February 20, 2015


25 Jaar geleden


February 20, 2015

12 – 17 februari 1990

Hugo Sabajo, beter bekend als PikoSabajo, een Tucajana commandant die onlangs in opstand kwam tegen de Tucajana leider Thomas, is door de Guyanese autoriteiten in Nickerie overgedragen aan het Nationaal Leger. Eduard Gijsberg, koerier van de Tucajana Amazonia, heeft nog geen contact met deze groep. Gijsberg achtte een gesprek met de Tucajana leiding noodzakelijk, alvorens tot een definitief besluit over te gaan met betrekking tot de voortzetting van zijn koeriersfunctie. Het personeel van de Scheepvaart Maatschappij Suriname afdeling Technische Dienst, is in sitdownstaking. Dit onder meer vanwge het willekeurige benoemingsbeleid, het net niet naar de letter uitvoeren van de collectieve arbeidsovereenkomst, het onbetamelijk gedrag van het leidinggevend personeel, en het uitblijven van de herstructurering van het bedrijf. Onderwijsbonden, aangesloten bij de Federatie van Organisatie van Leerkrachten in Suriname (FOLS), willen verbetering van de positie van de leerkrachten. De leerkrachten eisen een waardering die hen in staat zal stellen weerstand te bieden aan het huidig verval in alle sectoren in onze samenleving. Een privé vliegtuig van het model Cessna 206, bestuurd door de piloten Van Amson en Jhauw, krijgt tijdens het uitvoeren van een binnenlandse vlucht te kampen met een smeerolielekkage. Zij zijn hierdoor gedwongen een noodlandig te maken op het vliegeld Zorg en Hoop, hetgeen sucesvol is uitgevoerd. De leiding van de Tucajana Amazones, houdt een doprsvergadering in de Commissie van Acht te Matta. Er worden hierbij drie resoluties goedgekeurd betreffende vertegenwoordiging van de Tucajana Amazones in Paramaribo, wettelijke erkenning van de woon- en leefgebieden van de inheemse volkeren in Suriname en de kwestie van het instituut Indiaanse Zaken. Bevelhebber Desiré Bouterse, geeft zijn mandaat terug aan de Regering van Suriname om onderhandelingen te voeren in het kader van het vredesproces. Het bestuur van de Jarikaba werknemersbond onder leiding van Jiwan Sital, geeft unaniem mandaat om gesprekken te voeren met de directie en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De gesprekken moeten resulteren in de invoering van een gewijzigde omrekeningsfactor voor het bacovenbedrijf. Sital bespreekt de zorgwekkende toestand waarin het bacovenbedrijf is komen te verkeren als gevolg van de steeds stijgende productiekosten. De regering gaat met het teruggeven van het mandaat door Bouterse, onverminderd voort met de onderhandeling van het vredesproces. In geen geval zal bereikt resultaat verloren gaan en de Regering vertrouwt erop dat, aangezien wij allen vrede voor ons land verlangen, er op positieve wijze zal worden bijgedragen door een ieder binnen zijn/haar vermogen en mogelijkheden. Commandant Desiré Bouterse treedt in het huwelijk met Ingrid Waldring. Het Militair Gezag, presenteert aan het Jungle Commando een conceptplan om de te ondernemen stappen chronologisch in elkaar te zetten. De Regering is van dit plan op de hoogte gesteld. De bevolking van Saramacca, maakt zich zorgen over de handelingen die een buitenlander in Groningen en andere delen van dit district pleegt. Zo heeft hij jongelui van het indianendorp Columbia gevechtstactieken en het hanteren van wapentuig bijgebracht. Hij loopt daarnaast gewapend rond in Groningen. Commandant Desi Bouterse, heeft zijn mandaat aan de Regering teruggegeven. Bouterse acht het verder voren van vredesbesprekingen moeilijk, omdat er van de Regering geen daadwerkelijke ondersteuning gegeven wordt. Zonder daadwerkelijke steun en zonder gezamenlijk het probleem op te bestrijden, kan er volgens Bouterse niet gewerkt worden. De legerleider had als streefdatum 25 februari. President Ramsewak Shankar, verricht de officiele opening van de vloer- en wandtegelfabriek Pembadotie, die op het emplacement van de Holding maatschappij Para Industrie in het district Para staat. Daar is ook de Glasfabriek Glasinsur ondergebracht. Ramon Cruden, voorzitter van de PWO, waarschuwt de Regering er voor om de arbeiders op straat te brengen wanneer het ontslag decreet wordt ingetrokken en tot devaluatie wordt overgegaan. Leden van de Bond van Personeel in dienst van het Diakonessenhuis, besluiten hun actie te verschepen. De verscherping houdt in dat de operatiekamer en laboratorium zjn lamgelegd. 25 Jaar geleden