepering behoort. Feit is wel dat zij onder bezielende leiding binnen enkele jaren de problemen kunnen oplossen. Een functionaris van een hier te lande opererende oliemaatschappij, geeft de verzekering dat het absoluut niet waar is dat de prijs van diesel is verhoogd, ondanks de bepaling van de overheid dat de pompprijs wordt gehandhaafd. Hiermee spreekt de functionaris de berichten die in de pers zijn verschenen tegen, als zou de Texaco de prijs van een liter diesel hebben verhoogd naar een gulden. Dit gerucht zou door een pompbediende zijn verspreid. Albinezen verenigd in het Comite ‘Terugkeer naar Albina’ doen in een schrijven de president opnieuw het verzoek de weg naar hun geboortedorp open te stellen. Volgens de Albinezen zijn ze aan hun lot overgelaten indien dit niet gebeurt. De arbeidsonrust bij de Dienst Milieubeheer van het ministerie van Volksgezondheid, is nog steeds niet teruggekeerd nadat twee weken geleden scherpe acties werden gevoerd. De Algemene Bond van Personeel bij deze dienst, heeft in een schrijven aan minister Alimohamed met klem geprotesteerd over het niet betalen van kledinggelden. Rodney Pinas, zoon van kapitein Edgar Pinas van Santigron, is verbitterd over de verwaarlozing van de schoolkinderen en andere jeugdigen van zijn dorp. Hierdoor zijn volgens hem vele dorpelingen aan het urbaniseren geslagen, omdat zij in en rondom de stad het hoofd beter boven water kunnen houden. De korpschef van het Korps Politie Suriname, Paul Monsels, spreekt de politieagenten in spe in het Politie Opleidingscentrum te Zorg en Hoop toe. Hij wijst op de steeds verslechterende situatie tussen het politiekorps en het Nationaal Leger. Monsels roept de manschappen op om binnen een week via hun afdelingschef schiftelijke voorstellen te doen om te komen tot een structurele samenwerking tussen politie en leger. Uit protest tegen het al jaren uitblijven van gezond drinkwater, barricaderen bewoners van de Nieuw Weergevondenweg, Ephraïmzegen en omgeving, hun buurt volledig. Verkeer van en naar deze gebieden is nu totaal onmogelijk, waardoor velen hun werk en of de school niet kunnen bezoeken. Directe aanleiding voor de barricade is het feit dat de brandweer die water aanlevert, volgens instructie slechts bepaalde gezinnen daarvoor in aanmerking liet komen. Onderminister Todirijo van het ministerie van Openbare Werken, vertelt dat het ministerie de tariefsverhoging door de buschauffeurs niet zal accepteren. Een vijftal vergunningen zijn ingetrokken en de bevoegde autoriteiten gaan daarmee door. Er zijn thans controleurs werkzaam die de vergunningen opeisen, wanneer blijkt dat de chauffeur aan de passagier 75 cent per rit vraagt. Voorzitter Jo Vriesde van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), zegt zich er ten volle van bewust te zijn dat de druk op de armsten in onze samenleving groter is geworden door de verhoging van bustarieven naar 75 cent. “We pikken het van de armen en geven het aan de handelaren”, zei hij. De verhoging met een kwartje is volgens hem slechts doorgevoerd om de zwarte markt het hoofd te bieden, nadat is gebleken dat elke structurele maatregel van de overheid uitbleef. De Bond van Werknemers in dienst van de Surinaamse Zuurstof Maatschappij (BWSZ), vindt het onterecht dat wanneer apothekersassistenten zich organiseren in hun eigen bedrijfstak, zij door exponenten van de traditionele vakcentrales niet serieus genomen worden. Zij zal alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat deze groep hun grondrechten in volle vrijheid kan en mag beleven zoals vastgelegd in artikel 30 in de leden 1, 2 en 3 van de Grondwet. Mensenrechtenactivist Stanley Rensch, is de mening toegedaan dat de mensenrechtensituatie in Suriname erg verslechterd is. Hierbij wijst hij naar de moord op inspecteur Gooding, welke hij een symptoom noemt van de huidige chaos. Suriname is verstoken van openbaar vervoer. Tijdens een algemene ledenvergadering van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) is hiertoe besloten. De aanleiding zijn intimiderende uitspraken van verzetsgroepen aan het adres van de bushouders. In dichte mist tracht een gezagvoerder van Boeing-747 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) tot tweemaal toe het toestel aan de grond te krijgen. Beide keren trekt de gezagvoerder het toestel weer op naar grotere hoogte om vervolgens om Zanderij te cirkelen. De regering besluit de Isuzu bussen die in het kader van de credit-line met Japan binnenkort zullen worden ingevoerd, onder eigen beheer in te zetten ten einde een grotere invloed te kunnen uitoefenen op het terugdringen van de steeds stijgende prijzen van het openbaar vervoer. Dit zal geschieden door het aanstellen van rechtspersonen door de overheid die op commerciële en zelfvoorzienende wijze, maar zonder excessief winstbejag, zullen opereren. Enkele scholieren trekken de straat op en richt vernielingen aan op de A.T. Calorschool. Hierdoor is de directie van de school genoodzaakt de deuren te sluiten. De kleine groep scholieren trekt ook naar de George Asinschool, waarna de directie de school sloot. De hervatting van de ontwikkelingshulp aan Suriname, is voor de zoveelse maal onderwerp van gesprek in de Nederlandse Tweede Kamer. Terwijl de ministers Jan Pronk en Hans van den Broek van respectievelijk Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken, pleiten voor een gematigde houding tegenover Suriname, stellen diverse kamerleden zich op het standpunt dat nogmaals moet worden benadrukt dat hervatting van de ontwikkeligshulp gebonden is aan een langetermijnprogramma. De gemoederen onder de Bruynzeel arbeiders raken verhit vanwege het voornemen van de directie om de groep Jhawnie te ontvangen voor een onderhoud. De arbeiders zijn de mening toegedaan dat de directie hierbij voorbij is gegaan aan het feit dat de representativiteit van de groep Jhawnie betwist wordt, hetgeen aanleiding voor de directie is geweest om het Vakbondsgeschil ter oplossing voor te leggen aan de Bemiddelingsraad. De arbeiders zijn daarom niet te spreken over deze ontwikkeling en de houding van de minister N.H., de RvC en de directie, daar de Bemiddelingsraad bezig is om een oplossing te vinden. De Grondbewerkers Vereniging Wageningen en Omgeving (GOWO), zegt dat hoe langer de staking bij de SML duurt, hoe meer verlies dat brengt voor het bedrijf. De nu gunstige padiprijzen zal men niet kunnen uitbuiten. Er is alle baat bij dat alle partijen zo gauw mogelijk tot een akkoord komen. Er komt een noodoplossing voor de huisvesting van de brandweerlieden te Nieuw Nickerie, die nogal veel te wensen overlaat. Twee overheidswoningen zullen worden omgebouwd tot een geschikte ruimte waar de brandweer haar werkaamheden naar behoren kan verrichten. Het Verbondsbestuur van het AVVS, De Moederbond geeft aan kunstenaar Erwin de Vries de opdracht om een standbeeld te vervaardigen van wijlen haar voorzitter, Cyrill Duncan Daal. Het standbeeld zal in brons worden vervaardigd. De politie verwijdert de barricades op de Nieuw Weergevondenweg, dit tot groot ongenoegen van de buurtbewoners die nog niet over water uit de kraan kunnen beschikken.